Toekomst van de Donkere wolken pakken zich samen 'Als ie kunt praten, dan Raad Veere steekt hand in het vuur voor CDA'ers met een minicamping donderdag 31 december 2009 Het interieur van de consistorie. door Annemarie Zevenbergen De Middelburgse rechtbank heeft de sloopvergunning voor de consistorie van de Michaëlskerk aan de Dorpsring in Koudekerke vernietigd. Daarmee is de gemeente Veere in het onge lijk gesteld. De Bond Heemschut en de Heemkundige Kring Walche ren hadden beroep aangetekend te gen het van rechtswege verlenen verlenen van die vergunning. Hun gezamenlijk beroep is dus door de rechter gegrond ver klaard. De op hande zijnde sloop van het gebouwtje beroerde de gemoederen in Koudekerke da nig. Zeker omdat de gemeente de vergunning verleende omdat zij 'vergeten' was een beslissing daarover te nemen binnen de door Annemarie Zevenbergen Het lijkt op de stilte voor de storm, daar aan de pittoreske Koudekerkse kerkring. In alle rust leunt de consistorie nog vredig te gen de monumentale Michaëls kerk. Een lieflijk tafereel, maar donkere wolken pakken zich sa men boven die consistorie. Een dreigende sloop is door de uit spraak van de Middelburgse recht bank even afgewend, maar of dat zo blijft? De protestantse gemeen te in Koudekerke heeft haar zin nen gezet op nieuwbouw. Er is al een architect ingeschakeld die een ontwerp heeft gemaakt. Een ultra modern bouwwerk, dat deels on dergronds gaat. Het Duitse echtpaar Esch uit Ber lijn bekijkt kerk en consistorie met buitengewone belangstelling. Niet vreemd want hij heeft grote inte resse in 'alte Sachen' en is erg ge charmeerd van kerk en aanbouw. Hoogst verontwaardigd is hij dan ook over de sloopplannen en vraagt, zelfs met enige stemverhef fing, welke cultuurbarbaar dat heeft verzonnen. „Tsssch. Wahn- sinn, wie haalt het in zijn 'kopf om zo iets moois te 'zerstören'. Hoofdschuddend bekijkt hij het monumentale kerkgebouw. Staand naast de witte consistorie weet de grijzende heer het ene feit na het ander te debiteren. Hij voert, haast ter verontschuldiging voor zijn kennis, aan: „Ik heb me goed verdiept in de kerk. Dat doe ik altijd voor we ergens naartoe gaan. We komen hier al jaren, dus ik heb er veel over gelezen. Daar om weet ik dat de eerste hage- preek in Nederland in 1566 hier in Koudekerke werd gehouden, in de duinen vlakbij Dishoek." Door zijn uitspraak van het woord hagepreek kost het even om door te hebben waar de man het over heeft. Maar onverstoorbaar ver volgt hij: „Zes jaar later raakte de Gotische kerk van Koudekerke zwaar beschadigd. Dat kwam door de strijd rondom het beleg van Middelburg." Heer Esch heeft zijn feiten inder daad op orde, zo blijkt uit de ge schiedschrijving rondom de kerk. Na de overgave van Middelburg aan de Prins van Oranje werd de kerk opgeknapt. Omdat in 1614 sloop van het kerkgebouw volgde, bleek wel dat die eerdere herstel werkzaamheden niet voor de eeu wigheid waren. Er werd een nieu we kerk neergezet. Esch: „Een zo genaamde zaalkerk. Volgens mij heette de eerste predikant (die in 1583 aantrad na de Reformatie, re dactie) Pieter van den Broecke. Een echt Hollandse naam toch?" Het kerkgebouw heeft sinds 1614 nogal wat verbouwingen onder gaan. Zo werd in 1836 verbouwd en opnieuw in 1911, toen de huidi ge consistorie werd aangebouwd. Tussen 1962 en 1964 werd het kerk gebouw gerestaureerd. Als het aan de Koudekerkse kerkge meente ligt, zullen er binnen af zienbare tijd dus opnieuw werklie den aan de slag gaan. Deze keer echter alleen met afbraak van de consistorie tot gevolg. De Duitse geschiedenisliefhebber is inmiddels naar zijn auto gelo pen en heeft wat papieren gepakt. „Ik weet niet alles uit mijn hoofd. Kijk, ik heb opgeschreven dat de kerk van Koudekerke ooit een dochter was van de Westmonster in Middelburg. Die werd eind 1100 gesticht en was gewijd aan de de aartsengel Michaël." Maar nu moet het echtpaar 'toch echt verder, even naar het strand en dan lekker eten'. 