Een nieuwe start na de H leuk te houden op een rijtje 221 Stichting Johannes Thielen is nieuwe eigenaar Westerkerk GOES Fitness-docent aan het Cios schrijft boek met motivatietips om De Vriendschap opent seizoen in De Spinne Personal trainer Eerste Zeeuwse beurs voor modeltreinen Zingen met je kind bij Leger des Heils Onderscheiding voor'monument' Cr%|_i_ f- u_. van damvereniging PWG EüSCofï tips OHf! liet SpOflGSI donderdag 31 december 2009 door Luc Oggel GOES - De Stichting Johannes Thie len is de nieuwe eigenaar van de Westerkerk in Goes. Dat heeft de stichting gisteren bekendgemaakt. Vorige week was al duidelijk dat de kerk was verkocht, maar nog niet aan wie. Mevrouw Thie- len-Smit, oprichtster van de stich ting, wilde een deel van haar ver mogen beschikbaar stellen om de Westerkerk te behouden. De stich ting is vernoemd naar haar kerke lijk zeer betrokken man Johannes Thielen, die in 2008 is overleden. Het echtpaar heeft vele jaren in de Westerkerk gekerkt. door Luc Oggel 'S-GRAVENPOLDER - Een 'monu ment en duizendpoot'. Die kwalifi caties vielen Izaak op 't Hof (76) gisteren ten deel in 's-Gravenpol- der. Vanwege zijn jarenlange inzet voor damvereniging Piet Westveer Goes (PWG), de Provinciale Zeeuwse Dambond (PZB) en de Koninklijke Nederlandse Dam bond (KNDB) is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Omdat Op 't Hof in Goes woont, werden de versierselen hem opge speld door de Goese burgemeester Dick van der Zaag. Op 't Hof was De aangrenzende consistorie is ge kocht door de familie Lukasse uit Goes. Het dakdekkerbedrijf Lukas se Dakbedekkingen Goes neemt de zorg voor het gebouw op zich. Voor het beheer van het kerkge bouw is een vijfkoppig bestuur ge vormd. De stichting heeft als doel de kerk ter beschikking te stellen voor reli gieuze, culturele en maatschappe lijke activiteiten. Het Rijksmonu ment en is recent ingestroomd in de BRIM-regeling. Dit houdt in dat er voor de Westerkerk een sub sidie aangevraagd kan worden voor restauratie op basis van een zesjarenplan. onder meer 22 jaar lang secretaris en vier jaar voorzitter van PWG. Vanwege zijn gezondheid heeft hij die laatste functie dit jaar neerge legd. Gisteren werd tijdens het jaar lijkse PWG-damtoernooi in het dorpshuis van 's-Gravenpolder af scheid van hem genomen. Onder meer zijn inzet om de jeugd warm te maken voor het dammen werd geroemd. Behalve voor de damverenigingen was Op 't Hof ook actiefin de ker kenraad van de gereformeerde kerk in 's-Gravenpolder en in de Stichting Dorpshuis Ons Dorple ven. Vaste prik na oud en nieuw: mensen die ineens gaan sporten. Even voorspelbaar is dat de meesten er binnen drie maanden mee ophou den. Dat hoeft niet, zegt Walter Houtzager, fitnessdo cent aan het Cios. Hij schreef een boek met tips. door Lilian Dominicus Toegegeven, om een goede conditie op te bouwen en te werken aan een gespier der en dus slanker ogend lichaam heb je geen fitnesscen- trum nodig. Wie weet hoe het moet, kan met een paar slimme buik-, been- en armspieroefenin gen, gecombineerd met een inten sieve sessie touwtjespringen, hard lopen, fietsen of zwemmen, een heel eind komen. Goedkoop én heel laagdrempelig. „Als het moet, kan ik ook hier een parcoursje uit zetten", zegt Walter Houtzager, wijzend naar zijn woonkamer aan de Vlissingsestraat in Oost-Sou- burg. Sit- en push-ups tijdens het tv-kij- ken, ideaal voor de echte multitas- ker. Maar de werkelijkheid is een GOES Dansclub De Vriendschap danst het komend dansseizoen open met een Nieuwjaarsbal in wijkgebouw De Spinne in Goes-Noord. De Spinne, waarin al geruime tijd een nieuw beheersteam draait, wordt de vaste dansvloer voor De Vriendschap. Wie wil meewalsen en foxtrotten, meldt zich op zater dag 2 januari vanaf 19.30 uur bij De Spinne, waar het vaste dj-team om 20.00 uur de plaatjes met ballroom- muziek begint te draaien, met tus sendoor hapjes en drankjes. tikje anders, weet Houtzager, van beroep fitnessdocent aan het Cios in Goes en personal trainer. „Als ze dat zouden doen, is mijn missie wel geslaagd. In de praktijk zijn er maar weinig mensen die daarvoor de benodigde discipline kunnen opbrengen." En dus, voor wie de nodige ki lootjes wil verliezen na de uitbundig gevierde feestda gen en het ook nog eens vol wil houden, heeft de Oost-Souburger een boek geschreven met de titel: Ik blijf fitnessen, Hoe fitness kan blij ven boeien. „Er is heel veel geschre ven op het gebied van fitness, Walter Houtzager uit Oost-Sou burg rondde in 1993 de Haagse Academie voor Lichamelijke Op voeding af. Sindsdien is hij werkzaam in de fit nessbranche. Houtzager is docent fitness aan het Cios Goes/Breda. Ook is zelfstandig personal trai ner (sportadviseur), werkzaam on der de naam PT Zeeland in Oost-Souburg. Het boek 'Ik blijf fitnessen' is ver krijgbaar bij