Wie geld wil verdienen met zijn kind, zet het aan het werk zodra dat kan '3agd ^V°0refr!S,ek'ndu, ^terl^bu, '*cht Eindhoven zit r "en °P de site*"'? Connections Zii dienen.45 kindster l?^1- Werken, )25eur°V°0reen uur Werkenen2oo"00r4"ur e?" h*le dag Hrov°or We'steeds 20 n'erZa*t VOorfh»mo deZCb"tfee Kinderarbeid Wie geld wil verdienen met zijn kind, zet het aan het werk zodra dat kan. Tot in 1874 de Kinderwet van Van Houten werd aangeno men, was het heel normaal dat kin deren werkten. Nu is kinderarbeid verboden. Er zijn echter uitzonde ringen. Zo mogen kinderen van 13 en 14 jaar op vrije dagen 'licht in dustriële werkzaamheden' verrich ten. Dat is werk dat ze niet zelf standig doen zoals vakken vullen, helpen bij inpakken, groente en fruit plukken. Vanaf 15 jaar is het hun toegestaan dat zelfstandig 1 doen. Vanaf hun 15de mogen ze ook kranten en folders bezorgen. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zonder meer werken. Het werk mag hen echter niet verhinderen naar school te gaan. 's Nachts wer ken is verboden, net als oproep diensten en overwerken. www.szw.nl Kindgebonden Budget Dit is een maandelijkse tegemoet koming voor de kosten van kinde ren tot 18 jaar. Er maken zo'n 1.100.000 huishoudens gebruik van. Of je dit budget ontvangt, hangt af van het aantal kinderen en je inkomen. Daarnaast moet je kinderbijslag ontvangen of als je kind 16 of 17 jaar is, het kind in be langrijke mate onderhouden. Ge zinnen met kinderen jonger dan 18 en een gezinsinkomen dat lager is dan 29.914 (in 2009) krijgen het maximum bedrag. Bij één kind is dat 1.011 euro per jaar, bij twee kin deren 1.322 euro, bij drie kinderen 1.505. In 2010 wordt de inkomens grens verlaagd naar 28.413 euro. De tegemoetkoming schoolkosten is vanaf dan ook ondergebracht in het Kindgebonden Budget. Slechts één keer aanvragen en u hebt het. www.toeslagen.nl Schoolkosten Voor ouders van kinderen in het regulier bekostigde voorgezet on derwijs is de tegemoetkoming on derwijsbijdragen en schoolkosten (WTOS) vanaf 1 januari 2010 on dergebracht in het Kindgebonden Budget. Echter, sommige ouders dienen deze tegemoetkoming nog apart aan te vragen. Dat geldt voor ouders van deelnemers aan de be roepsopleidende leerweg tot 18 jaar (bol) en ouders van kinde ren in het niet bekostigde voortge zet onderwijs. Ook sommige stu denten kunnen een beroep doen op deze regeling, die inkomensaf hankelijk isen twee keer per jaar wordt uitgekeerd. In 2010 zullen er bijna 100.000 mensen gebruik van maken. Het aanvragen ervan kan via de website van de IB-groep. Die verandert per 1 januari in de Dienst Uitvoering Onderwijs. Q www.ocwduo.nl Thuiswerken Kinderen die geld willen verdie nen kunnen ook binnenshuis car rière maken. Zet ze aan het werk als huishoudelijke hulp. Jij 'ver dient' geld omdat je op een poets hulp bespaart, voor het kind is het een leuke aanvulling op zijn zak geld en een streling van zijn ego (niet vergeten: veel complimentjes geven). Maak een lijstje met aller lei betaalde klussen in huis. Twee trappen zuigen: 2 euro, wasbak poetsen 50 cent, was ophangen 1 euro, kerstboom versieren 1,50. Arbeidsinspectie Wanneer je kind al op jonge leef tijd de showbusiness ingaat, is het belangrijk de Arbeidsinspectie te vriend te houden. Als je kind mee gaat doen aan uitvoeringen zoals radio- of tv-programma's, films en modeshows, reclameproducties en hier geld voor krijgt, moet de werkgever een ontheffing aanvra gen als je kind onder dan 13 jaar is. Bij kinderen tot 7 jaar is de Ar- beidsinspectie extra streng. Deze kinderen mogen een tot vier keer optreden per jaar. Bij kinderen tus sen de 7 en 13 kan de Arbeidsin spectie een ontheffing geven voor maximaal twaalf optredens per jaar. Q www.arbeidsinspectie.nl dinsdag 22 december 2009 af-*"»-cc„0delsni311

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 9