22 zeeland Duizenden oliebollen worden Aandacht op verkeer Oosterland Afdejing Schuttevaer onderzoekt samenwerking Nieuw aanbod cursussen ZVU Zierikzee JAARWISSELING Vrijwilligers van kerken en verenigingen voorzien jaarlijks een groot deel van t I Wj& donderdag 31 december 2009 OOSTERLAND - 'Een dorp zonder kop en staart', aldus omschreef CDA-fractievoorzitter Bea Flach- de Geus eerder dit jaar het dorp Oosterland. Burgemeester Gerard Rabelink hoopte tijdens zijn ken nismakingsbezoek 'niet te zullen verdwalen'. Het bestuur van de Dorpsraad Oosterland is beslist niet verbaasd over dit soort uitspraken. Zij we ten inmiddels wel dat er verkeers technisch niet veel klopt in het dorp. „Maar de Oosterlanders zijn niet anders gewend", concludeert datzelfde bestuur in de laatste nieuwsbrief. Toch zegt de Dorpsraad daarin ook veelvuldig te worden bena derd door bewoners over gevaarlij ke situaties op kruisingen, over vrachtverkeer dat een verkeerde route naar het industrieterrein neemt, over parkeerproblemen en over andere verkeerszaken. Anderzijds heeft de oproep ver keersknelpunten aan te dragen weinig concreets opgeleverd. Daar om heeft het bestuur nu zelf maar een lijst met actuele problemen op gesteld. Die lijst komt aan de orde tijdens het volgende overleg met het dagelijks gemeentebestuur op maandag 11 januari. Het bestuur verzoekt Oosterlan ders die nog vragen hebben of een bijdrage aan de knelpuntenlijst wil len toevoegen, dit zo snel mogelijk als nog door te geven aan het secre tariaat van de Dorpsraad. ZIERIKZEE - De Zeeuwse Volksuni versiteit start binnenkort met drie nieuwe cursussen. In de cursus Bridge voor gevorder den wordt veel aandacht geschon ken aan tempo en timing en zaken als competitief bieden, vierde kleur en negatief doublet. In samenwerking met het gemeen tearchief wordt de cursus 'oüd schrift' voor beginners gegeven. Met de kennis uit deze cursus wordt het gemakkelijker oude stuk ken in archieven te lezen. In Zierikzee start ook een cursus Russisch voor beginners. Naast het leren van het alfabet is aan dacht voor conversatie, grammati ca en dagelijkse gebruiken. www.volksuniversiteitzeeland.nl door David Duijnmayer Bij de oud en nieuwviering horen oliebollen. Maar niet iedereen is bereid daarvoor zelf beslag te draaien en in de vettige walmen te staan, om vervolgens te moeten constateren dat de zelfgebakken hompen deeg, druipend van het vet, door het bezoek hooguit uit beleefdheid gegeten worden. Dan maar kopen, van iemand die wel weet hoe het moet. Daarvoor kun je natuurlijk naar een com merciële oliebollenbakker, maar is het niet veel leuker om je bollen en flappen te bestellen bij een groep vrijwilligers die nog iets nut tigs met het geld doet? Op Schouwen-Duiveland zijn er drie van zulke groepen, geogra fisch mooi verdeeld over het ei land. In de westhoek bakt de activi teitencommissie van de ontmoe- tingskerk in Burgh-Haamstede al jaren oliebollen voor het goede doel. In het uiterste oosten gaan de jongeren van CJV Bruinisse op oudjaarsdag met oliebollen langs de deuren. En mooi centraal op het eiland, in Kerkwerve, worden al 45 jaar oliebollen gebakken en thuisbezorgd door de activiteiten commissie van de Protestantse ge meente. Die laatste is tegenwoordig veruit de grootste. In Kerkwerve gaat dit jaar 350 kilo bloem, 100 kilo rozij nen en 30 kilo gist de beslagkom men in. „En dan nog suiker, water, broodverbeteraar en nog wat za ken", zegt vrijwilliger Anneloes Berrevoets, die zich met de logis tiek van de actie bezighoudt. In to taal worden in Kerkwerve dit jaar zo'n 6000 oliebollen en 2250 appel beignets gebakken. Het grootste deel daarvan wordt gratis aan huis bezorgd. Daarvoor hebben vannacht in Kerkwerve drie ploegen van ieder zes mensen staan bakken. 's Ochtends vroeg op oudjaarsdag begint het inpakken, en vervol gens staan bijna veertig vrijwilli gers klaar om de vooraf bestelde deegwaren over zestien rijroutes te bezorgen. „We gaan het hele eiland over, van Nieuw-Haamstede tot Bruinisse",, zegt Berrevoets. „Om al die vrijwil ligers bij elkaar te krijgen, een stuk of zeventig in totaal, heb ik heel wat moeten bellen en smeken. Er haken zo langzamerhand wat ouderen af, die dit al jaren gedaan hebben, maar gelukkig komen er ook weer jongeren bij. En ook de kinderen helpen mee, als bijrijder van de bezorgers bijvoorbeeld." Van de opbrengst wil de Protes tantse gemeente een van de twee 'herenbanken' in de kerk restaure- Iets minder grootschalig, maar net zo'n vaste traditie, is de oliebollenactie in Bruinisse. Daar gaan een stuk of zestig kinde ren namens het Christelijk longe- 1 kg. bloem 9 1 I. lauwe melk 9 80 gr. gist 80 gr. (zachte) boter 50 gr. suiker, 20 gr. citroensap 10 gr. zout 75 gr. krenten of 100 