Sociale taak wordt belangrijker 27 Loodsen zitten nog even in spanning Eenzijdig ongeval op N61 bij IJzendijke Nieuwjaarsduik in Zeeland is niet voor watjes Celstraf van tien maanden voor mishandeling Eerste j'ongeren in j'anuari naar De Vliethoeve donderdag 31 december 2009 BRANDWEER Alle Zeeuwse gemeenten akkoord met vorming één regionaal brandweerkorps door Marcel Modde MIDDELBURG - De samenvoeging van de gemeentelijke brandweer korpsen tot één provinciebrede or ganisatie is een feit. Alle dertien ra den onderschrijven het convenant tussen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en het ministerie van Bin nenlandse Zaken over kwaliteits verbetering van de brandweerzorg. Onderdeel daarvan is een onom keerbaar besluit tot regionalise ring, zegt brandweercommandant Peter van Dijk, per 1 januari 2011. De gemeenteraad van Sluis ging vorige week als laatste akkoord. Eerder gaf ook Middelburg zijn fiat. Burgemeester Koos Schouwe- naar heeft zich lang verzet tegen de opzet, omdat hij vreesde voor leungedrag van gemeenten die de afgelopen jaren minder investeer den in brandweerzorg. Hij was te vens beducht op een te zwaar op getuigde bureaucratische instantie. De dertien burgemeesters komen 15 januari bij elkaar om afspraken te maken over de opbouw van de nieuwe organisatie onder verant woordelijkheid van de VRZ. Vol gens directeur Frans Captijn gaat het in totaal om 1350 medewer kers, waarvan 1142 brandweervrij- willigers. Het andere deel wordt ge vormd door beroepsmensen van de brandweer, geneeskundige dienst GHOR en administratieve krachten. „Dat zijn er niet meer dan waar nu mee wordt gewerkt", aldus Captijn. „We willen eerst kij ken wat er uit het geheel van de or ganisatie te halen is. De kosten per gemeente stijgen niet. We stappen in op hetzelfde niveau." Voor de burger verandert er wei nig. De winst zit vooral in een be tere afstemming van opleidingen, oefeningen en inkoop van de nu nog afzonderlijke korpsen. Daar naast wordt landelijk ingezet op een bredere hulpverleningstaak. Van Dijk: „Wij zijn van oudsher re pressief georganiseerd. Als er iets is, komen we. Daar gaat steeds meer geld in zitten. Eigenlijk is de rek eruit. Nog meer investeringen in techniek leveren niet veel meer tijdwinst en resultaat op. Die slag valt nog wel te maken aan de voor kant. In Engeland zijn ze daar al een paar jaar mee aan het experi menteren. Daar gaan ze een achter standswijk in om rookmelders rond te delen. Zien ze dat iemand vereenzaamd, dan worden gelijk ook andere instanties ingescha keld. De brandweer heeft daar ook veel meer een sociale taak. Dat past volgens ons uitstekend in een steeds meer vergrijzend Zeeland." IJZENDIJKE - Een 44-jarige automobilist uit Bres- kens is gisteren aan het begin van de avond, rond tien over zes, gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de N61 (Hoek-Schoondijke) bij IJzen dijke. De Bressiaander raakte door onbekende oorzaak van de weg. Hij belandde met zijn auto in een sloot langs de kant van de weg. Volgens de poli tie is de man na de klap even buiten bewustzijn geweest. De brandweer was snel ter plekke. De verwach ting was dat de auto opengeknipt moest worden, maar dat bleek niet nodig om de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden. Ter controle is Op 28 december 2009 is door N.A. Polderman, waarnemend gerechtsdeur waarder, op verzoek van de coöperatie COÖPERATIEVE RABOBANK WEST- ZEEUWS- VLAANDEREN U.A., geves tigd en kantoorhoudende te Oostburg, gemeente Sluis, een dagvaarding bete kend aan A.E.A. Depoorter, thans zon der bekende woon- of verblijfplaats bin nen en buiten Nederland, waarbij deze wordt gedagvaard om op woensdag 14 april 2010 te verschijnen ter terechtzit ting van de Rechtbank te Middelburg aan de Kousteensedijk 2, niet in persoon doch vertegenwoordigd door een advo caat, op de gronden zoals in die dag vaarding vermeld. Een afschrift van dit exploot kan worden verkregen bij onderstaand gerechts deurwaarderkantoor. Buys