winter druk bezig met het nieuwe jaar sera Beestachtig dinsdag 22 december 2009 foto's Willem Mieras Akkers in winterkleed. een kleurenkaart zodat de boer kan zien waar zijn gewas het beste groeit." Klinkt dit al aardig futuristisch, het gaat nog verder, want sinds de ze zomer is het mogelijk deze kaar ten te koppelen aan de kunstmest strooier die dan precies weet waar hij niet te zuinig moet zijn met mest en waar hij wel een beetje minder kan strooien. Niet verwonderlijk dat de akker bouwers van tegenwoordig ook in de winter druk bezig zijn. Ze zijn manusjes-van-alles: laarzen in de klei of vingers op het toetsenbord. Het lijken twee verschillende we relden, maar boeren verenigen dat in één persoon en dan onderhou den ze ook nog zelf hun machine park en repareren wat kapot is. Ja nuari is daar de aangewezen maand voor. „En voor je het weet is het weer voorjaar", verzucht Ha- ge. „Dat is ieder jaar op een ander moment, maar je moet wel klaar staan als het zover is." Bemesten is dan het eerste wat gebeurt. Hage denkt dat er nog wel akker bouwers zijn die het in de winter rustig hebben, maar rekent ze tot een kleine minderheid. Dat beeld wordt door andere boeren beves tigd: „Ik ken er wel die vier maan den niets doen, maar dat zijn er niet veel." De winter is bij uitstek de tijd om het nieuwe seizoen voor te berei den. De loonwerker komt een keer langs om het afgelopen seizoen te bespreken en afspraken te maken over het nieuwe jaar. Die afspra ken worden niet in detail vastge legd, het is meer een intentiever klaring: 'Jij komt mijn aardappels rooien en het graan eraf rijden'. De rest is een kwestie van vertrou wen. Een andere populaire tak van win tersport is bedrijfsverbreding. Boe ren beginnen met planten van spruitkool, selecteren pootgoed of verhuren zichzelf aan iemand die personeel nodig heeft. Een boer op Sint-Philipsland meldt dat de medewerker die hij vroeger nog in dienst had in de winter drie maan den in de machinefabriek ging werken. Sommige boeren lopen wat verder voor de muziek uit en zetten de deuren van hun bedrijf open voor de buitenwacht. Dat is in de zo mer met minicampings al heel ge woon, maar het in de winter naar de boerderij halen van eenieder die dat wil, staat nog in de kinder schoenen. De organisatie Boerde- rijUitje.nl opereert als tussenper soon tussen bedrijven en melk veehouderijen. De deelnemer kan zich onder meer wijden aan een melkclinic met daarna stamppot en glüwein of zich storten op balen hooi om er creatief mee aan de slag te gaan. Op dit moment staan er acht boerderijen op de lijst, waarvan vijf in Brabant. Zeeuwse boerde rijen zitten niet in de portefeuil le, maar er wordt in het Zeeuwse naarstig gezocht naar boeren die interesse hebben in het aanbie den van deze vorm van activiteit. Er zijn dieren die je maar zel den ziet. In die groep vallen veel zoogdieren die bij ons in het wild voorkomen. Hun spo ren nemen we echter wel waar. Want wie heeft zich nooit afge vraagd van welk dier de kleine hol- ingangetjes soms met wat losse grond ervoor zouden kunnen zijn. Grote kans dat we met een onder komen van de veldmuis van doen hebben. Dit diertje, dat een lengte kan bereiken van zo'n acht tot twaalf centimeter, is ons meest voorkomende zoogdier. De veld muis is eigenlijk geen echte muis, zoals de huismuis of de bosmuis. Hij behoort tot de woelmuizen, die een zelf gegraven gangenstel sel tot een diepte van circa vijftig centimeter bewonen. Sommige gangen, waarin zich ook de voor raadkamers en de nestholte bevin den, kunnen wel zes meter lang zijn. In aanmerking genomen dat de veldmuis solitair leeft en alleen onder barre omstandigheden klei ne kolonies vormt, is het graven van een onderkomen voor zo'n klein dier een bewonderenswaar dige prestatie. Al even indrukwekkend is.de snel heid waarmee de dieren zich voort kunnen planten. Meerdere worpen per jaar van zes tot tien jongen zijn normaal. Bovendien zijn de jongen op een leeftijd van twintig dagen al geslachtsrijp. Wa re geboorte-explosies kunnen er plaatsvinden. Toch groeit de aan wezigheid van veldmuizen zelden uit tot een plaag. De vele vijanden als uilen, vossen, katten, hermelij nen en wezels, roofvogels en rei gers houden de stand op peil. Zon der uitzondering hoort de veld muis tot de meest bejaagde prooi. In jaren waarin er minder muizen zijn, gedijen ook de predatoren minder. Naast hun dierlijke vijan den zijn veldmuizen ook gevoelig voor koude en ziektes. Daarnaast wordt hun leefgebied - velden, ak kers, bermen, bosranden en sloot kanten - door de mens zodanig be werkt dat veel muizen sterven. De gemiddelde leeftijd is dan ook maar 4 tot 12 maanden. Ondanks al deze bedreigingen houden de veldmuizen hardnekkig stand. In de winter maken ze hun looppa den bovengronds onder een dikke sneeuwlaag. Veldmuizen voeden zich hoofdza kelijk met bladeren, grassen en al lerlei zaden. Ze eten ook wel vruchten, knollen en wortels. Klein maar dapper, jazeker.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 69