Rustgebied voor rietbroeders 'Dat ze er allemaal waren, was het mooiste cadeau' Haven van Kamperland luxe resort watersport SPUIKOM Zonder onderhoud verandert de Spuikom in een bos JUWELIER donderdag 31 december 2009 De Spuikom. De Vlissingers praten erover met veel gevoel en bevlogen heid. Maar toch niet vanwege dat weelderige onkruid? In vijf perhalen probeert de PZC te ontdekken wat het braakliggende stuk grond, inge klemd tussen binnenstad en boule vard, voor de stad betekent. Afleve ring 3: de natuur. door Wendy van den Hurk Vroeger, heel vroeger, was de Spuikom veel groter dan die nu is. Maar mooier? Het schijnt dat het er in de Franse tijd een vreselijke ben de was. De mensen gebruikten de Kom als vuilnisbelt en dat stonk 'als de pest'. Die paar stuivers boe te, die ervoor bestond, deerde niet. Een Hofvijver is het nooit gewor den, ook al heeft: burgemeester Van Woelderen daar nog zo zijn best voor gedaan. Het eilandje dat hij in de jaren dertig liet aanleg gen, is nooit meer geworden dan 'een bult grond temidden van een lelijke stalen damwand' - om met de woorden van de oude dokter Van Dijk te spreken. „Wel heeft zich daar een visdiefjeskolonie ge vestigd." Van Dijk herinnert zich, als toen malig achterbuurjongetje van de boulevard, dat het er in die tijd stikte van de muggen. „Wij had den drie zwaluwnesten onder ons balkon. Toen had je een hausse van malaria. Zelfs in Middelburg. En het was stilstaand water, dus die larven konden zich goed ont wikkelen. Er werd aangedrongen op maatregelen. Van Woelderen liet daarop een vat petroleum leeg lopen. Stinken dat het deed! Maar ja, de muggen waren geweken. Voor dat seizoen, dan." Ook de beplante terrassen langs de Kommedijk hebben nooit een weelderige indruk gewekt. Het was wel de plek waar Janus Dert,< de oom van de bekende fotograaf, vaak kwam. De man, groot in on roerend goed, had veel met dieren, vertelt zijn 'neefje' Hans. „Toen de Kom nog open water was, heeft hij er een stel eenden uitgezet. Vond-ie mooi. En de mensen ook. Aanvankelijk, dan. Want ja, die beesten plantten zich voort en op een gegeven moment was de situa- De Spuikom, voor sommige vogels een tankstation, voor andere een broedgebied. foto Ruben Oreel tie niet langer beheersbaar. Maar mijn oom is altijd Eenden-Dert blijven heten in de stad." Eenden zitten er nu niet meer. Wel egels en padden. En zanglijs ters. Tijdens een wandeling door de Spuikom houdt boswachter Piet de Keuning stil en steekt zijn wijsvinger in de lucht. „Ja hoor, ik hoorde hem echt. Hé, en een wa- terrol!" Het was al een tijdje geleden dat De Keuning in de Spuikom was ge weest. Maar het is weinig veran derd, zegt hij. „Ik heb het leren kennen als een échte Spuikom, in de jaren zestig. Toen er eenmaal een laag zand op kwam te liggen, kreeg je een verlandingssituatie en die heb je nu nog. Het riet, het or ganische materiaal, komt steeds hoger te liggen. Als je hier niks aan doet, dan krijg je bos. Dat is de climax. Maar open is het mis schien juist wel mooier. Alleen moet je dan wel regelmatig maaien." Onderhoud is het gebied echter vreemd, constateert hij al na een paar stappen. „Zo te zien doen ze er helemaal niks aan. Zonde. Ach kijk, een grauwe abeel. Daar be gint het al..." De Spuikom is grotendeels dichtge groeid met riet. Verder bespeurt De Keuning bitterzoet, biggekruid en zwarte nachtschade. „En wil gen, eiken, liguster, iepen,-essen... Maar laatste die zijn ingeplant. Hé, en wat is dat voor piepje, Ka- rel?" Daar hoeft collega Karei Leeftink niet lang over na te denken. „Rood- borst. Die klinkt als een waterval. De vogels hier laten zich niet door de herrie uit het verkeer wegjagen. Alleen door honden en die komen niet in het riet. Dus dit is een rust gebied voor rietbroeders, blauw- borstjes en rietgors. Voor sommige vogels een tankstation, spotvogels bijvoorbeeld, voor andere een broedgebied. Dat hoor ik aan de zingende mannetjes. Als het dan na anderhalve maand stil valt, dan weet je genoeg. Daar in die boom, allemaal staartmeesjes." Een paar jaar geleden huppelde er zelfs nog een ree rond. Dat ge beurt vaker, beweert De Keuning. „Ja hoor. Verstoten jonge bokken uit het Nollegebied. Hoe ze hier ko men? Gewoon, over de boulevard. Maar ja, er valt hier niets voor ze te halen. Het leefgebied is