Tholen regelt parkeerterreinen zeeland 125 Schuttevaer Schouwen-Duiveland wil coöpereren mei andere afdelingen VRACHTAUTO'S Parkeeroverlast in kernen pas in 2011 opgelost Green Key voor klipper Marinus JUWELIER MINDERHOUD Omroep Zeeland viert uitgebreid 65-jarig bestaan Ongedeerd na vlucht over sloot Celstraf voor Goesenaar wegens inbraken Vrijspraak voor vermeende brandstichter The Green Key donderdag 31 december 2009 door Mieke van der Jagt tholen - Een verbod voor vracht wagens om binnen de dorpsker nen van de gemeente Tholen te parkeren, zit er voor volgend jaar nog niet in. Het college van burge meester en wethouders is wel hard bezig om een regeling tot stand te brengen, maar dat heeft nog veel voeten in de aarde. In antwoord op vragen van het re formatorische raadslid Rien Klip- pel, schetst het college de oplos sing die in de maak is. Om een par keerverbod voor vrachtwagens in de kernen te kunnen opleggen, moeten er eerst alternatieve par keerplaatsen worden gevonden, essssss sms® niet al te ver buiten de dorpen. Daarvoor heeft de gemeente in middels een oproep gedaan. Wie een geschikte plaats heeft, kan dat bij de gemeente melden. Inmid dels hebben acht gevestigde onder nemers laten weten dat ze wel vrachtwagens tegen betaling op hun terreinen willen toelaten. Een negende ondernemer is door de vereniging van vrachtwagenchauf feurs benaderd. Het college gaat binnenkort met alle negen onder nemers onderhandelen, want het is de bedoeling om een redelijk eenheidstarief te gaan hanteren. De onderhandelingen gebeuren in samenspraakt met de transporton dernemers, de vereniging van vrachtwagenchauffeurs, de vak- ■rr, cï BS3 3 8 ESS bond en met de zelfstandige chauf feurs op Tholen. Al die groeperin gen zitten zelf ook te wachten op een oplossing voor de parkeerover last. De gemeente heeft nog een bijkomend motief Op een aantal plaatsen waar nu nog geparkeerd wordt, ziet Tholen mogelijkheden voor woningbouw of bedrijventer reinen. Als op alle kernen voldoende ter reinen beschikbaar worden ge steld, is het probleem nog niet op gelost. Een aantal van de aanbie ders van terreinen zijn agrarische ondernemers en daar is het parke ren van vrachtwagens in strijd met het bestemmingsplan. Dat zal dus moeten worden aangepast en ook dat kost tijd. De gemeente en de ondernemers moeten ook we ten hoeveel vrachtwagens op de nieuwe terreinen te verwachten zijn. Chauffeurs zijn namelijk niet verplicht daar te parkeren. Wie een eigen alternatief buiten de kern heeft, is vrij dat te gebruiken. Een inventarisatie van de wensen en mogelijkheden kan in de eerste helft van 2010 wel klaar zijn. Een planologische procedure is in ieder geval niet eerder dan in het laatste kwartaal van volgend jaar gereed. Pas dan en niet eerder kan een ver bod op het parkeren van vrachtwa gens binnen de dorpskernen wor den ingevoerd. Het college verwacht dat dat ver bod een feit zal zijn op 1 januari 2011. Onze juwelierszaken zijn maandag 4 en dinsdag 5 januari GESLOTEN www.iuwelierminderhoud.nl Zuidstraat 66 WESTKAPELLE Westdijkstraat 27 ARNEMUIDEN oost-souburg - Op 1 januari staat Omroep Zeeland Radio in een spe ciale jubileumuitzending stil bij het feit dat precies twintig jaar ge leden de lucht in ging. Van 15.00 tot 17.00 uur staat de vraag centraal 'Hoe ziet de toe komst van de omroef) er uit?'. Naast deze radio-uitzending zal de omroep het hele jaar in diverse programma's stilstaan bij het twin- tigjarig jubileum van de Zeeuwse omroep. www.omroepzeelandsport.nl THOLEN - Een 23-jarige man uit de gemeente Tholen is gisterochtend 'wonder boven wonder' onge deerd uit zijn auto gekomen na een eenzijdig ongeval op de Oud Vossemeersedijk in Tholen. De man kwam rond tien voor elf uit de richting Oud Vossemeer en raakte in de bocht de macht over het stuur kwijt. De auto reed de dijk af en kwam aan de andere kant van de sloot die daarachter lag, weer tot stilstand. In zijn vlucht nam de automobi list een verkeersbord en een net aangeplante