zeeland 125 Kamperland als watersportresort Omroep Zeeland twintig jaar oud Organisatie straatfestival Ovezande en Klomppop bij nieuwe stichting HAVENGEBIED Masterplan zet een levendige toekomst in gang voor handelshaven JUWELIER MINDERHOUD Celstraf voor Goesenaar wegens inbraken Duizend kilo vuurwerk in beslag genomen donderdag 31 december 2009 Onze juwelierszaken zijn maandag 4 en dinsdag 5 januari GESLOTEN www.iuwelierminderhoud.nl Zuidstraat 66 Westdijkstraat 27 WESTKAPELLE ARNEMUIDEN Het havenplateau moet een activiteitenplein worden. Op de plaats van de bedrijfsloodsen worden winkelwooncomplexen gebouwd met ruimte voor hore ca, winkels en appartementen voor zowel vaste als recreatieve bewoning. foto Willem Mieras door Claudia Sondervan In het roestig aandoende land- bouwhaventje dobberen nog een paar jachtjes aan de stei gers. Het havenplateau maakt een verloren en verlopen indruk. De industrie van Pit Beton en som bere bedrijfsloodsen verhullen de f doorkijk over het havenkanaal naar het Veerse Meer en de jacht haven. Kamperland laat zijn haven nogal links liggen. Maar de komen de tien jaar verandert dat. Kamper land wordt een watersportresort met allure. Althans, zo voorspelt het bestem mingsplan dat de gemeente nu pre senteert. Als alle gedroomde appartemen ten, winkels, restaurants met ter rassen, watersportbedrijven, hui zen aan insteekhaventjes en appar tementen er komen, zal het leven 1 in het dorpscentrum zich juist naar het havenplateau toe keren, is de gedachte. Het ontwerp-bestemmingsplan MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 36-jarige Goesenaar een gevange- nisstraf van achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk opge legd. Ook komt hij onder toezicht van de reclassering. Tegen de Goe senaar was een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 9 voor waardelijk geëist. Hij werd schul dig bevonden aan circa 12 woning inbraken en diefstallen, die mid den dit jaar in heel Zeeland wer den gepleegd. Volgens de Goese naar was hij wel 'verplicht' om op het dievenpad te gaan, omdat hij geen enkel inkomen had. ligt nu ter inzage voor ieder die daar zijn gefundeerde mening over wil geven. Komend voorjaar wil de gemeente Noord-Beveland de te bebouwen kavels voor de woningen in por ties verkopen aan ontwikkelaars. Die ontwikkelaars krijgen een bouwplicht: zij moeten beloven binnen bepaalde tijd de bouw te realiseren. De transformatie van het saaie ha vengebied tot levendige Marina gaat de gemeente geld opleveren, zo schatten gemeente en adviseurs in. De bedragen in de kosten-ba- ten-analyse zijn nog vooral slagen in de lucht maar een positief saldo van zeker twee ton moet er in zit ten, is de overtuiging. Daarbij is geen rekening gehouden met de extra inkomsten die de eco nomische impuls in Kamperland de gemeente zal brengen aan on- roerendgoedbelasting en toeris tische bestedingen. De gemeente schat dat er met het bouwrijp maken van de terreinen aan de beide kanaaloevers - 32 hec- door Luc Oggel OVEZANDE - Na de ingrijpende ver bouwing van jongerencentrum De Klomp in Ovezande wordt nu ook de stichting bestuurlijk herzien. De organisatie van de festivals Klomppop en Straatfestival Ove zande worden ondergebracht in de nieuwe Stichting De Klomp Fes tivals. Dat is gisteren bekendge maakt. Grootste reden voor de splitsing is om specifieke subsidies te kunnen binnenhalen en de boekhouding van de festivals beter te kunnen splitsen van die van het taren in totaal - een kleine twintig miljoen euro gemoeid is. Dat bedrag hangt uiteindelijk sterk samen met de overeenkomst die getroffen kan worden met Pit Be ton. Met fabriekseigenaar De Hoop en met.de provincie zoekt de gemeen te naar alternatieve vestigingsplaat sen voor het bedrijf Daarbij moet nog onderzocht wor den in hoeverre de bedrijfsterrei nen van Pit en het voormalig me- taalrecyclingsbedrijf Intree aan de Sint Felixweg aan de oostelijke ha venoever vervuild zijn en schoon gemaakt moeten worden. In het voorontwerp van het be stemmingsplan Havengebied gaat letterlijk alles tussen Westhaven- dijk en d'Ouwe Veerstoep op de schop. De coupure blijft gehand