balanceert op het randje w Natuurjournaal dinsdag 22 december 2009 Ritthem spreekt beslist in alle op zichten tot de verbeelding. Het gaat om 'het eerste in Nederlandse wateren teruggevonden zeegaande vroeg oorlogs- of bewapend han delsschip uit de zestiende eeuw'. Zowel de constructie van het niet nader geïdentificeerde schip als het geborgen scheepsgeschut is vol gens Sicking van grote betekenis voor de kennis van Nederlandse oorlogsvoering op zee. Een apart hoofdstuk biedt een doorkijkje naar het werk van het maritiem archeologisch duikteam. Meteen wordt duidelijk dat de drie weken durende klus ook voor de ze specialisten verre van alledaags is geweest. Het wrak ligt op de rand van het drukke vaarwater in de Westerschelde en bovendien in de toegang tot de Sloehaven. Dui ken is daar normaal gesproken strikt verboden. Met medewerking van Rijkswaterstaat werd de scheepvaart door plaatsing van een extra boei op zeventig meter afstand gehouden. Om dagelijks snel en efficiënt te kunnen duiken, werd vlak bij het wrak een vaste ankerlijn geplaatst, waar de inge huurde ms Coastal Digger kon aan pikken. Het duikteam bereikte zo de bodem steeds op dezelfde, be kende positie. In totaal werden veertien duikdagen gemaakt op een diepte die varieerde van 19 tot 23 meter. „Het zicht was zelden meer dan 30 tot 40 centimeter en meestal minder", omschrijft team leider Vos de omstandigheden waarin te werk werd gegaan. Daar naast hadden de vijf onderzoekers te maken met de krachtige stro ming. Onder water is het wrak vol gens een bewezen methodiek cen timeter voor centimeter in kaart gebracht. Aardig is dat Vos ook schetsjes en detailtekeningen aan zijn boekwerk heeft toegevoegd. Eén van die afbeeldingen, gete kend op ruitjespapier, laat bijvoor beeld zien hoe specifiek het zaat- hout (zware lengtebalk over de bo dem) en de kiel er bij liggen. De nadruk ligt op de onderzoeks resultaten en - vooral - een uitvoe rige beschrijving van de 24 vond sten uit het wrak. Met name een keur aan detailfoto's van de kanon nen maken de rapportage tot een naslagwerk dat beslist de moeite waard is. Niet in de laatste plaats omdat verdere waardestelling van het in 1999 ontdekte wrak in de toekomst waarschijnlijk niet meer mogelijk is. Het schip ligt op de rand van een veertig meter diepe geul. Een deel is al in de diepte ge stort. De erosie daar is enorm, al dus Vos, en bovendien wordt het behoud bedreigd door de aanko mende verdieping van de Wester schelde. De rapportage is in een beperkte op lage van 350 exemplaren gedrukt en onder meer verkrijgbaar via de archeo logische boekhandel www.halos.nl ISBN: 978905799152. foto Michiel Heiwig/Rijksdienst Cultureel Erfgoed Wrak Ritthem Het scheepswrak ligt op de zeebo dem in de vaargeul naar Antwerpen en in de aanloop naar de Sloehaven. Bijzonderheden onderzoeksgebied Wraknummer 2219 Oppervlakte 1050m2 Breedte 35 meter Lengte 30 meter Diepte ca. 18-23 meter (mogelijk een enkele restant in diepe geul) Terreinbeheer Rijkswaterstaat Veldonderzoek 12/9/ - 29/9/2006 jA58| Ritthem Westerschelde Vlissingen- Oost Fort Rammekens Donja Odijk Laatmiddeleeuwse miniatuur, die een indruk geeft van de bediening van voorladers. Fietsen op de zeedijk kon je pakweg vijfentwintig jaar ge leden bijna nergens. De dichtstbijzijnde gelegenheid was voor mij de zeedijk van Wemel- dinge naar Kattendijke, waar een weg over de kruin van de zeedijk loopt. Van die mogelijkheid maak ten we grif gebruik, want bijna nergens kon je zo mooi steltlopers en op zee levende eenden bekij ken als juist daar. We zagen er middelste zaagbekken, brildui- kers, zilverplevieren, rosse grutto's en allerlei andere kustvogels in overvloed. Eigenlijk is daarmee al aangegeven dat fietsen op de zeedijk zeker niet altijd tot verstoring van vo gels leidt. Dat geldt op dat prachti ge traject langs de Oosterschelde; het geldt evengoed op tal van plaatsen langs de Westerschelde en andere Deltawateren waar bij recente dijkverzwaringen onder- houdswegen zijn aangelegd. Daar mee zijn ideale mogelijkheden voor een fietstocht langs de kust ontstaan. Sommige stukken dijk zijn niet toegankelijk omdat ze bestemd zijn tot rustgebied voor vogels. En dat roept zo nu en dan hevige dis cussies op. De werkelijkheid ligt genuanceerd. Vogels wennen in de meeste gevallen aan een zekere mate van verstoring en ze passen zich soms makkelijker aan dan goedwillende natuurliefhebbers veronderstellen. Maar er is ook een andere kant. De Deltawateren zijn van onvoor stelbaar groot belang voor allerlei vogels die in het hoge noorden nestelen en hun jongen grootbren gen. Die vogels kunnen zich in het barre klimaat alleen voortplan ten als ze in de winter of tijdens de trek bij ons voldoende vetreser- ves kunnen opbouwen. Onze om geving is voor deze soorten letter lijk van levensbelang en dat is iets om zuinig en trots op te zijn. Geen weldenkend mens wil toch op zijn geweten hebben dat be paalde kustvogels wereldwijd in de gevarenzone komen, omdat wij hier in de Delta onvoldoende rustplaatsen bieden? De oplossing is zo eenvoudig. Bui tendijks fietsen kan op verreweg de meeste plaatsen zonder enig be zwaar. Laten we die mogelijkhe den maximaal uitbuiten. De plaat sen waar echt onacceptabele ver storing optreedt, moeten we met zijn allen koesteren en met rust la ten. Waarom zou je daar in vredes naam ruzie over maken? Wulpen, scholeksters en steenlopers langs de vloedlijn, foto Chiel Jacobusse

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 71