SA 'Technisch bewijs van groter belang' 'Neelie Kroes voerde een keihard beleid' 'Wennen dat internet geen gum heeft' 'Bewust dat we voor kolossaal probleem staan' 'Een club als Chelsea met zo'n rijke Rus aan de top slaagt er nog donderdag 31 december 2009 niet in de Champions League te winnen. Dat geeft moed.' 11 Henk Spaan, sportjournalist en columnist Piet Bakker lector Cross Media aan dc Hogeschool Utrecht Wouter van Dieren van Instituut voor Mi lieu en Systeemanalyse, lid Club van Rome Niet de Schiedammer parkmoord ('te voor de hand liggend'),maar de rechtszaak van Lucia de B. is voor Harm Brouwer een van de meest belangwekkende rechtszaken van de afgelopen tien jaar. Hij kiest voor deze zaak, die nog onder de réchter is, omdat hierin de opkomst van het technisch be wijs in strafzaken zo nadrukkelijk tot ui ting komt. „Dat is bij de waarheidsvinding een belangrijke trend geworden." In de zaak van verpleegster Lucia de B., die in 2003 werd veroordeeld tot levenslang we gens moord op meerdere patiënten, speel de het onderzoek naar het overlijden van de baby's een grote rol. „Bij het onderzoek zijn tientallen - ook wetenschappelijke - deskundigen betrokken geweest, soms ook weer met tegenstrijdige uitkomsten. Wij ■.'.eten binnen het recht dat de absolute Waarheid niet bestaat. Een volledige recon- v 1 uctie is moeilijk te realiseren. Om toch maar zo dicht mogelijk bij die waarheid te komen hechten we veel waarde aan tech nisch bewijs als DNA, vingerafdrukken, spraakherkenning, digitale informatie. Dat vcnlt als objectiever bewijs gezien dan bij voorbeeld getuigenverklaringen. Maar dat vereist veel specialistische kennis bij rech ters, officieren van justitie en advocaten. Het vereist ook goede getuige-deskundigen. Daar wordt momenteel een speciale lijst van opgemaakt. Wetenschappers waar we in de rechtszaal van op aan kunnen." isschien is de belangrijkste economische gebeurtenis van de laatste tien jaar wel geweest de benoeming van Neelie Kroes tot eurocommissaris voor Me dedinging vijfjaar geleden. Omdat ik denk dat zij fundamentele veranderingen tot stand heeft gebracht die in de toekomst ste vig zullen doorwerken in het beleid over za ken als kartels, oligopolies en macht in het bedrijfsleven. Neelie voerde een keihard maar duidelijk beleid. Ze heeft daarmee bereikt dat topma nagers, met name mannen, zich wel hon derd keer zullen bedenken voordat ze door gaan met onderonsjes die desastreus zijn voor vooral consumenten. Want die zijn daarvan heel lang het slachtoffer geweest Een nevenaspect is dat ze - en dat vindt ze zelf ook - heeft laten zien dat vrouwen wel degelijk een rol kunnen spelen in topposi ties in de economie. Ze heeft zich zéér onaf hankelijk opgesteld, zelfs tegenover groten der aarde als Nicolas Sarkozy, Angela Mer kel en Gordon Brown. En Microsoft niet te vergeten. Drie, vier jaar geleden wilde ze de bierwereld aanpakken: de bierprijzen moes te-omlaag want die werden kunstmatig hooggehouden. Ik las toen in het Financiee- le Dagblad hele denigrerende verhalen van brouwers waaronder mannen van ons ei gen Heineken. Zo van: 'Wat denkt u wel mevrouwtje!'. Maar al die mannen hebben de kous op de kop gekregen. Prima!" Bellen, nieuwtjes uitwisselen, tv-programma's bekijken, contact onderhouden met vrienden over de hele wereld, het kan tegenwoor dig allemaal via internet. Voor Piet Bakker zijn de steeds verder uitdijende mogelijkhe den die het wereldwijde web biedt de be langrijkste ontwikkeling op het gebied van media in de laatste tien jaar. Opvallend vindt hij dat de nieuwe commu nicatievormen niet altijd ten koste gaan van 'oude media'. „Het aantal minuten dat mensen per dag naar de televisie kijken of naar de radio luisteren is nauwelijks veran derd. De dagbladen hebben wel te lijden, het abonnee-aantal daalt sterk. Maar ze zijn niet weggevaagd, zoals ook wel is voor speld." De verschillende soorten media lopen steeds meer 'over elkaar heen'. „Mijn doch ter had een stukje van een programma over Mary Poppins gemist. Dan zet ze de computer aan en kan het alsnog kijken." Waar mensen de afgelopen tien jaar aan hebben moeten wennen is dat 'internet geen gummetje heeft'. Wat je er op zet, is ook jaren later nog te vinden. „Facebook, Linkedln, Hyves,- dat soort sociale netwerk sites zijn heel populair geworden. Langza merhand beginnen gebruikers zich te reali seren dat ze moeten oppassen met de infor matie die ze er plaatsen. Die feestfoto's zijn nu leuk, maar als je later solliciteert ziet je toekomstige baas ze ook." Het belangrijkste de afgelopen tien jaar op milieugebied, is voor mij de definitieve door braak van de klimaatagenda. Die doorbraak kwam met het uitkomen van de film An Inconvenient Truth van Al Gore, in 2006. De samenleving is zich er nu van bewust dat we voor een kolossaal pro bleem staan. Zoals we nu met het klimaat bezig zijn, dat was tien jaar geleden ondenk baar. Toen verkeerden we in eindeloze on zekerheid over wat er met het klimaat aan de hand was. Over de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan, hebben we nu 95 procent zekerheid. Meer kun je als wetenschapper niet wensen. Daarnaast is de financiële crisis van door slaggevend belang. Ruim 35 jaar stonden we machteloos tegenover het flitskapitaal, een systeem waarin spookgeld wordt ver diend zonder dat iets van waarde wordt ge creëerd. Beursspeculanten onttrekken geld aan de echte economie, zodat er geen geld is om in een duurzame economie te investe ren. Nu het 'global casino' op zijn bek is ge gaan, ontstaat de mogelijkheid dat over heid en markt samenwerken en samen in vesteren in duurzaamheid. Ook dat was tien jaar geleden ondenkbaar. Deze twee veranderingen vormen de pij lers onder wat we de komende dertig jaar gaan doen."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 11