'Welke cultuurbarbaar heeft dat verzonnen, wie wil er nu zoiets moois vernielen?' Juist die aanbouw van de consisto rie in 1911 is nu een heet hangijzer. Zo zegt de Rijksdienst voor archeo logie, cultuurlandschap en monu menten: 'uit bouwhistorische ver kenning blijkt dat de consistorie belangwekkende bouw en architec tuurhistorische waarde heeft' en 'de consistorie is een van de weini ge kleine consistories waarvan de bouwgeschiedenis duidelijk zicht baar is gebleven'. De gemeente Veere daarentegen meent dat 'indien de consistorie werkelijk belangwekkende bouw en architectuurhistorische waarde zou hebben, die wel onderdeel uit zou maken van het monumenten- register'. Bovendien voert de gemeente aan dat 'de consistorie door verbouwin gen in 1911 en 1964 op wezenlijke onderdelen ingrijpend veranderd is, waardoor de historische waarde van het gebouw betrekkelijk is ge worden. Een strijd die nu door de rechter voorlopig in het voordeel van de consistorie is beslecht door de ver nietiging van sloopvergunning. Maar of daarmee de donkere wol ken boven de witgepleisterde aan bouw zijn verdreven, blijft de vraag. Voorzitter Adri Reijnierse van het college van kerkrentmeesters geeft aan dat 'men zich na de jaarwisse ling opnieuw over de plannen buigt. „Officieel weten we nog van niets. Wij waren belanghebben den in de rechtszaak, geen directe partij. Dat was de gemeente Veere. Wij zijn ook niet bij die rechts zaak geweest. Ik weet nu dus nog niet welke stappen we gaan ondernemen. Dat zal ook afhan gen van wat de gemeente gaat doen." De consistorie bij de monumentale gunning van Veere vernietigde. door Henk Postma DOMBURG - leder gemeenteraadslid mag meebeslissen over algemeen beleid, ook al speelt daar onvermij delijk iets van eigenbelang in mee. Het is dus niet fout dat twee CDA' ers in de Veerse gemeenteraad meestemden voor uitbreiding van minicampings, terwijl ze zelf zo'n camping hadden. Dat zou anders zijn geweest wan neer alleen hun eigen camping ter discussie had gestaan. In die trant reageert het Veers gemeentebe stuur op het verwijt van minicam ping De Heksenketel dat de CDA-raadsleden Jan Lampert en Joke Wisse-Francke de gedragsco de hebben overtreden. In een schriftelijk antwoord bevestigt de Veerse raad dat de twee CDA'ers ten tijde van de besluitvorming, in 2007, een minicamping exploiteer den. Maar, zo wordt daaraan toege voegd, het ging daarbij slechts om 'het vaststellen van beleid', en niet specifiek over de campings van de raadleden zelf De gedragscode schrijft voor dat raadsleden 'iedere schijn' van be langenverstrengeling behoren te vermijden. Burgemeester Rob van der Zwaag haastte zich gisteren te verklaren dat de integriteit van de betrokken raadsleden niet in het geding is. En ook alle fractiewoord voerders lieten blijken de hand voor hen in het vuur te steken. De raad ging destijds vrijwel una niem akkoord met het beleid voor uitbreiding van minicampings, ove rigens na veel discussie over regels en voorwaarden. Hadden René de Visser (SGP) en Mineke Bie- rens-Maljaars (WD) in de schoe nen van de CDA'ers gestaan, dan hadden zij ook gewoon meege- stemd. Maar PvdA'er Peter Louwer- se is minder stellig: „Ik zou het zelf misschien niet doen." En Wim Battels (DTV) zegt: „Ik zou er misschien toch even over heb ben nagedacht." MIDDELBURG - Het is geen cursus, en al helemaal geen therapie, bena drukt Tanja Harpe. Ze begint, on der het motto 'Schrijf je vrij' vanaf januari een maandelijks 'schrijfca- fé' voor vrouwen in Ko d'ooooor aan de Lange Noordstraat in Mid delburg. Schrijven als ontdekkingstocht, sa men met anderen, die je kunnen inspireren. „Oorspronkelijk is het schrijfcafé door Christine de Vries in Nederland geïntroduceerd. In Alkmaar bestaat het inmiddels vier jaar. Het is een bijzondere ont moetingsplek voor vrouwen die van schrijven houden of daarmee willen beginnen", aldus Harpe. Ervaring is niet nodig. „Als je kunt praten, kun je ook schrijven. Je la ten leiden door je pen en dan maar zien wat er gebeurt, is span nend en soms ook verrassend en ontroerend. Het gaat niet om de prestatie of.mooie woorden, het gaat om schrijven zonder oordeel over goed of niet goed." Harpe verhuisde dit jaar van Zeist naar Middelburg. Ze heeft goede verwachting dat het idee zal aan slaan. „Middelburg is toch een cul tureel ingestelde stad." De locatie van het schrijfcafé is ook erg belangrijk voor Harpe. Ko d'ooooor is voor haar de ideale omgeving. „Een inspirerende,, veili ge omgeving." Zelf schrijft ze al haar hele leven. „Ik begin er de dag mee. Zo creëer je even een rustpunt en val je niet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 24