zeeland 125 EHBO Clinge is bloeiende club I Eén jaar cel vanwege bedreiging Ondernemers kritisch over Cavelot Markt in teken vitaliteit, verzorging en veiligheid JUBILEUM Zeventigjarige vereniging hoopt op aanwas jonge leden JUWELIER MINDERHOUD Uitverkoop 50 tot 70% kortin donderdag 31 december 2009 door Harold de Puysseleijr clinge - Voor de EHBO-vereni- ging Sint Bernardus in Clinge was 2009 een bijzonder jaar. Sint Ber nardus bestaat zeventig jaar en werd daar twee weken geleden op de feestavond door de nationale bond voor geëerd. De afdeling kreeg de Mgr. C.J.A. Venings-pla- quette in zilver. Clingenaren Charel Burm en Peet Daalman stonden samen met de Hulster huisarts Joop Casparie in 1939 aan de wieg van de afdeling. De oorlogsjaren waren moeilijk, maar daarna ging het snel bergop waarts. De vereniging beleefde in de zeventiger jaren mede door de vele aanmeldingen van personeel van textielfabriek Clitex en verple gend personeel in opleiding van De Sterre zijn glorietijd. Toen wa ren er meer dan 130 leden, nu zijn dat er nog zeventig. De laatste tien jaar staat de opleiding van hulpver leners zoals bij veel EHBO-vereni- gingen onder druk. „We komen niet meer aan voldoende deelne mers voor de cursussen en werken daarom samen met de EHBO's in Graauw, Sint Jansteen, Hulst en Nieuw Namen", zegt Etiënne de Wit, sinds tien jaar voorzitter van Sint Bernardus. Mede door zijn in zet is de vereniging erkend als offi ciële Reanimatiepartnervan de Hartstichting. De vereniging heeft met een financiële bijdrage van de gemeente een AED-apparaat kun nen aanschaffen. „Onze eigen le den zijn allemaal gecertificeerd be diener van dat apparaat, maar zijn nu ook begonnen inwoners op te leiden. We zoeken naarstig naar een openbare locatie waar we de AED kunnen plaatsen, zodat die beschikbaar komt voor de hele ge meenschap." Vol lof is penning meester Daniël de Loos over de or ganisaties van evenementen en fes tiviteiten in Clinge. Tijdens deze evenementen is de EHBO paraat. Vooral tijdens de kermiswieler- koers, Clingehts Los!, de Bonte Avond, de Kerstmarkt en het 'Clings Open' dartstoernooi is de EHBO-vereniging niet meer weg te denken. Mede dankzij de finan ciële steun van genoemde organisa ties, de bijdrage van andere Cling- se verenigingen, de subsidie van de Gemeente Hulst en de gulle ga ven van de Clingse bevolking tij dens de jaarlijkse collecte is het mogelijk om de vereniging finan cieel gezond te houden. Veel aan dacht wordt geschonken aan de jeugd. De jeugdcommissie geeft jaarlijks een cursus voor de kinde ren van groep 8 van de basis school. „Het is niet gemakkelijk ze daarna actief te blijven betrekken bij de EHBO en te behouden voor de vereniging." Onze juwelierszaken zijn maandag 4 en dinsdag 5 januari GESLOTEN www.iuwelierminderhoud.nl Zuidstraai 66 WESTKAPELLE Westdijkstraat 27 ARNEMUIDEN door Ad Roos terneuzen - De rechtbank in Mid delburg heeft gisteren een 42-jari- ge Terneuzenaar die verdacht werd van een poging tot moord op een plaatsgenoot van dat feit vrijgesproken. Wel achtte de Middelburgse recht bank bewezen dat de Terneuze naar zijn stadsgenoot had mishan deld en bedreigd. Daarvoor kreeg hij gisteren een gevangenisstraf van een jaar waarvan de helft voor waardelijk opgelegd. De officier van justitie had voor de poging tot moord een celstraf van vier jaar geëist, waarvan achttien maanden voorwaardelijk. De Terneuzenaar werd al enkele ja ren door de zoon van een andere familie bedreigd, getreiterd en di verse keren mishandeld, omdat zijn_dochter geen verkering met de jongeman wilde. Eind juli deed zich weer een inci dent voor en daar wilde hij wel eens met zijn kwelgeest over pra ten, Voor de zekerheid nam hij een pistool mee. Tijdens die con frontatie deelde hij met het pistool een klap uit en richtte hij het wa pen op de jongeman. 