Bosnië-Herzegovina staat al jaren stil 141 meningen KRUITVAT Hoge VN-vertegenwoordiger is obstructie van Bosnisch-Servische regering beu brieven donderdag 31 december 2009 De Bosnisch-Servische rege ring morrelt aan het vredes akkoord van Dayton, zegt VN-topman Valentin Inzko. door Carel Coseling Valentin Inzko (60) is het zat. De normaliter be daarde Oostenrijkse car rièrediplomaat, sinds maart de Hoge Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Bosnië- Herzegovina, stapt naar de VN-Vei- ligheidsraad. Die moet een einde maken aan de obstructie van de Bosnisch-Servi sche regering bij elk besluit dat hij, ,,als hoogste gezagsdrager in Bosnië-Herzegovina, neemt. Laatste steen des aanstoots is het besluit van de Bosnisch-Servische premier Milorad Dodik (50) om de burgers in zijn deel van het land zich te laten uitspreken over het nog drie jaar aanblijven van buitenlandse rechters en juristen bij de rechtbank voor oorlogsmis daden in Sarajevo. Een maatregel die er mede toe dient dat de sa- menwerking tussen Bosnië-Her- procent), Kroaten (14 procent) en Serviërs (37 procent), inclusief be voegdheden voor de drie bevol kingsgroepen en garanties dat zij niet door de andere twee 'overru led' kunnen worden. Een Hoge Vertegenwoordiger van de VN moest erop toezien dat de 'burger lijke aspecten' van het akkoord werden uitgevoerd. Inmiddels is steeds duidelijker ge worden dat het Verdrag van Day ton een akkoord over machtsverde ling was, geen opzet voor een de mocratische rechtsstaat. Bosnië-Herzegovina is nog altijd verdeeld. En de internationale ge meenschap wil daarom eigenlijk ook van de zorg voor het land af Inzko waarschuwt intussen voor nationalisme en populisme. Vol gens hem moeten de nationale po litici zich druk maken over het op lossen van de binnenlandse proble men. Daartoe is een nationale dia loog nodig gericht op het sluiten van compromissen. „Ik hoop dat iedereen begrijpt dat Bosnië-Her zegovina achterop raakt. Iedereen gaat vooruit: Kroatië, Montenegro, Servië en Macedonië. Alleen Bosnië-Herzegovina staat stil", al dus Inzko. Het land is in de huidige opzet een doodgeboren kind. Dat heeft vijftien jaar 'vrede' wel bewezen. zegovina en het Joegoslavië-tribu- naal in Den Haag goed blijft verlo pen. Dodik wijst die maatregel af. De buitenlandse magistraten en ju risten hebben een diplomatieke onschendbaarheid. Daarmee staan ze volgens de politi cus boven de wet terwijl zij wel in woners van Bosnië-Herzegovina kunnen aanklagen, vervolgen en veroordelen. Dat kunnen zij naar eigen goed dunken doen, wetende dat zij we gens hun immuniteit toch niet ter verantwoording geroepen kunnen worden. In maart, uiterlijk april, wil Dodik dat de Bosnische-Serviërs zich in een referendum uitspreken. De volksstemming noemt Dodik 'het recht op burgerschap'. Wat Dodik met de uitslag van het referendum wil doen is onbekend. Inzko wil er in ieder geval niet op wachten. De Hoge Vertegenwoordiger stelt dat hij op grond van het Verdrag van Dayton, dat eind 1995 een ein de maakte aan de burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina, in zijn recht staat. Als Bosnisch-Servië zijn be sluiten negeert, overtreedt het de bepalingen van Dayton. In dit ge val gaat het gedrag van Dodik en de zijnen zelfs nog verder, meent Inzko. Het komt erop neer dat de rechtsstaat wordt ondergraven. Of de VN-Veiligheidsraad de Bosnisch-Servische regering zal veroordelen is de vraag. Het heeft in Rusland een machtige - lees: een vetomacht binnen de VN - bondgenoot. Het praktische effect van een veroordeling is bovendien nul. In het Verdrag van Dayton is