haafd, de muraltmuurtjes boven op de dijk aan de Sint Felixweg en de monumentale aanlegsteiger van het zomerveer ook. Brasserie d'Ouwe Veerstoep is de eerste die zich in het nieuw steekt. Het gebouw bij de jachthaven jongerencentrum. „We liepen er wel eens tegenaan dat je bepaalde subsidies alleen krijgt als het orga niseren van festivals specifiek de doelstelling is. Dat was in de oude situatie niet zo", legt voorzitter Dennis Sommeijer van De Klomp uit. Van de bestaande Stichting Jongerencentrum De Klomp zijn de statuten gewijzigd om de doel stelling beter te laten aansluiten bij de' huidige activiteiten. De twee stichtingen krijgen een gezamenlij ke, onafhankelijke Raad van Toe zicht om de historische binding te bewaken en te voorkomen dat de wordt vervangen voor nieuw bouw. Projectontwikkelaar René Faasse en restauranteigenaar Serge Bossschaert brengen het restau rant onder op de begane grond van een complex, met op de ver diepingen appartementen voor re creanten. De westelijke oever heeft voor een groot deel een recreatieve bestem ming, al is een deel van de apparte menten die korter bij de haven mond voorzien zijn bedoeld voor permanente bewoning. De oostelijke oever van haven en kanaal wordt een woonwijk met een divers aanbod aan huizen. In totaal groeit Kamperland de ko mende jaren met een bestand van circa honderddertig woningen. De gemeente Noord-Beveland on derhandelt verder met het plat form van het Zeeuws Maritiem Erfgoed, de schippers en eigenaren van de Zeeuwse Bruine Vloot op dat die toezeggen de nieuw aan te leggen kade in de Kamperlandse haven als thuis te kiezen voor hun historische zeilschepen. stichtingen op termijn uit elkaar groeien. Nu zit er nog een aantal mensen in zowel het bestuur van de festivals als dat van het jonge rencentrum, maar het is de bedoe ling dat met name bij het jongeren centrum nieuw bloed instroomt, zegt Sommeijer. Alle bestuursle den blijven vrijwilligers. Co van Cadsand, die zo'n veertien jaar voorzitter was van De Klomp, wordt voorzitter van De Klomp Festivals. Bij het jongerencentrum blijft hij nauw betrokken als be stuurslid. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door Sommeijer. MIDDELBURG - Omroep Zeeland be staat op 1 januari, precies om mid dernacht, 20 jaar. Dat zal het hele jaar door worden gevierd met spe ciale programma's en reportages, maar op de verjaardag, vrijdag, is er een speciale radio-uitzending van 15.00 tot 17.00 uur. Daarin wordt, niet naar het verle den, maar juist naar de toekomst gekeken. De vraag is: 'Hoe ziet de toekomst van de omroep er uit?' en veel Zeeuwen en andere des kundigen zullen proberen daarop een antwoord te formuleren. Overigens mag de jarige omroep niet klagen. Omroep Zeeland, wel iswaar een van de jongere regiona le omroepen, had het afgelopen jaar met de televisieuitzendingen het hoogste dagbereik van heel Ne derland. Wat betreft de radio scoort Om roep Zeeland in de subtop, na de zeer goed beluisterde omroepen van Friesland, Groningen en Dren the. Omdat een jarige wel een cadeau tje verdient, lanceert Omroep Zee land op 1 januari ook een speciale websitie, waarop veel Zeeuws sportnieuws, beelden, uitslagen re portages en reacties te zien zijn. Bezoekers kunnen bijdragen leve ren. www.omroepzeeIandsport.nl ROTTERDAM - Het Regionale Mi lieuteam van de politie Rijnmond heeft gisteren in Rotterdam 1000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Twee verdachten zijn aangehou den. Een onderzoek leidde tot aanhou ding van twee Rotterdammers van 51 en 53 jaar oud in hun woon plaats. Tijdens een doorzoeking in hun woningen en een garagebox is legaal en illegaal vuurwerk in be slag genomen, waaronder 200.000 klappers en lawinepijlen. Ook par ticulieren in de regio Rotter dam-Rijnmond die van het twee tal vuurwerk hadden gekocht, heb ben bezoek van het Regionale Mi lieuteam gekregen. Het vuurwerk dat in hun woning werd aangetrof fen is eveneens in beslag geno men. De politie heeft met deze ac tie in totaal ruim 1000 kilo vuur werk in beslag genomen. De twee verdachten zijn in verze kering gesteld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 65