zeeland 127 Sociale taak wordt belangrijker Loodsen zitten nog even in spanning regioagenda Nieuwjaarsduik niet voor watjes Eenzijdig ongeval op N61 bij IJzendijke donderdag 31 december 2009 z. BRANDWEER Alle Zeeuwse gemeenten akkoord met vorming één regionaal brandweerkorps door Marcel Modde MIDDELBURG - De samenvoeging van de gemeentelijke brandweer korpsen tot één provinciebrede or ganisatie is een feit. Alle dertien ra den onderschrijven het convenant tussen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en het ministerie van Bin nenlandse Zaken over kwaliteits verbetering van de brandweerzorg. Onderdeel daarvan is een onom keerbaar besluit tot regionalise ring, zegt brandweercommandant Peter van Dijk, per 1 januari 2011. De gemeenteraad van Sluis ging vorige week als laatste akkoord. Eerder gaf ook Middelburg zijn fiat. Burgemeester Koos Schouwe- naar heeft zich lang verzet tegen de opzet, omdat hij vreesde voor leungedrag van gemeenten die de afgelopen jaren minder investeer den in brandweerzorg. Hij was te vens beducht op een te zwaar op getuigde bureaucratische instantie. De dertien burgemeesters komen 15 januari bij elkaar om afspraken te maken over de opbouw van de nieuwe organisatie onder verant woordelijkheid van de VRZ. Vol gens directeur Frans Captijn gaat het in totaal om 1350 medewer kers, waarvan 1142 brandweervrij- willigers. Het andere deel wordt ge vormd door beroepsmensen van de brandweer, geneeskundige dienst GHOR en administratieve krachten. „Dat zijn er niet meer dan waar nu mee wordt gewerkt", aldus Captijn. „We willen eerst kij ken wat er uit het geheel van de or ganisatie te halen is. De kosten per gemeente stijgen niet. We stappen in op hetzelfde niveau." Voor de burger verandert er wei nig. De winst zit vooral in een be tere afstemming van opleidingen, oefeningen en inkoop van de nu nog afzonderlijke korpsen. Daar naast wordt landelijk ingezet op een bredere hulpverleningstaak. Van Dijk: „Wij zijn van oudsher re pressief georganiseerd. Als er iets is, komen we. Daar gaar steeds meer geld in zitten. Eigenlijk is de rek eruit. Nog meer investeringen in techniek leveren niet veel meer tijdwinst en resultaat op. Die slag valt nog wel te maken aan de voor kant. In Engeland zijn ze daar al een paar jaar mee aan het experi menteren. Daar gaan ze een achter standswijk in om rookmelders rond te delen. Zien ze dat iemand vereenzaamd, dan worden gelijk ook andere instanties ingescha keld. De brandweer heeft daar ook veel meer een sociale taak. Dat past volgens ons uitstekend in een steeds meer vergrijzend Zeeland." IJZENDIJKE - Een 44-jarige automobilist uit Bres- kens is gisteren aan het begin van de avond, rond tien over zes, gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de N61 (Hoek-Schoondijke) bij IJzen- dijke. De Bressiaander raakte door onbekende oorzaak van de weg. Hij belandde met zijn auto in een sloot langs de kant van de weg. Volgens de poli tie is de man na de klap even buiten bewustzijn geweest. De brandweer was snel ter plekke. De verwach ting was dat de auto opengeknipt moest worden, maar dat bleek niet nodig om de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden. Ter controle is de Bressiaander per ambulance naar het zieken huis in Terneuzen gebracht. Hem is ook een blaastest afgenomen. Hij bleek niet gedronken te hebben. Zijn auto kon na ruim een uur worden geborgen. Het verkeer over de N61 bij IJzendijke is enige tijd over één rijstrook geleid, foto Roland de Jong Op 28 december 2009 is door N.A. Polderman, waarnemend gerechtsdeur waarder, op verzoek van de coöperatie COÖPERATIEVE RABOBANK WEST- ZEEUWS- VLAANDEREN U.A., geves tigd en kantoorhoudende te Oostburg, gemeente