8| id en kii Geld verdienen met ie kind In Nederland wordt niemand arm geboren in een stal, maar vallen baby's in een vangnet van overheidssteun. Welke potjes zijn er zoal om een be roep op te doen en hoe kun je verder nog geld verdienen met je kind? Combineer de vier C's en u zit goed in 2010. Een handleiding, met een knipoog. Kinderen???! Kinderbijslag Belasting terugvragen Kinderopvangtoeslag Neem een Tipi Wan dinsdag 22 december 2009 reageren? nieuwsredactie@wegener.nl door Moniek Hüsken foto: Mare Boisius Kinderen? Bezint eer ge begint. Je wilt niet je weten wat ze kosten. Volgens het CBS kost één kind 17-18 procent van het netto-inko men, twee kinderen kosten 26 pro cent en aan drie stuks ben je 33 procent van je inkomsten kwijt. Neem dit percentage van je salaris, doe het maal achttien jaar en je weet wat de schade is. Hoe meer kinderen je hebt, hoe goedkoper het wordt, dat wel. Ook positief: kroost kost niet alleen geld, je kunt er ook geld mee verdienen. Dat is niet eens zo moeilijk. Uit gangspunt is een viersporenbeleid, ook bekend als 'de vier C's': 1. Cashen (welke geldpotjes zijn be schikbaar?) 2. Creatief zijn (niet alles hoeft duur te zijn) 3. Colporteren (zet je koters aan het werk) 4. Combineren (combineer 1,2 en 3 voor een optimaal resultaat) Kinderbijslag krijgen is niet zo moeilijk. Het is de kunst haar ook te houden. Wil jij geld verdienen met je kind, dan nemen ze een bij baantje zodra dat kan. Maar pas op: verdient een jongere van 16 jaar of ouder meer dan 1.240 eu ro per kwartaal, dan vervalt het recht op kinderbijslag. Hou hier dus rekening mee. Voor vakantie werk wordt een uitzondering ge maakt. Een scholier mag in juni, juli en augustus 1.150 euro bijver dienen, naast de 1.240 euro per kwartaal. www.svb.nl Voor minderjarige kinderen geldt, dat inkomen uit arbeid (salaris) bij het kind zelf wordt belast. Als kin deren onregelmatig (sommige maanden niet, sommige maanden wel) werken, kan het zijn dat er loonbelasting is ingehouden, ter wijl ze op jaarbasis geen inkom stenbelasting verschuldigd zijn. Be lasting terugvragen kan maar liefst tot vijfjaar terug. Het is makkelijk en u kunt het digitaal doen door het aangifteprogramma te down loaden. De te veel ingehouden loonbelasting kan via het aangifte programma of een T-biljet worden teruggevraagd. Wie geld wil verdienen met zijn kind huurt een goede belasting adviseur in. Ouders hebben recht op verschillende belastingkortin gen: de inkomensafhankelijke com binatiekorting, de alleenstaan- de-ouderkorting en de aanvullen de alleenstaande-ouderkorting. Gaan je kinderen naar de kinder opvang? Dan kun je waarschijnlijk een toeslag krijgen. Dit is een tege moetkoming inde kosten. Vanaf 1 januari 2010 gelden er nieuwe, strengere regels voor gastouderop- vang. Alleen als de gastouder en het gastouderbureau aan deze ei sen voldoen, krijgt je nog kinder opvangtoeslag voor gastouderop- vang. Informeer of je gastouder aan de nieuwe regels voldoet. Vraag bij het gastouderbureau na of je gastouder op tijd aan de nieu we eisen voldoet. www.postbus51.nl Luxevrouwtje Cheryl Moreiro uit Gooische Vrouwen had een au pair (Tipi Wan), omdat ze het druk had met shoppen en geld uitge ven. Maar jij kunt geld verdienen met een au pair. Als ouders kun je immers alleen allebei veel werken als het kroost goed is verzorgd. Ge middeld kost een au pair rond de 600 euro per maand bestaande uit zakgeld van ongeveer 300 euro, een zorgverzekering, een WA-ver- zekering en eten. Een au pair mag maximaal 340 euro belastingvrij ontvangen. Een verblijfsvergun ning is aan te vragen bij de afde ling Burgerzaken van je gemeente (leges gemiddeld 190 euro). Au pairs van buiten de EU moeten ook een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MW) hebben. Die vraag je aan bij de Immigratie en Natura lisatie Dienst. www.aupairinformation.nl, www.ind.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 8