onder meer De Druk kerij in Middelburg en diverse fit nesscentra. HEINKENSZAND In De Stenge in Heinkenszand wordt zaterdag 2 januari de eerste Zeeuwse beurs voor modeltreinen weer gehouden. Behalve modeltrei nen en infrastructuur op alle ma ten, soorten en schalen, zijn er ook modelautootjes te bewonderen. Het bestuur van De 'Zeeuwse' Trein Model Ruilbeurs, neemt de auto's er graag bij omdat ze passen bij de treinen. Zoals altijd is er een testtafel waar gratis locomotieven kunnen worden getest. De beurs is open van 10.00 tot 15.30 uur. maar juist over motivatieproble men is er helemaal niets. De mees te boeken gaan over nog meer oefe ningen", zegt Houtzager. Mensen naar het fitnesscentrum lokken is één ding, ze er houden is de lastigste uitdaging. Dat onder vinden alle fitnesscentra van Ne derland. „Ze hebben er zelfs een naam voor: retentiebeleid. Dat mensen afhaken, heeft negen van de tien keer te maken met gedrag en doelstellingen. Dit boek moet stimuleren tot verandering van een gedragspatroon. Het is een stukje bewustwording: wat doe je met je leven? Hoe vind je tijd? Waar haal je je voldoening van daan?" Laten we wel wezen: fitness is oersaai. Een potje handbal len of voetballen is natuur lijk veel spannender. „Toch gaan mensen niet meer zo snel meer naar de handbalvereniging", con stateert Houtzager, met spijt in zijn stem. „Dat is jammer en ik moedig mensen altijd aan om zich aan te sluiten bij een sportvereni ging. Maar het is niet voor niets dat de fitnessbranche inmiddels een stabiele speler op de markt is. De alternatieven zijn minder popu lair. Verenigingen draaien op vrij willigers en dat betekent voor spor ters vaak dat ze ook alle nevenacti viteiten erbij moeten nemen. Bij fitness hoefje geen bardiensten te draaien en je hebt ook geen last van het winterweer." GOES Zingen is gezond, niet alleen voor je longen maar ook voor intermen selijke relaties. Bij het Leger des Heils in Goes begint vrijdag 8 ja nuari een bijeenkomstenreeks on der de naam Zingen met je Kind. Van 9.30 tot 11.30 uur zingen ouders of grootouders met kinde ren van o tot 4 jaar bekende liede- jes en nieuwe liedjes die worden aangeleerd. De reeks telt zes bijeen komsten, verdeeld over twaalf vrij dagochtenden. Aanmelden kan via korps.goes@legerdesheils.nl Izaak op 't Hof is sinds gisteren Lid in de Orde van Oranje-Nassau. foto Willem Mieras Luidt u samen met ons het nieuwe jaar in? Wij nodigen u uit voor een hapje en een drankje om samen het nieuwe jaar goed. te beginnen. Op maandag 4 januari bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in raadsboerderij 't Hof Stenevate, Stenevate 9 in Heinkenszand (tegenover het gemeentehuis). Burgemeester Jaap Gelok 40 ff ff houdt om 20.00 uur zijn nieuwjaarstoespraak. i«|W "n" outzager geeft het onmiddellijk toe: veel van zijn tips zijn open deuren. „Sommige dingen zijn heel logisch, maar ze worden zó snel vergeten. Her boek is dan ook be doeld als motivatiepil, om sporters te prikkelen vol te houden." Voor wie er dit jaar echt voor gaat: alles draait om doelstellingen. „Die hoeven echt niet heel ambitieus te zijn", meent de fitness-instructeur. „Als je tegen je zelf zegt dat je twee keer in de week naar de fit ness-school gaat, is dat al een doel op zich. Het moet wel haalbaar zijn. Een ongeoefende sporter kan ook beter niet direct te hard van stapel lopen. „Dat is vragen om blessures en bijna een garantie om voortijdig af te haken. Pas als je voelt dat je lichaam het weer aankan, kun je de in tensiteit van de training opschroeven." Houtzager adviseert om af te spreken om samen te trainen of in te schrijven voor bepaalde lessen. „Op de een of andere manier is dat een grote stok achter de deur. Het maakt niet uit zoveel uit of je afspreekt met een trainingsmaatje of een sportinstructeur, maar mensen zijn gewoonlijk minder snel geneigd af te zeggen als er iemand op ze zit te wachten." Andere: leg je sportspullen op een zichtbare plek in huis. „Daarmee help je jezelf herinneren dat je nog naar de sportschool zou gaan. Het helpt ook om in je agenda te zetten dat je zou gaan sporten. Zo ruim je er tijd voor in." Nog een tip: weet waarom je je ook alweer in het zweet wilde werken. „Schrijf het op en maak het con creet. Dus niet: daar word ik fitter van. Maar zeg bij voorbeeld: sporten zorgt voor een kwalitatief betere nachtrust." En het lijkt onlogisch, maar naast de zonder twijfel intensieve sportsessies moeten er rustpauzes ingelast worden. Wie zijn lichaam voldoende rust gunt, pres teert vaak vele malen beter dan degene die met oog kleppen op door blijf trainen. „Ik zie dat vaak met topsporters gebeuren. Als ik die als personal trainer begeleid, ben ik juist de afremmende factor", aldus de Oost-Souburger.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 76