Partners B.V. Ondernemersweg 5, 4691 SL Tholen door Harmen van der Werf DEN HAAG - De Haagse rechtbank doet vandaag, op de valreep van het oude jaar, uitspraak over verla ging per januari 2010 van de tarie ven voor de beloodsing van sche pen door Nederlandse loodsen. De Nederlandse Loodsencorpora- tie vocht gisteren in een kort ge ding de tariefsverlaging aan die de Nederlandse Mededingingsautori teit (NMa) voor volgend jaar heeft opgelegd. De NMa heeft besloten dat de ta rieven in 2010 met 4,1 procent om laag kunnen, onder meer omdat loodsen efficiënter ingezet zouden kunnen worden. Dit gaat de lood sen op jaarbasis bijna vijf miljoen euro aan inkomsten schelen, wat zich direct vertaalt in hun verdien sten. Nederlandse loodsen zijn im mers sinds eind 1988 geen ambte naren meer, maar zelfstandige on dernemers, die overigens nog tot in elk geval 2019 het alleenrecht op beloodsingen houden. MIDDELBURG - De meeste nieuw jaarsduiken in Zeeland gaan mor gen gewoon door. Niet alleen om dat de weersverwachtingen voor deze provincie wel meevallen. De organiserende clubs menen dat de deelnemers op eigen risico en voor eigen verantwoording het zee water induiken. De Middelburgse zwemvereniging Luctor et Emer- go, de organisator van de duik in Vlissingen, spiegelt zich aan de or ganisatie van de nieuwjaarsduik in Scheveningen. Als de gevoelstem peratuur onder de -10 graden Cel sius komt gaat de duik niet door. Een buitentemperatuur van -2 en windkracht 5 leveren al een gevoel stemperatuur van -11 graden op. Mensen zijn oud en wijs genoeg, is de' reactie van Piet Jan Lande- gent van de duik in Westenschou- wen. In Cadzand-bad is in ieder ge val de EHBO paraat. zie katern Uit de Bressiaander per ambulance naar het zieken huis in Terneuzen gebracht. Hem is ook een blaastest afgenomen. Hij bleek niet gedronken te hebben. Zijn auto kon na ruim een uur worden geborgen. Het verkeer over de N61 bij IJzendijke is enige tijd over één rijstrook geleid, foto Roland de Jong Voor loodsen is het besluit van de NMa onverteerbaar. Zij willen dat de verlaging van tafel gaat, ook om de scheepvaart goed te kunnen blijven bedienen. Na de zitting heerste onder aanwezige loodsen geen euforische stemming. Het kan nog alle kanten op. De rechter bleek zich goed ingelezen te heb ben. Zo gaf zij aan dat het haar on voorstelbaar lijkt dat Zeeuwse ha vens op basis van lagere loodstarie- ven Vlaamse havens gaan becon curreren. MIDDELBURG - Voor het mishande len van zijn moeder heeft de echt- bank in Middelbrug gisteren een 35-jarige Axelaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maan den. Er was een celstraf van vijftien maanden, waarvan drie voorwaar delijk geëist. De man zou op 9 september zijn moeder met een (wandel) stok hebben geslagen, waardoor zij een gebroken arm op liep. Ook had hij haar geschopt en te gen haar rug geslgen. Volgens de Axelaar was zijn moeder gestrui keld toen zij naar buiten wilde gaan. De Axelaar werd in 2004 ook al eens veroordeeld wegens een ge weldsdelict. Toen kreeg hij vier jaar cel opge legd omdat hij zijn echtgenote on der meer met een autokrik te lijf was gegaan. KORTGENE - De eerste jongeren ko men op maandag 11 januari naar de gesloten jeugdinstelling De Vliethoeve in Kortgene. Daarmee kunnen ook in Zeeland jongeren worden opgevangen in een geslo ten leefgroep. Op de Vliethoeve kunnen voorlo pig 26 jongeren tussen 12 en 21 jaar terecht. Het gaat om jongeren die problemen thuis, met school of met vrienden hebben. Op de Vliet hoeve krijgen ze 24 uur per dag be geleiding. Ze mogen het terrein niet af In de instelling is ook plaats voor tien jongeren die wat vrijer gelaten kunnen worden. In Kortgene ontstond onrust toen bekend werd wat de plannen niet De Vliethoeve waren. Bewoners van het dorp mogen een kijkje ko men nemen als de instelling offici eel geopend wordt. Dat zal eind april of begin mei zijn, laat Tender jeugdzorg weten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 67