binnenlandI 7 album jg 'Niemand kan om ons heen' Schadeclaims ongewis Over twee weken moet iedereen door gebruik snelrecht voor VS-vlucht door de bodyscan 'Hapje' uit maan op oudejaarsavond Energieprijs gaat omlaag, maar belasting omhoog donderdag 31 december 2009 Fans probeerden ook eigenhandig hun idool succes te bezorgen. Zo stemde een meneer tachtig keer op Op weg naar geluk van Jan Smit. Helaas voor hem zijn alle dubbele stemmen verwijderd. door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - De uitverkiezing van Umoja tot hét Nederlandse al bum van de jaren nul bevestigt dat Blof de afgelopen tien jaar zijn stempel heeft gedrukt op de pop muziek, vindt toetsenist Bas Ken nis. Hij noemt de uitslag geweldig. „Niemand kan om ons heen." Voor het maken van Umoja reisde Blofde hele wereld rond. Op elk continent werd samengespeeld met plaatselijke artiesten. De groep heeft ruim twee jaar aan de plaat gewerkt. „Persoonlijk maakt het mij niet zoveel uit welk album van ons zou zijn gekozen, maar Umoja is wel ons vlaggenschip. Ons meest prestigieuze project, het album waarin we de meeste energie hebben gestoken. Ik voel me vooral zeer vereerd dat het pu bliek ons tussen al die Nederland se acts naar voren heeft gescho ven." De toetsenist is zeer te spreken over de samenstelling van de eind- lijst. „Die zegt iets over het soort publiek dat gestemd heeft. Het is geen massaverkiezing zoals TMF of de Tros die zouden hebben ge organiseerd. Hier zie je dat de eind stand niet bepaald is door de mas sa, maar door mensen die echt van muziek houden. Wij zijn al tijd erg blij met een Edison, omdat die door een vakjury wordt toege kend. Zo voelt dit ook." Het spreekt Kennis aan dat met de verkiezing van de Nederpopplaat van de jaren nul aandacht is ge vraagd voor het album. „In de digi tale jachtvelden zijn mensen steeds meer op hits en losse num mers gefixeerd, maar bands maken albums. Volgens mij denkt de ech te muziekliefhebber ook nog steeds in albums. Dat zijn de verza melobjecten die mensen graag ko pen, de werkstukken die artiesten een gezicht geven. Kijk naar alle grote acts. Ze maken nog steeds al bums. Ik vind het wel fijn dat met een poll als deze h'et belang daar van flink is onderstreept." Coljouw Rademaker VERHUIZINGEN Middelburg Goes Burgh-Haamstede Terneuzen 0118-626 649 www.caljouw-rademaker.nl nijmegen - Vandaag om 20.23 uur is er een 'hapje' uit de maan, als het tenminste helder is. Op dat tijdstip is de gedeeltelijke maans verduistering van die avond volle dig. Een maansverduistering doet zich voor als de zon, de aarde en de maan op dezelfde lijn staan, met de aarde in het midden. Tijdens een maansverduistering staat de aarde in de weg van het licht van de zon. De verduistering begint even na zes uur. Vanaf ze ven uur is te zien dat de rechteron- derkant van de maan wat donker der is. Op het hoogtepunt om 20.23 uur is 8 procent van de maan verduisterd. De laatste volledige maansverduistering in Nederland vond plaats op 21 februari 2008. Heffingskortingen in 2010 In de krant van gisteren stonden bij de algemene heffingskorting voor 65-plussers verkeerde bedragen. Hierbij de tabel van heffingskortingen nogmaals met de juiste bedragen. Heffingskortingen <65 jaar 65 jaar 2010 2009 2010 2009 Algemene heffingskorting €1.987 €2.007 €925 €935 Arbeidskorting inkomen (lage inkomens) tot 57 jaar 1.489 1.504 0 57, 58 of 59 jaar 1.752 1.762 60 of 61 jaar 2.012 2.018 0 62 t/m 64 jaar 2.273 2.274 1.057 1.059 Arbeidskorting inkomen (hoge inkomens) tot 57 jaar 1.433 1.480 57,58 of 59 jaar 1.696 1.738 0 60 of 61 jaar 1.956 1.994 0 62 t/m 64 jaar 2.217 2.250 1.031 1.048 Inkomensafhankelijke combinatiekorting Alleenstaande-ouderkorting 1.859 945 1.765 902 865 440 823 421 Aanvullende alleenstaande-ouderkorting 1.513 1.484 704 692 Jonggehandicaptenkorting Ouderenkorting Alleenstaande ouderenkorting 691 678 684 418 661 410 Doorwerkbonus 0 62 jaar (5%) 2.340 2.296 63 jaar (7%) 3.276 3.214 64 jaar (10%) 65 jaar (2%) 66 jaar (2%) 67 (e.v.) jaar (1%) 4.679 4.592 936 936 468 918 918 459 Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) Korting maatschappelijke beleggingen Korting directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen 199 4,07 1,3%* 1,3%* 195 3,99 1,3%* 1,3%* 1,3%* 1,3%* 1,3%* 1,3%* van de vrijstelling in box 3 infographic, CRW bron: Ministerie van Financiën Rijswijk - De energieprijs gaat vol gend jaar