zeeland 123 Sint Jansteen gaat onverdroten door Palingvangverbod voor alle visclubs in najaar Gregoriuskoor is een hechte vriendenclub Raadslid heeft geen vertrouwen meer in klachtencommissie politie Nieuwe stichting zet zich in voor Cadzandse dracht donderdag 31 december 2009 Nog steeds verzorgt het koor de gezangen tijdens de eredienst in Sint Jansteen, maar tegenwoordig niet meer in een wekelijkse frequentie. Het Gregoriuskoor zweert bij het Latijn. 'Dat gaat zelfs zo ver, dat we V nooit samen met het dameskoor willen zingen.' Paul Prince door Harold de Puysseleijr De gemiddelde leeftijd van de koorleden ligt rond de zeventig jaar. De afgelopen tien jaar verloor het koor vier leden door overlijden of om gezondheidsrede nen. Slechts twee nieuwe leden le den sloten zich in die periode aan bij het Sint Gregoriuskoor in Sint Jansteen. „We doen de nodige moeite om aanwas te krijgen, maar de animo om koorlid te wor den is de laatste tijd erg afgeno men. Weinig mensen tonen inte resse in het Gregoriaans. Daar naast is enige zangervaring zeer aan te bevelen, want Gregoriaanse zang is totaal anders dan profane zang", legt penningmeester Paul Prince uit. Niettemin vierde het mannenkoor uit Sint Jansteen dit jaar het 65-ja- rig jubileum en gaan de vijftien zangers die het koor nog telt on der leiding van dirigent Martin Polspoel onverdroten door met de beoefening van hun passie; de Gre goriaanse kerkgezangen. „Ie moet toch minimaal met tien mannen zijn om een fatsoenlijke mis te kunnen zingen. Zolang we dat aan tal halen, blijft het koor zeker be staan." Het Gregoriuskoor werd op 24 fe bruari 1944 opgericht door toen malig onderwijzer aan de katholie ke lagere school in het dorp, Wim Bartz. „Er bestond toen weliswaar al een kerkkoor, maar Bartz richtte er nog een'op. Kennelijk tot groot on genoegen van het andere koor, want kort na de oprichting op 11 juni 1944 ontstond het zogenaam de processieconflict", vertelt Prin ce. „De twee koren zongen tijdens de processie ieder hun eigen repertoi- Nog steeds verzorgt het koor de gezangen tijdens de eredienst in Sint Jan steen, alleen gebeurt dat tegen woordig niet meer in een wekelijk se frequentie. Het Sint Gregorius koor zingt elke eerste zaterdag van de maand. Dat het koor minder diensten op luistert, heeft overigens een twee de oorzaak. Na het Tweede Vati caans Concilie (1962) deed het ge bruik van de volkstaal definitief zijn intrede in de rooms-katholie- ke kerk. Het Nederlands eiste zo naast het vertrouwde Latijn zijn plek op in de eredienst. Tal van Na het zogeheten processieconflict in 1944 gooide één van de twee koren het bijltje erbij neer. re. Het 'oude' koor vond dat een vorm van rebellie en gooide het bijltje erbij neer. Bartz is toen met zijn koor van 32 leden doorgegaan en verzorgde wekelijks diensten in de parochiekerk. In de beginperio de werd er eenstemmig gezongen, dat was eigenlijk gebruikelijk, maar de dirigent introduceerde na verloop van tijd de meerstemmige zang." dichters en componisten zorgden voor een ware lawine van eigen tijdse liederen in de landstaal, waardoor het vele eeuwen oude Gregoriaans een beetje naar de ach tergrond verdween. Die Nederlandse liederen worden in de kerk in Sint lansteen sinds jaar en dag vertolkt door het da meskoor. Het Gregoriuskoor zweert echter bij het Latijn. „Dat gaat zelfs zo ver, dat we nooit sa men met het dameskoor willen zingen. Gregoriaans is ook bijna niet te combineren met Neder landstalige zang. Het enige Neder landse lied dat wij zingen is 'Gilde- broeders maakt plezieren'. Dat is ons lijflied, dat we traditiegetrouw zingen op de jaarlijkse teeravond, voordat we gaan eten." De oervorm van het Gregoriaans stamt uit de Joodse synagoge en bereikte langs verschillende wegen Rome, waar de door de christenen mee- en overgenomen gezangen in het Latijn werden omgezet. Paus Gregorius I de Grote (590-604) zou als eerste enige orde ning in de kerkzang aangebracht hebben en daarmee is de bena ming 'Gregoriaans' verklaard. Het Gregoriuskoor in Sint Jan steen is volgens Prince nog één van de weinige 'aan de kerk' ge bonden Gregoriaanse koren in Zeeuws-Vlaanderen. „Uit principe gaan we, een enkele uitzondering daargelaten, niet elders zingen. We willen absoluut geen andere koren uit kerken verdrijven. Alleen in ge val van nood wordt wel eens een beroep op ons gedaan om een an der koor te vervangen." foto's Peter Nicolai Het Sint Gregoriuskoor uit Sint Jansteen bouwde in de