gr. rozijnen Een bus poedersuiker Gebruik olijf- of zonnebloemolie voor het frituren, geen frituurvet. Laat de olie nooit warmer worden dan 180 graden. Toch zelf maken? Wel de rozijnen/krenten een uur in lauw water. Laat ze uitlekken in een zeef. Los de gist op in lauwe melk. Doe de bloem in een grote kom en maak een kuiltje. Voeg boter en suiker toe in het kuiltje. Langzaam mengen en voeg vervolgens citroensap en de rozijnen toe. Meng ook dit goed en voeg als laatste zout toe. Laat nu het geheel ongeveer 30 minuten rijzen bij ongeveer 30 graden. Roer na het rijzen alles nog eens goed door elkaar en begin met afbakken in olie van ongeveer 175 graden. Gebruik om mooie ronde ballen te maken een natte juslepel of ijsschep. Bak niet teveel bollen in één keer. Er moet genoeg ruimte zijn voor de oliebollen om te kunnen 'zweven'. Laat de oliebollen altijd even uitlekken in een vergiet. renverbond Bruinisse (CJV) langs de deuren om oliebollen te verko pen. „Ik heb geen idee hoe lang we het al doen. Zo lang als het CJV bestaat volgens mij", vertelt vrijwilligster Isabella Wielaart. De opbrengst is dit jaar vooral voor nieuw spelmateriaal voor de kinde ren, en voor onderhoud van het gebouw en het jaarlijkse kamp in Renesse. In Bruinisse worden zo'n 2500 olie bollen gebakken, maar die blijven wel vrijwel allemaal in het dorp zelf - niet slecht, voor een dorp van zo'n 4000 inwoners. „We heb ben wel wat bestellingen in Ooster land, maar het meeste wordt aan de deur verkocht in Bruinisse", zegt Wielaart. Voorheen bakte het CJV de oliebollen zelfbij bakkerij Spint, maar sinds dit jaar laten de vrijwilligers dat over aan de bakke rij zelf. Ook in de ontmoetingslcerk in Burgh-Haamstede bakken vrijwil- liggers al zo lang oliebollen voor de gemeenschap, dat Gerda Mol zich niet zo direct kan herinneren wanneer de traditie ontstaan is. Navraag leert dat het 35 jaar is. De 2500 oliebollen die in de Ontmoe- tingskerk zijn gebakken, worden vandaag thuis bezorgd of verkocht bij de Formido in Burgh-Haamste de en de Spar in Nieuw-Haamste de. Een deel van de opbrengst gaat naar de voedselbank Schou wen-Duiveland. De vrijwilligsters van de Ontmoetingskerk in Burgh-Haamstede pakken een deel van de in totaal 2500 oliebollen in. Vervolgens worden ze verkocht bij de Formido, bij de Spar in Nieuw-Haam stede, of thuisbezorgd. „We krijgen bestellingen vanuit de hele westhoek en ook nog wel uit Zierikzee", vertelt vrijwilligster Gerda Mol. In tegenstelling tot de andere oliebollenacties, worden de bollen van de Ontmoetingskerk in Burgh-Haamstede ook in de supermarkt verkocht, zo als hier in de Formido in Burgh-Haamstede. De opbrengst gaat echter net zo goed naar het toepasselijke goede doel: de voedselbank Schouwen-Duiveland. MEEST CELEZEN 1.Stekker uit starters woningen 2.Bevolking Schouwen neemt toe 3.Vandalen vernielen sealbagapparaat STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Meer regionieuws op www.pzc.nl/schouwen-duiveland door Melita Lanting bruinisse - Het bestuur van schip persvereniging Koninklijke Schut tevaer afdeling Schouwen-Duive land start een onderzoek naar sa menwerking met andere afdelin gen. Dat is besloten tijdens de jaar vergadering van de afdeling. De afdeling Schouwen-Duiveland kampt al lange tijd met een tekort aan bestuursleden. 1\vee bestuurs leden zijn statutair toe aan aftre den maar er zijn geen vervangers te vinden. Bovendien slaat de ver grijzing binnen het bestuur toe. Van de achterblijvers zijn twee le den de zeventig al gepasseerd. Volgens het bestuur is samenwer king of samengaan met een ande re afdeling ook om andere rede nen logisch. Veel onderwerpen overstijgen het belang van de afde ling. Daarom worden steeds meer zaken geregeld via het regiobe stuur. Dit bestuur is onlangs uitge breid met vertegenwoordigers van uit de afdelingen. Daarnaast is de rol van de afdeling in de informatievoorziening naar de leden veranderd. Vroeger was de afdelingsvergadering van groot belang voor de schippers om infor matie te krijgen en kwesties aan te kaarten. Tegenwoordig krijgen de leden de informatie allemaal per email en via websites. Daardoor is het be lang om naar een vergadering te komen minder groot en dat is te rug te zien in de opkomst. Slechts een enkeling neemt de moeite om naar de ledenvergadering te ko men. De aanwezigen waarschuw den het bestuur er wel voor dat er voldoende aandacht moet blijven voor typische regionale zaken, zo als de situatie op de Grevelingen. Het bestuur van de afdeling Schou wen-Duiveland gaat de komende maanden onderzoeken wat de mo gelijkheden voor samenwerking zijn. Daarna krijgen de leden tijdens een ledenvergadering de kans om zich daarover uit te spreken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 62