Peiling ANWB omstreden Pim Ras wint Zi Camera PZC Aanhoudingen na schoten in Vlissingen en verder Eerste Weens Gala in Middelburg smaakt naar meer 16 Van Nistelrooij mikt via Hamburg op het WK 25 De linker van Mahieu is goud waard voor Hoek 32 Wandelen in winterse duinen KILOMETERHEFFING Animo is groot voor online enquête 'IJsland wenst bemiddeling Icesave' Word ook abonnee! MAANDAG 25 januari 2010 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 252e jaargang nr. 20 - los nummer 1,50, zaterdag 2,20 WALCHEREN BS Ml ECMOND AAN ZEE - Wandelaars lopen mas saal de Egmond,Wandel Marathon. Zestiendui zend deelnemers trokken zaterdag en giste ren tien of eenentwintig kilometer door de duinen en over het strand bij Egmond aan Zee. Twee dagen lang werd het Noordhol lands Duinreservaat voor hen opengesteld. foto Koen van Weel/ANP DEN HAAG - Bijna 100.000 mensen vulden de ANWB-peiling over de kilometerhefïïng die het kabinet wil invoeren dit weekeinde al in. Het was zaterdag zelfs zo druk dat sommige mensen de site anwb- ledenpeiling.nl niet konden berei ken. Al voordat de peiling online ging, was deze omstreden. Verkeersmi nister Camiel Eurlings liet vrijdag weten dat er geen kilometerhef fing komt als de ANWB-achter- ban de plannen afwijst. Deskundigen op het gebied van peilingen en computerbeveiliging uitten veel kritiek. De onderzoeks methode deugt van geen kant, zei Willem Koetsenruijter, docent journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden. Opiniepei ler Maurice de Hond noemde de onderzoeksmethode 'een heel on gelukkige manier om steun in de samenleving te peilen'. De ANWB noemt het onderzoek representatief omdat de leden een 'drive' hebben om hun mening over het onderwerp te geven en veel mensen daarom aan het on derzoek zullen deelnemen. Vol gens Willem Koetsenruijter 'mobi liseer je onvrede' met dit soort pei lingen, waarbij mensen zelf naar een site moeten om deel te nemen aan een enquête. De Hond en Koetsenruijter noe men het geen representatieve steekproef waarmee je kunt vast stellen wat er leeft onder autorijdend Nederland. Volgens De Hond komt dat mede doordat er op deelname 'een premie staat: je kunt de kilometerheffing tegen houden'. Minister Ab Klink van Volksge zondheid nam gisteren in het tv-programma Buitenhof afstand van de suggestie van zijn partijge noot Eurlings dat de mening van de ANWB de doorslag geeft bij de invoering. „Draagvlak is essentieel voor de kilometerheffing, maar het kabinet neemt uiteindelijk het besluit en daarvoor is de minister van Verkeer als eerste verantwoor delijk." Volgens een peiling van Maurice de Hond afgelopen week einde is 45 procent van de Neder landers tegen de kilometerheffing en 42 procent voor. pagina 4 en 5: kritiek op belang van peiling kilometerheffing REYKJAVIK IJsland heeft verscheidene landen benaderd als mogelijke bemidde laar in de kwestie rond het geld dat het land nog schuldig is aan Neder land. Dat meldde de IJslandse tele visie gisteren. Noorwegen zou de meest voor de hand liggende kandi daat zijn. Nederland en Groot-Brit- tannië schoten het geld voor dat IJs land zou moeten betalen aan de ge dupeerde spaarders van Icesave. Ruud van Nistelrooij hoort thuis op het WK voetbal reageer op www.pzc.nl Zie ook pagina 25 reacties: 546 DEN HAAG - Fotograaf Pim Ras heeft gisteren de Zilveren Camera 2009 gewonnen. De prijs werd uit gereikt in het Fotomuseum in Den Haag. Ras won de prijs met een fo to van het drama tijdens Koningin nedag in Apeldoorn. Ras was in Apeldoorn in opdracht van het Al gemeen Dagblad. Zijn foto van Karst T., de da der van de aanslag op Konin ginnedag, is uit ruim 9500 in zendingen verkozen tot de beste persfoto van 2009. Het juryrapport zegt over de foto: „Dit is het beeld dat je bijblijft. De ze foto vertelt het verhaal van Ko ninginnedag 2009. De mislukte aanslag op de koninklijke familie. Alle ingrediënten zijn aanwezig. De jury geeft de foto van Pim Ras alle eer." Ras zei gisteren dat de kracht van zijn foto zit in het feit dat zowel dader als doelwit in beeld is gebracht. „Ik was zelf zeer geraakt door de situatie. De beel den zijn me lang bij gebleven", aldus de Pim Ras met de Zilveren Camera. foto Ed Oudenaarden/ANP fotograaf De winnende foto is, sa men met de andere genomineerde foto's, tot en met 7 maart te zien in het Fotomuseum Den Haag. Het Fotoverhaal van het Jaar, een prijs die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, is toegekend aan Emilie Hudig. Hudig leed aan de ziekte van Hodgkin en maakte een fotoboek waarin ze het verloop van haar ziekte vastlegde. De Ca nonprijs voor jong talent is toege kend aan autodidact Ruben Joachim Terlou (1985). De Zilve ren Camera is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van fotojournalisten (NVF). Vorig jaar ging de prijs naar ANP-foto- graaf Robert Vos, voor diens nieuwsfoto van olympisch kam pioen Maarten van der Weijden. VLISSINGEN - De politie heeft gister middag drie Vlissingers (18 en 19 jaar oud) aangehouden in verband met schoten die zaterdagavond zouden zijn gelost in de omgeving van de Bloemenlaan in Vlissingen. Een getuige meldde zaterdagavond rond half acht dat er was gescho ten in de Bloemenlaan. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afge zet; het hele gebied was urenlang afgesloten voor technisch onder zoek. Een snackbar aan de Bloe menlaan, in het gebied waar de schoten gehoord zijn, werd op last vj^de politie tijdelijk gesloten, pagina 14: bewoners kijken ner gens meer van op Eurlings is de weg kwijt eens oneens 27% 73% Zeeland: 2 en 3; 13 t/m 17; Binnenland: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Weer: 10; Strips: 11; Televisie: 22 en 23; Sport: 25 t/m 41. Zie bon op pagina 2 of bel 088- 013 99 10 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2010 | | pagina 1