loop van haar 65-jarig bestaan een aardige reputatie op. Zo leverde de groep onder meer een bijdrage aan vijftig missen op de KRO Radio. Andere markante momenten in de geschiedenis van het koor zijn optredens in het Concertgebouw in Den Haag, Diligentia in Den Haag en het Ierse Cork. „Als je Gregoriaans zingt, stijg je een moment boven jezelf uit. Ie bent even de materialistische we reld kwijt. Je komt tot rust. Het is gewoon bijzonder." Zo verklaarde George Pollet tien jaar geleden zijn passie voor de Gregoriaanse zang. De 81-jarige Pollet is die passie nog steeds niet kwijt en mag zich met de oorkonde van 65 jaar koor zanger op zak het meest ervaren lid van het Sint Gregoriuskoor noe- men. George Pollet maakte in die perio de een handvol dirigenten mee: oprichter Wim Bartz, René Smet, Anton de Waal en tenslotte Mar tin Polspoel, die inmiddels alweer 33 jaar het Steense mannenkoor leidt. Het koor is een hechte club. Elk jaar vieren de koorzangers in ge meenschapscentrum De Warande in het dorp het Ceciliafeest. Dat feest, waar ook de spelden aan de jubilarissen van dat jaar worden uitgedeeld, is een typische man- nenaangelegenheid. De koorleden zingen er hun lijf lied, nuttigen een een maaltijd en daarna leggen ze biljartje of spelen een spelletje kaart. Dirigent Martin Polspoel (links) en oudste koorlid, George Pollet, leggen een biljartje op de teerdag van het Steense mannenkoor. terneuzen - Het Terneuzense raadslid Cees Freeke (LCF) over weegt klachten over de politie voortaan rechtstreeks voor te leg gen aan de Nationale Ombuds man en niet meer aan de klachten commissie van de politie zelf. Hij heeft geen vertrouwen meer in de commissie, omdat die 'waarheids vinding niet hoog in het vaandel heeft staan'. Het raadslid had als een soort lokale ombudsman na mens Terneuzenaren klachten in gediend tegen de politie. Volgens Freeke staan er in alle drie de rap porten van de politiecommissie 'permanente onwaarheden'. Zo werd gerapporteerd dat een agent niet bij een aanhouding aan wezig was, terwijl dit wel het ge val was. In een tweede geval gaat het om door de politie niet ge maakte foto's, of die wel gemaakt zijn, maar zijn kwijtgeraakt. De voorzitter van de klachtencommis sie gaf volgens Freeke de zaken ver keerd weer. Hij diende daarop een klacht in bij de korpsbeheerder, die de klacht weer doorgaf aan de de voorzitter van de klachtencom missie. Freeke vindt dat niet kunnen. „De Keuringsdienst van Waren vraagt toch ook niet aan een slager om een door hem gemaakte, bedor ven worst te beoordelen." Naar aanleiding van een derde klacht is volgens Freeke door de commissie foutief bericht dat een betrokken agente op de zitting ontkende dat ze de verdachte allerlei onvriende lijks had toegevoegd. terneuzen - Sportvissers van hen gelsportverenigingen die niet zijn aangesloten bij Sportvisserij Neder land (SVN) mogen in 2010 niet meer op paling vissen in de maan den september, oktober en novem ber. In Zeeuws-Vlaanderen gaat het on der meer om de visclubs van Hoek, Clinge en Zaamslag. Al eer der stelde de SVN op eigen initia tief een paling(meeneem)verbod voor leden van de aangeloten clubs in voor het hele jaar. Minister Gerda Verburg van Land bouw heeft de maatregel voor de niet-SVN-clubs in de wet veran kerd en laten toepassen op heel vis send Nederland. Daardoor is niet alleen de beroepsvisserij de dupe, maar ook de sportvisser. „In Nederland is maar eer klein aantal verenigingen niet bij ons aangesloten", zegt Robert de Wilt van Sportvisserij Nederland. Hij is blij dat ook voor die clubs de pa lingvangst een periode verboden wordt. „Meer dan vijftig procent van de palingvangsten wordt juist in de maanden september, okto ber en november gedaan. In die tijd vindt de palingtrek plaats. Ge slachtsrijpe palingen zwemmen dan richting de Sargassozee voor Mexico om voor het nageslacht te zorgen." ZUIDZANDE - Een aantal West- Zeeuws-Vlamingen richt volgende week de Stichting tot Behoud van de Cadzandse Dracht op. De groep wil (het ontstaan van) de Cadzandse klederdracht bekender maken en zo bijdragen aan het be houd ervan. Dat doet ze onder meer door het beheer van een collectie, het archi veren van informatie, het geven van lezingen en cursussen en voor lichting. Het eerste bestuur bestaat uit Jen ny Rosendaal, Anneke de Keuninck en Levina Flikweert. Ook Herman Speijer en Bert van Gelder zijn betrokken bij de op richting.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 47