55 IK door Eugène Verstraeten AXEL - Zorgcentrum De Vurssche in Axel staat woensdag 29 januari in het teken van vitaliteit, verzor ging en veiligheid. Van 13.30 uur tot 18.00 uur wordt dan in en om de Vurssche een zogeheten V-V-V-markt gehouden. In de kraampjes meten en testen professionals bloedsuiker, bloed druk, BMI, ogen, oren en valrisico. Ook worden demonstraties gege ven en rollators en rolstoelen ge test. Verder kunnen bezoekers meedoen aan een loopcircuit. De actievelingen kunnen een proefles fysio-fit volgen. Er zijn informatie stands over aangepaste kleding, hulpmiddelen voor horen, zien, handelen en mobiliteit. Ook voor lichting over gezonde voeding, goe de schoenen, hand-, nagel- en haarverzorging ontbreekt niet, evenals wellnessactivteiten als voetreflexzonetherapie en nekmas- sage. Het restaurant serveert een gezonde versnapering. Daarnaast is er een live make-over op het po dium en een wedstrijd fietsen op rollen, waarbij prijzen te winnen zijn. De activiteiten zijn zowel in het restaurant als op het parkeerter rein van de Vurssche. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. door Martijn de Koning cadzano - Ondernemers Vereni ging Cadzand (OVC) en natuurbe schermingsorganisatie 't Duumpje willen een nieuw onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van re creatiepark Cavelot voor het ver keer. Dat schrijven ze aan de gemeente Sluis in een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan en de milieu-effectrapportage (mer) voor Cavelot. Dat plan, ten zuiden van Cadzand-Bad, voorziet in de komst van nieuwe natuur en 450 recreatiewoningen. OVC, waarbij 55 Cadzandse onder nemers aangesloten zijn, verwacht grote overlast op aanvoerwegen. De geplande verbreding van een aantal daarvan is volgens het OVC-bestuur onvoldoende, want 'nu al kunnen de wegen de grote bezoekersaantallen op zomerse da gen niet aan.' OVC, 't Duumpje en ook een aan tal omwonenden zijn verbaasd dat de Lange Strinkweg, richting Ret- ranchement, niet aangepast wordt. Ze verwachten daar een forse ver keerstoename, mede omdat er maar één ontsluitingsweg voor het park is gepland. Fietsers, die omlig gende wegen veel gebruiken, ko men daarmee in gevaar. De brief schrijvers pleiten voor nader on derzoek hiernaar. De slechte ontsluitingsmogelijk heid zorgt er ook voor dat het ge bied een 'park op zich' wordt en geen onderdeel van Cadzand-Bad, vrezen de clubs. Het feit dat er een 'centrumvoorziening met facilitei ten' in het park is gepland, maakt die angst voor OVC nog groter, 't Duumpje zou graag zien dat de maximale bouwhoogte van de wo ningen verlaagd wordt van zestien tot tien meter. De organisaties en omwonenden zetten ook vraagtekens bij de par keervoorzieningen. OVC wijst er op dat het park vrij toegankelijk wordt. Het is de bedoeling dat de nieuwe natuur, waaronder water partijen, ook dagjesmensen trekt. De ondernemers vragen zich af waar deze mensen straks kunnen parkeren. Tenslotte vrezen omlig gende campings voor inkomsten derving tijdens de jaren vergende aanleg van Cavelot. Voorzitter Etiënne de Wit van de EHBO-afdeling Clinge (rechts) kijkt toe hoe jeugdige cursisten hun kennis over reanimatie toepassen op twee oefenpop pen tijdens een cursusbijeenkomst. repro Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 49