te klein en er is geen voedsel. En dus ver trekken ze altijd weer." De boswachters lopen vol bewon dering door de Spuikom. Alsof ze in de duinen zijn. Het is ook een bijzonder gebied, vinden ze, zo tus sen de boulevard en de binnen stad. De Keuning houdt halt bij een groepje paddenstoelen in het gras. „Weet je wat ik zou doen? Maaien en dan afvoeren. Dan krijg je hier een behoorlijke diversiteit. Meer nog dan er nu al is. Aan de begroeiing te zien is er geen zoute kwel. Dan moet de Kom brak zijn geweest. Hoewel, hoor ik daar nou een kluut? Jawel! Nou, dan zal er toch wel wat kwel zijn." De laatste aflevering in deze serie over de Spuikom gaat over de toekomstplan nen en verschijnt aanstaande zaterdag. Onze juwelierszaken zijn maandag 4 en dinsdag 5 januari GESLOTEN www.iuwelierminderhoud.nl Zuidstraat 66 Westdijkstraat 27 WESTKAPELLE ARNEMUIDEN KAMPERLAND - De handelshaven van Kamperland wordt de komen de tien jaar omgetoverd in een wa- tersportresort met allure.Althans, zo voorspelt het bestemmingsplan dat de gemeente nu presenteert. Als alle gedroomde appartemen ten, winkels, restaurants met ter rassen, watersportbedrijven, hui zen aan insteekhaventjes en appar tementen er komen, zal het leven in het dorpscentrum zich juist naar het havenplateau toe keren, is de gedachte.Komend voorjaar, als het bestemmingsplan vastgesteld kan zijn, wil de gemeente het ont wikkelingsgebied 'in de markt zet ten'; de kavels voor de woningen in porties verkopen aan ontwikke laars. Die krijgen een bouwplicht: zij moeten beloven binnen bepaal de tijd de bouw te realiseren. De transformatie van het saaie ha vengebied tot levendige marina zal de gemeente geld opleveren, zo schatten gemeente en adviseurs in. De bedragen in de kosten-baten- analyse zijn nog vooral slagen in de lucht - er zijn nog veel onzeke re factoren, zoals de kosten van de bedrijfsverplaatsingen die noodza kelijk zijn - maar een positief saldo van zeker twee ton moet er in zit ten, is de overtuiging. Daarbij is geen rekening gehouden met de extra inkomsten die de economi sche impuls in Kamperland zal brengen, aan onroerend goed belas ting en toeristische bestedingen. Die factoren zijn te onzeker om nu al in te calculeren. De gemeente schat dat het bouwrijp maken van de 32 hectaren in totaal een kleine twintig miljoen euro gemoeid is. door Maurits Sep OOST-SOUBURG - Toen ze 65 jaar ge leden trouwden, in Bergen op Zoom waar ze vandaan komen, was het net zulk weer als verleden week. „Spiegelglad was het. Van de drie koetsen die we hadden be steld, kwam er maar één", herinne ren Kees en Fien Sebregts-Kerbus- ch zich. Wie een goed geheugen heeft, kan zich de anekdote van die koetsen misschien herinneren. Vijfjaar ge leden hebben ze het ook verteld aan de krant, toen ze 60 jaar ge trouwd waren. Hoe gaat het nu met ze? Nou, geestelijk uitstekend. En Fien (85) kan nog steeds niet stilzitten, lacht ze. „Ik brei nog veel. En ik maak kaarten. Verjaardagskaarten, kerstkaarten. Ik heb er voor kerst wel 120 gemaakt. Met sjoelen ben ik gestopt. Ik ga nog wel naar de bingo." Met Kees (87) gaat het mentaal ook nog prima, maar lichamelijk niet. Na een hersenbloeding is hij veel minder mobiel. Als hij naar buiten wil, moet dat met een rol stoel. De dagelijkse rondjes die hij 22 jaar lang liep met een vriend, zijn verleden tijd. Zelf kan hij dat niet meer en zijn vriend is overle den. „Maar ik ga nu twee keer per week met de rolstoel weg. Er is ie mand die me dan rijdt, Joop, een kennis van mijn schoondochter. Echt geweldig dat hij me mee neemt. En hij loopt ver! Ik kom op plekken waar ik jaren niet meer was geweest. Zelfs naar West, over de burg. We zijn soms wel ander half uur weg." De ouders van Joops vrouw ken nen ze trouwens nog van vroeger, uit Domburg. „Daar hebben we nog mee gekaart", vertelt Fien. Domburg, dat was de mooiste tijd van hun leven. Daar woonden ze in een bunker op de Hoge Hil. Met de twee kinderen, vier klein kinderen en vier achterkleinkinde ren van Kees en Fien Sebregts gaat het goed. Ze waren maandag alle maal aanwezig op het feest. „En dat", glundert Kees, „dat ze er alle maal tegelijk waren, was echt ons mooiste cadeau." foto Lex de Meester Fien en Kees Sebregts zijn 65 jaar getrouwd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 27