het bestuur van Bosnië-Herzegovi na (4,6 miljoen inwoners) vastge legd. En dat voorziet in een machtsdeling tussen moslims (48 foto AP VN-vertegenwoordiger in Bosnië-Herzegovina Valentin Inzko. Brieven (max. 150 woorden) richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 lezersredacteur@pzc.nl Dotteren In de krant van 19 december lees ik 'Terneuzen mag dotteren' en ver der dat de minister de eerder ver leende vergunning heeft ontdaan van een bindende samenwerking met het Admiraal de Ruyterzieken- huis in Goes. Dat is goed nieuws. Het is gerust stellend te weten dat je in een cen trum gedotterd gaat worden waar veel van die handelingen plaatsvin den en er dus veel routine wordt -opgedaan door de specialisten en hun medewerkers. In Terneuzen is alles gereed: het ge bouw, de apparatuur is besteld en de medewerkers zijn in opleiding. De heer Rademacher hoopt op sa menwerking met het Admiraal de Ruyterziekenhuis en dat de raad van bestuur het plan voor een tweede dottercentrum zal laten va rken. In Goes mikken ze op een hoogwaardige IC-afdeling. Begrijpe lijk, maar waarom ook nog een dot tercentrum erbij, terwijl Terneu zen al dit voorjaar van start kan gaan met dotteren. Maar ja, er be staat ook nog zoiets als: dat moet ik óók hebben Een beetje hebbe rig, toch? Mevrouw Bogte Vredehoflaan 820, Vlissingen Pony Ik wil hierbij toch even reageren op het verhaal van pony Mieke. Om te beginnen: als hier wordt ge steld dat Shetlandpony's barre weersomstandigheden goed aan kunnen omdat ze op de Shetlandei- landen ook geen afdakje hebben, dat kan wel zo zijn, maar als deze pony's gewoon in Nederland ge fokt worden, zijn deze beesten aan het Nederlandse klimaat gewend. En in ons beschaafd Nederland is het toch heel normaal, dat welk dier dan ook recht heeft op goed eten, schoon drinkwater en een droge slaapplek. Wie als hobby deze dieren houdt, vergeet zulke dingen niet, dat heeft niets met de aaibaarheidsfactor te maken! Laat dit een les zijn, denk logisch na, wat jezelf niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook bij die ren niet. Eef Misilje Nw. Leusenerstraat 11, Cadzand Pony 2 Pony sterft van uitputting. De po ny blijkt de respectabele leeftijd van 31 jaar bereikt te hebben, je kunt een pony nog zo goed verzor gen, als de ouderdom de overhand neemt, is het klaar. Ook wij heb ben dit voorjaar tijdens de winter onze pony van 32 jaar moeten la ten inslapen. Onderdak, stro, slob ber, 'niks mocht meer baten, on danks twee dagen intensieve zorg van ons en de veearts. Brutaler vind ik het dat een vreem de zomaar een pony uit de wei haalt en meeneemt naar huis. Dat is diefstal, en ik zou zo iemand zeer zeker aangeven wegens dief stal. Voor leken lijkt het zielig, paar den in slecht weer, nou, wij heb ben vier tinkers die beschikken over een grote loopstal. Maar ze verkiezen dikwijls liever buiten in de regen te staan dan in de stal. Als je denkt aan slechte verzorging, bel dan eerst de instanties, maar steel geen paard. Rik de la Ruelle Schoolstraat 21, Koewacht Modder Reagerend op Dhr. Steenblok uit Heinkenszand Het is regelmatig bar en boos op de B-weg van de ie Deltaweg van de Zandkreeksluis richting Colijnsplaat/Zierikzee. Met name diverse landbouwers maar erger nog loonbedrijven die zich niet aan de regels houden voor wat betreft modder. Soms tot 20 a 30 cm hoog. Maar het zou nog veel erger zijn als er door 'onze' kantonnier van de provincie Zee land niet regelmatig opgetreden zou worden. Hopelijk in het voor jaar én najaar meer begrip voor fiet sers en bromfietsers, onder wie scholieren die van Noord-Beve land naar