Het wrak van Rit Jaar van het wild zwijn dinsdag 22 december 2009 De stootbodem van het kanon, met vizier. foto's Rijksdienst Cultureel Erfgoed Bronzen voorlader, versierd in renaissancestijl. Zijaanzicht van het voorste deel van het kanon. De Zoogdiervereniging roept 2010 uit tot het 'Jaar van het Wild Zwijn'. Het wild zwijn volgt de egel op en is geko zen omdat het dier wel wat posi tieve aandacht kan gebruiken. Het wild zwijn is één van de grootste dieren die je in een deel van de Nederlandse bossen zomaar tegen kunt komen. Officieel mogen de wilde zwijnen maar in twee gebie den voorkomen, maar de laatste ja ren worden ze ook daarbuiten ge zien. Wat de Zoogdiervereniging betreft zijn ze welkom. Het wild zwijn heeft een grote waarde. Ten eerste een waarde in ecologische zin door het wroetge- drag dat zorgt voor open plekken in de bosbodem. Dat is goed voor de biodiversiteit. Daarnaast heeft het wild zwijn een economische waarde. Zwijnen maken, net als andere grote zoogdieren, een be zoek aan de natuur interessanter. Dat merken ze in de recreatiesec tor en horeca-gelegenheden. De imposante dieren worden ech ter niet overal met open armen ontvangen. Ze kunnen ooktot overlast leiden (vraatschade, risico op aanrijdingen). Maar die over last is op te vangen door de juiste maatregelen te nemen. De Zoog diervereniging stelt voor: maak ge bruik van de beschikbare ecologi sche kennis van het wild zwijn, compenseer schade aan de land bouw en neem maatregelen tegen verkeersslachtoffers. Dan kunnen mens en wild zwijn prima samen leven in grote delen van Neder land. De Zoogdiervereniging wil zich in het Jaar van het Wild Zwijn inzet ten voor een meer genuanceerd beeld van de wilde zwijnen. Met de juiste maatregelen is het wild zwijn wat de Zoogdiervereniging betreft welkom in veel meer gebie den dan alleen in de huidige offi ciële leefgebieden: de Veluwe en de Meinweg. De wilde zwijnen hebben zelf al vast een voorschot genomen op die discussie. Ze worden ondertus sen al op diverse plaatsen gezien waar ze officieel niet 'mogen' zijn, bijvoorbeeld in het Rijk van Nij- mege, en in delen van Noord-Bra bant en Overijssel. Tijdens het Jaar van het Wild Zwijn wil de Zoogdiervereniging een 'kansenkaart' ontwikkelen, waarop de gebieden in Nederland staan waar het wild zwijn zou kunnen voorkomen, gebaseerd op geschikt leefgebied en een beperk te 'overlast'. Een wild zwijn is in het bos altijd een indrukwekkende verschijning. Werkschip ms. Coastal Digger. Rapportage Monumentenzorg De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bracht een rapportage uit over het onderzoek naar een in 1999 ontdekt scheepswrak in de Westerschelde. De titel: Wrak Ritthem, een on verwacht oud scheepswrak in de Westerschelde. Het boek gaat ook in het kort in op de betekenis van het Huis van Bourgondië voor de Zuid-Nederlandse gewesten tussen 1363 en 1558 en de be langrijke rol die Zeeland speel de in die periode. Vanaf 1488 werd voor het zeewezen een permanente en centrale orga nisatie van kracht. Een rijkver sierd bronzen stuk dat van het Wrak Ritthem werd gebor gen en een gietijzeren kanon met het wapen van het Bourgondische huis zijn aan wijzingen dat het om een vaar tuig gaat dat door het centraal gezag als oorlogsschip werd toegerust. Dat aspect maakt het wrak en de vindplaats bij zonder. Ook het feit dat het schip mogelijk van Zeeuwse origine is, maakt het materi aal van groot belang. Het opvissen van een kanon voor de kust van Ritthem. door Marcel Modde Na dik vierhonderd jaar geeft het Wrak Ritthem zijn geheimen prijs. Een duikteam onder leiding van Arent Vos van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft drie jaar onderzoek gedaan naar de resten in de Westerschel de. Het levert een schat aan infor matie op over de Nederlandse oor logsvoering op zee en biedt vol gens maritiem archeoloog Louis Sicking van de Universiteit Leiden 'tal van nieuwe inzichten en aan knopingspunten voor verder on derzoek op dit gebied'. Vos heeft zijn bevindingen op schrift gesteld in een 112 pagina's dikke rapportage. Talrijke detailfo to's, onder meer van de negen ka nonnen die naar boven zijn ge haald, tekeningen en een uitgebrei de beschrijving van de gevolgde werkwijze op 19 tot 23 meter diep te, maken de rapportage op zich tot een waardevol naslagwerk voor liefhebbers. Een hoop verspreide planken op een onbereikbare plek, het klinkt weinig uitdagend. Maar het Wrak

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 70