gemiddeld 30 euro op jaarbasis naar beneden, maar de consument houdt daar netto maar een tientje van over, omdat de energiebelasting per januari 2010 omhoog gaat. Dat stelt de vergelij kingssite Energieprijzen.nl op ba sis van eigen onderzoek. Vrijwel al le leveranciers verlagen de prijs vol gend jaar met 30 euro. Een gemid deld gezin gaat volgens de site 19 euro meer belasting betalen. Over stappen kan mensen eenmalig 350 euro „switchvoordeel" opleveren. den haag - Relschoppers die met snelrecht worden veroordeeld voor vernielingen tijdens de jaar wisseling, dreigen veelal te ontko men aan het betalen van schade vergoedingen. Verzekeraars vissen vaak achter het net, omdat ze geen inzage krijgen in de strafrechtdos siers. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars. Slachtoffers hebben wel recht op gegevens uit de straf zaak om een civiele claim te kun nen eisen. Zij zien daar echter meestal vanafj omdat hun verzeke ring de schade al heeft vergoed. Als de verzekeraar vervolgens als nog een schadevergoeding wil ei sen van de dader, blijft het straf rechtdossier gesloten. Justitie be schouwt de verzekeraar niet als di rect belanghebbende. Toch is die informatie cruciaal, stelt een woordvoerder van het Verbond. „Vooral bij groepen is het van be lang om te weten wie bijvoorbeeld een auto in de fik heeft gestoken." Het probleem laat zich extra voe len bij snelrecht, dat deze jaarwis seling ook weer wordt ingezet te gen raddraaiers. Die rechtszaken worden zo snel afgehandeld - maximaal binnen twee weken - dat voor verzekeraars de tijd ont breekt om zich in het strafproces te voegen met een schadeclaim. Sinds 2008 is er een regeling in de wet die verzekeraars wel de moge lijkheid geeft om gegevens uit de strafzaak uit te wisselen met poli tie en justitie. Maar daarvan wordt in slechts enkele regio's gebruik ge maakt. In Limburg zijn afspraken over daders van brandstichting, in Brabant over ladingdieven van vrachtwagens en inbrekers, en sinds kort in de regio Den Haag over geweldplegers tegen perso nen in publieke functies. den haag - Reizigers die via Schip hol naar de Verenigde Staten vlie gen, moeten vanaf medio januari door een lichaamsscanner. Wie weigert, wordt grondig gefouil leerd, zo maakte waarnemend mi nister Guusje ter Horst van Justitie gisteren bekend. Totdat de bodyscanners op Schip hol allemaal in gebruik zijn, wordt iedereen die naar de Verenigde Sta ten reist gefouilleerd. Handbagage wordt extra gecontroleerd. Dat is een eis die de Amerikaanse autori teiten hebben gesteld. De maatregel wordt ingevoerd na de mislukte aanslag door de Nigeri- aan Umar Farouk Abdulmutallab, die op eerste kerstdag probeerde een vliegtuig van Amsterdam naar Detroit op te blazen. De man had 80 gram van het explosieve PETN in zijn onderbroek verstopt. Bij het fouilleren is er daarom extra aandacht voor de schaamstreek. Minister Ter Horst, die Hirsch Bal- lin verving, presenteerde gisteren de eerste resultaten van de onder zoeken naar de mislukte aanslag. Die is professioneel voorbereid, maar amateuristisch uitgevoerd, zo blijkt. Ter Horst: „Het is niet overdreven om te zeggen dat de wereld aan een ramp is ontsnapt." De aanslag mislukte volgens haar alleen omdat het ontstekingsme chanisme - een spuit met chemica liën - niet werkte. Ter Horst denkt dat het verstopte explosief moge lijk was ontdekt als de Nigeriaan op 25 december door de lichaams scan was gegaan. Het apparaat kijkt door kleding heen en ziet ook niet-metaal. De gezondheidseffecten van de 'naakt- scanner' zijn nog onbekend. Ook stuit het gebruik met name in Eu ropa op veel privacybezwaren. De vijftien lichaamsscanners van Schiphol worden zo aangepast dat een computer de beelden beoor deelt. „Er komen geen mensen aan te pas", stelt Ter Horst. Als de computer 'afwijkende vor men' signaleert, voert een beveili gingsmedewerker extra onderzoek uit. Nederland kan de scanner zon der problemen inzetten, stelt de minister. Pas bij een structurele inzet moet het Europees Parlement toestem ming verlenen. Daar is volgens Ter Horst geen sprake van. Hoewel de inzet volgens haar permanent is, wordt het apparaat alleen voor vluchten naar de VS gebruikt. Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding Erik Akerboom stelt dat de beveiliging van luchthavens begin januari met andere Europe se Tanden wordt afgestemd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 7