Goes en terug veel ge bruik maken van deze weg. D. Kersten 1 e Deltaweg 3, Kats Oranjeplaat Dagrecreatieterrein 'Oranjeplaat', sinds 1997 vallend binnen de ge meentegrenzen van Middelburg, mag van burgemeester en wethou ders door projectontwikkelaar Bo- gor in opdracht van Green Deve lopment BV worden volgebouwd met een hotel, een appartementen complex en een aantal bungalows. Voor alle duidelijkheid: eigenaar van het Beter-uit-Hotel is Green Development BV en bezit o.a. win kelcentrum Veersche Poort. Green Development BV is op haar beurt weer één van de talloze werkmaat schappijen van Zeeman (jawel de textielbaron). Bezwaarmakers wor den door B en W monddood ge maakt met het magische en veel (mis)bruikte argument: 'geen be langhebbende', zoals dat de wijkbe- heergroep Arnemuiden destijds per aangetekend schrijven door B en W is overkomen. Dagrecrean ten worden verwezen naar de ge meente Goes. De vorige eigenaar van het hotel, dhr. van der Bosch krijgt nog een flinke som geld van Green omdat de gemeente Middel burg er in een uiterste krachtsin spanning in geslaagd is de zaak nog net vóór 1 januari 2010 rond te krijgen. J.W. den Engelsman Korenbloemlaan 59, Arnemuiden Beeld 'Westdorpe kiest', meldt de krant van 28 december. Laat ons maar hopen, dat Westdorpe voor het goede beeldje heeft gekozen... Als het inderdaad dat van Graaf Jan, de zestiende-eeuwse (overigens broer van de) stamvader van het Neder landse vorstenhuis is - zoals uw krant vermeldt - dan zou dat jam mer zijn. Die graafian (VI van Nas sau) (1535-1606) had helemaal niets met de Graaf lansdijk, zelfs niets met Vlaanderen. Dat ligt an ders voor graaf Jan I van Namen, de zoon van de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre, (1267-1330) die het initiatief nam om bestaan de dijken met elkaar te verbinden. Zijn naamgenoot, Jan zonder Vrees, gaf in 1402 opdracht om dat nog beter te doen door een dijk aan te leggen van Duinkerke tot Sas van Gent. W. Kayser Corn, de Vosplein 4, Hulst Startershuizen Reactie op stekker uittrekken van startershuizen Haamstede. Het col lege van Schouwen-Duiveland jaagt jongeren van 't eiland. Burger initiatieven om jongeren snel en betaalbare woningen te verschaf fen worden 'vakkundig' en vooral politiek correct om zeep geholpen. Enkele jaren terug in Nieuwerkerk, nu weer in Haamstede. Gaat u nog stemmen in maart? Overigens, als 't dan onverwacht zou sneeuwen of ijzelen kunt u toch over een keu rig ijsvrij gemaakte route naar 't stemlokaal. Dan staan er 'belan gen' op 't spel van die stekkeruit- trekkers. J. de Jonge Dolfijnstraat 12, Nieuwerkerk Terreuractie Als reactie op de terreuractie van de Nigeriaanse verdachte op de transatlantische vlucht naar De troit zullen de veiligheidsmaatrege len voor de passagiers uiteraard flink worden aangescherpt. Hoewel de Group4 Securicor, de beveiligingsfirma die de controle heeft over de betreffende F- en G-pier, ook enigszins controversi eel schijnt te zijn, aldus (ex-)mede- werkers, kunnen we natuurlijk extra alertheid, extra fouilleringen, enz. verwachten, met name op de risicovollere vluchten. Het is niet te hopen, dat ze men sen gaan visiteren, zolang men niet de beschikking heeft over de bodyscan, je mag er toch niet aan denken. Hier in de grensstreek kenden wij vroeger de kat- en muisspelletjes tussen smokkelaars en douaniers, de 'banditos' zijn de ordehandha vers natuurlijk altijd een stapje voor. En na de bolletjesslikkers, de bom metjesslikkers? Inventiviteit kent geen grenzen. Monique Sturm Turkeye 16, Waterlandkerkje

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 14