nooit garantie binnenland 15 voor dood Tano Jansen ANI-bUMP Altijd een vaste lage prijs. m mm mm ma WWW.SANIDUMP.COM Ziekenhuispersoneel vangt bot ZONDAG 3 JANUARI KOOPZONDAG mogelijke gevaren in te dekken Duivels dilemma voor rechtsstaat VOG louter bij hoger kader A- merken sanitair tegen bodemprijzen S3 l'l'llilil.lilii'illl" 31 KOOPZONDAG BREDA, VEGHEL Mi BERGEN OP Z00M&THBÜRG donderdag 31 december 2009 DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft gisteren een claim af gewezen van anesthesie- en opera- tiepersoneel van vijftien ziekenhui zen in Zuid-Nederland. De werk nemers wilden een plan ongedaan maken van de ziekenhuizen om ge zamenlijk operatieassistenten en anesthesiemedewerkers op te lei den en in te zetten. Volgens de rechter hebben de beroepsorgani saties hun bezwaren niet hard kun nen maken: de vijftien ziekenhui zen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben het recht om ge zamenlijk plannen te maken. Ze hebben volgens de rechtbank bovendien niet welbewust een on aanvaardbaar groot risico geno men. „Het was onnadenkend wat ze deden, maar niet roekeloos of aanmerkelijk onvoorzichtig. Het opsluiten van Tano had niet tot zijn dood hoeven leiden." Wel re kent de rechtbank het de jongens zwaar aan dat ze Tano hebben op gesloten en de container enkele uren hebben verlaten. Daarom ko men de gevolgen wel voor hun re kening. Ernstig vindt de rechtbank het ook dat de jongeren nadat ze terugkeerden en Tano levenloos aantroffen, geen alarm hebben ge slagen. „Door hun mond te hou den hebben ze de familie in schrij nende onzekerheid gelaten." Het is een duivels dilemma voor de rechtsstaat. Welke straf verdie nen jongeren die nog een heel le ven voor zich hebben, als door hun toedoen iemand sterft? Dit jaar wa ren er meerdere trieste voorbeel den, zoals de dood van Tano Jan sen (16) in Apeldoorn en de dood van Dirk Post (14) op Urk. In de Tanjo-zaak besliste de rechter in Zutphen tot beduidend minder celstraf, maar veel therapie. Juri disch gaat de discussie over dood door schuld, opzet en roekeloos handelen. Op de achtergrond speelt de toekomst van de verdach ten mee. Vier Apeldoornse jonge ren wilden Tano een lesje leren en sloten hem daarom op in een zee container, waar hij eenzaam en al leen stierf. De rechtbank wil de jon geren nu een lesje leren. Drie jaar intensieve behandeling moet er voor zorgen dat ze nooit meer zo in de fout gaan. Tegelijk moet de straf een waar schuwing zijn voor jongeren die verzuimen goed na te denken voor dat ze iets doen. Als de vier jon gens niet meewerken aan de opge legde behandeling verdwijnen ze achter de tralies. Ook benieuwd of u niet te veel betaalt voor energie? Eén ding is zeker. Bij Nuon betaalt u altijd een scherpe prijs. Neem bijvoorbeeld BudgetEnergie waarbij u een 2-jarig contract afsluit en een aantrekkelijke korting krijgt voor stroom en gas als u uw energiezaken zelf online regelt. De prijs in deze advertentie is het nu geldende maandbedrag gebaseerd op een gemiddeld verbruik. Hoe groot üw voordeel is, wordt bepaald door uw specifieke verbruik en waar u woont bijvoorbeeld. De laagste energieprijs is daarom voor iedereen anders. Gelukkig kunt u er zeker van zijn dat Nuon altijd een aantrekkelijk tarief heeft. Ook voor u. Kijk voor uw persoonlijk voordeel op www.nuon.nl/vastelageprijs foto Cynthia Boll/GPD vrijgesproken voor bijvoorbeeld potloodventen, kan dan een rol spelen." Hoogleraar Sackers heeft begrip voor de positie van directies en be sturen, maar plaatst ook kantteke ningen bij de snelle opkomst van de VOG: „Het lijkt allemaal toch sterk op 'eens een dief - altijd een dief en dat is niet rechtvaardig. Terwijl je van iemand zonder straf blad nooit de garantie hebt dat hij géén greep in de kas doet." De Rabobank Groep wendt de Ver klaring Omtrent Gedrag (VOG) lou ter aan voor het hoger kader. Bij het lager personeel doet de bank na vraag bij 'oude' werkgevers en gras duint ze in registers, waaronder het VIS (gestolen of vervalste iden titeitsbewijzen) en het EVA- sys teem (gegevens over personen die banken hebben benadeeld). Rabo-woordvoerder René Loman: „Ook een medewerker die al gerui me tijd bij ons in dienst is, kan wor den gescreend. Bijvoorbeeld bij de benoeming in een andere functie." Sinds 2004 is het aantal aanvragen voor een VOG enorm toegenomen. Waren het er in 2004 nog 135.000, vorig jaar beliepen ze al 475.000. De kosten van een verklaring zijn in ie dere gemeente hetzelfde: 30,05 eu ro. Sgeetaculaite aanbiedingen op inloopdouches, tegels, badkametmeuliels. baden, etc. CUamgagne bubbels' met etora kortingen van 3% i/m 10%. Extra kortingen lot 10% aangeboden op bijna alle A-merken, e.3. Grobe, Villerair Boch en Sphinx keramiek Hlippe. etc. Nu nestellen voorde prijzen van 2009, uitleveren 2010 VOORBEELDKORTING: KRANEN Sanl-Dump korting 25% Extra leverancierskorting 10% Extra Ballonkorting max 10% 'Champagne bubbels aklie geldt niet voor de netto aanbiedingen, vraag naar de aktievoonvaarden in de showroom Neem uw offerte mee. Wij zijn altijd goedkoper! DONDERDAG 31 DECEMBER GEOPENO Eap^2EMBCTBe|eE@e*esB ZATERDAG ZATERDAG 2 JANUARI GEOPEND Bergen op Zoom van Konijnenburgweg 7 Tel.: 0164 - 210 740 Breda - Noord Huifakkerstraat 10 Tel.: 076 - 593 71 00 Tilburg Bosscheweg 253a Tel.: 013 - 582 13 91 -• Veghel Poort van Veghel 4996 Tel.: 0413 - 36 62 12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 5