boom mee. ZIERIKZEE - Wat de blauwe vlag is voor de stran den, is de Green Key voor vaartuigen waarmee toeristen de wateren en de wal kunnen ontdek ken: een kwaliteitslabel wat de toerist de garan tie geeft dat het goed is wat hij boekt. Wie ko mend jaar aanmonstert op klipper Marinus van schipper Johan Nieuwehout, weet zeker dat het klasse is wat hij krijgt. Een mooi schip, goede in formatie en alles even schoon, duurzaam en vei lig. De Green Key is een nieuw kwaliteitslabel en middelburg - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 36-jarige Goesenaar een gevange nisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk opge legd. Ook komt hij onder toezicht van de reclassering en moet hij naar een psychiatrische inrichting. Tegen de Goesenaar was een ge vangenisstraf van dertig maanden waarvan negen voorwaardelijk geëist. Hij werd schuldig bevon den aan circa twaalf woninginbra ken en diefstallen, die midden dit jaar in heel Zeeland werden ge pleegd. Volgens de Goesenaar was hij wel 'verplicht' om op het die venpad te gaan, omdat hij geen en kele vorm van inkomen had. door Melita Lanting bruinisse - Het bestuur van schip persvereniging Koninklijke Schut tevaer afdeling Schouwen-Duive land start een onderzoek naar sa menwerking met andere afdelin gen. Dat is besloten tijdens de jaar vergadering van de afdeling. De afdeling Schouwen-Duiveland kampt al lange tijd met een tekort aan bestuursleden. Twee bestuurs leden zijn statutair toe aan aftre den, maar er zijn geen vervangers te vinden. Bovendien slaat de ver grijzing binnen het bestuur toe. Van de achterblijvers zijn twee le den de zeventig al gepasseerd. Volgens het bestuur is samenwer king of samengaan met een ande re afdeling ook om andere rede nen logisch. Veel onderwerpen overstijgen het belang van de afde ling. Daarom worden steeds meer zaken geregeld via het regiobe stuur. Dit bestuur is onlangs uitge breid met vertegenwoordigers van uit de afdelingen. Daarnaast is de rol van de afdeling in de informatievoorziening naar de leden veranderd. Vroeger wa ren de afdelingsvergaderingen van groot belang voor de schippers om informatie te krijgen en kwesties aan te kaarten. Tegenwoordig krijgen de leden de het moet, net als de blauwe vlaggen, elk jaar op nieuw worden verdiend. In heel Nederland heb ben dertien chartervaarders het duurzaamheidsla- bel voor 2010 gekregen. Nieuwenhout is de eni ge Zeeuw. foto Dirk Jan Gjeltema door Ad Roos informatie allemaal per email en via websites. Daardoor is de nood zaak om naar een vergadering te komen minder groot en dat is te rug te zien in de opkomst. Slechts een enkeling neemt nog de moeite om te komen. De aanwezigen waarschuwden het bestuur er wel voor dat er voldoende aandacht moet blijven voor typische regiona le zaken, zoals de situatie op de Grevelingen. Het bestuur van de afdeling Schou wen-Duiveland gaat de komende maanden onderzoeken wat de mo gelijkheden zijn. Daarna krijgen de leden de kans om zich daarover uit te spreken. middelburg - Een 38-jarige man uit Scherpenisse die ervan werd verdacht op 2 september van dit jaar zijn eigen woning in brand te hebben gestoken, is daarvan giste ren vrijgesproken. Er was een gevangenisstraf van achttien maanden tegen de man geëist. De rechtbank in Middel burg was van oordeel dat uit de be wijsmiddelen niet voldoende was af te leiden dat hij het was die de brand had gesticht. Vrijspraak we gens onvoldoende wettig en over tuigend bewijs. Volgens de man, die de brandstich ting ontkende, lag hij in de woon kamer op de bank te slapen toen de brand in zijn woning ontstond. Hij werd wakker van de rookont wikkeling en hij zag de vlammen tot zijn schrik oplaaien. Uit onderzoek bleek dat er drie brandhaarden waren geweest. Kortsluiting werd uitgesloten en inbrekers waren er niet geweest. Op de een of andere manier moest de brand dus zijn aangesto ken. Maar door wie zal voor altijd wel onduidelijk blijven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 79