Sluis, een dagvaarding bete kend aan A.E.A. Depoorter, thans zon der bekende woon- of verblijfplaats bin nen en buiten Nederland, waarbij deze wordt gedagvaard om op woensdag 14 april 2010 te verschijnen ter terechtzit ting van de Rechtbank te Middelburg aan de Kousteensedijk 2, niet in persoon doch vertegenwoordigd door een advo caat, op de gronden zoals in die dag vaarding vermeld. Een afschrift van dit exploot kan worden verkregen bij onderstaand gerechts deurwaarderkantoor. Buys Partners B.V. Ondernemersweg 5, 4691 SL Tholen door Harmen van der Werf DEN HAAG - De Haagse rechtbank doet vandaag, op de valreep van het oude jaar, uitspraak over verla ging per 1 januari 2010 van de tarie ven voor de beloodsing van sche pen door Nederlandse loodsen. De Nederlandse Loodsencorpora- tie vocht gisteren in een kort ge ding de tariefsverlaging aan die de Nederlandse Mededingingsautori teit (NMa) voor volgend jaar heeft De NMa heeft besloten dat de ta rieven in 2oro met 4,1 procent om laag kunnen, onder meer omdat loodsen efficiënter ingezet zouden kunnen worden. Dit gaat de lood sen op jaarbasis bijna vijf miljoen euro aan inkomsten schelen, wat zich direct vertaalt in hun verdien sten. Nederlandse loodsen zijn im mers sinds eind 1988 geen ambte naren meer, maar zelfstandige on dernemers, die overigens nog tot in elk geval 2019 het alleenrecht op beloodsingen houden. Voor loodsen is het besluit van de NMa onverteerbaar. Zij willen dat de verlaging van tafel gaat, ook om de scheepvaart goed te kunnen blijven bedienen. Na de zitting heerste onder aanwezige loodsen geen euforische stemming. Het kan nog alle kanten op. De rechter bleek zich goed ingelezen te heb ben. Zo gaf zij aan dat het haar on voorstelbaar lijkt dat Zeeuwse ha vens op basis van lagere loodstarie- ven Vlaamse havens gaan becon curreren. DONDERDAG 31 DECEMBER 2009 AXEL Sportveld VV Axel, 13.30 uur: Einde- jaars trimloop; BRESKENS Goedertijt, 13.00 uur: Biljarten; 14.00 uur: Sjoelen; CLINGE Malpertuus, 13.30 uur: Biljarten, gym nastiek; GRAAUW Gemeenschapshuis, 13.30 uur: KBO bieden; HEIKANT 't Heike, 13.15 uur: Kaarten; HULST Blaauwe Hoeve, 14.00 uur: Zangclub Nooit Gedacht; Den Dullaert, 13.30 uur:Kaarten; KLOOSTERZANDE WZC Antonius, 15.00 uur; Viering in de parochiekerk; LAMSWAARDE Café de Lamsoren, 13.30 uur: Schie- ting voor ouderen; NIEUWVLIET Bos van Erasmus, 14.15 uur: Sylvester- loop over verschillende afstanden; OOSTBURG Den Hoekzak, 13.30 uur: Koersbal; 14.00 uur: Sjoelen; PHILIPPINE De Schotse Hoek, 14.00 uur: Koersbal; SAS VAN GENT De Regenboog, 13.00 uur: Biljarten; SLUISKIL Meulengat, SWO 13.30 uur: Biljarten dames,koersbal, line dance; TERNEUZEN De Veste, 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Handwerken, soos; De Kameleon, 15.00 - 18.00 uur: Jeugdcentrum Meetpoint; WESTDORPE Het Verlaet, 10.15 uur: Bewegen op muziek; 13.30 uur: Sjoelen, handwer ken; VRIJDAG 1 JANUARI 2010 BRESKENS Strandpaviljoen 't Halve Maentje, 12.00 uur: Nieuwjaarsduik; CADZAND Strandpaviljoen De Zeemeeuw, 12.00 uur: Nieuwjaarsduik. KLOOSTERZANDE Café in den Dwaes, 0.30 uur: Nieuw jaarsparty; NIEUWVLIET Strandpaviljoen Saint-Pierre, 17.00 uur: Kerstboomverbranding; PAAL Café in 't Zicht der Schelde, 0.30 uur: Nieuwjaarsparty; TERNEUZEN De Pit, 01.00 uur: Nieuwjaarsparty; CADZAND - De meeste nieuwjaars duiken in Zeeland gaan morgen ge woon door. De weersverwachtin gen in Zeeland vallen mee en orga nisatoren vinden dat mensen zelf verantwoordelijk zijn. Bij Cadzand is wel de EHBO paraat. Alleen in Vlissingen wordt, zoals bij 'grote broer' Scheveningen, niet gedo ken, als de gevoelstemperatuur on der de -ïo graden Celsius komt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 51