zeeland 123 WD gaat voor 'elan en allure' PZC ;X VERKIEZINGSPROGRAMMA Werk gaat voor natuur, voorschriften desnoods aanpassen regio agenda Hulst schenkt eerlijke koffie Geslaagde show The Young Ones Honden en hun baasjes waaien uit op vrieskoud strand josepn Joseph Hygiëne bij het koken! Index Snijplanken dinsdag 22 december 2009 z door René Hoonhorst SLUIS - Het gebiedsplan van West-Zeeuws-Vlaanderen moet vooral in dienst staan van het creë ren van werkgelegenheid. Beper kende ruimtelijke voorschriften moeten wijken voor de komst van nieuwe economische dragers in het buitengebied. „Werken, wonen en leven dienen - in deze volgorde - voorrang te krijgen in het gebiedsplan", propa geert de WD-afdeling in haar ver kiezingsprogramma 'Sluis op Or- ^ss^Bse&sg^w&sssB^mssssssBSSfssssssBBsmssssk HULST - De gemeente Hulst schenkt vanaf 2010 'eerlijke koffie'. Als millenniumgemeente wil Hulst bijdragen aan eerlijke han del en een duurzaam leefmilieu. Eerlijke koffie draagt daar aan bij. De koffie die voortaan in Hulst ge schonken wordt is voorzien van het keurmerk Utz Certified. De koffieproducenten betalen een rechtvaardig loon aan de arbeiders en zorgen voor scholing en medi sche zorg rond de koffieplantages. De producenten zijn ook verplicht voorzieningen te gebruiken voor het filtreren van afvalwater en het composteren van koffiepulp. HULST - The Young Ones in Hulst had de Winterwonderland Dinner- show afgelopen zaterdagavond niet beter kunnen plannen. Buiten lag een dik pak sneeuw en binnen in Den DuUaert genoten zeshon derd bezoekers van muziek, show en culinair entertainment. Na de opening door The Young Ones on der leiding van dirigent John Curfs was het de beurt aan de in ternationaal befaamde Hulster vio list Mathieu van Bellen en de uit Sluis afkomstige musicalster Maike Boerdam. Zij bracht diverse musi calnummers afgewisseld met pop repertoire. AXEL Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Jokeren, biljarten; De Halle, 13.30 uur; Kaarten, biljarten, aerobics; 14.45 uur: Koersbal; Trefpunt, 13.00 uur; Kaarten, biljarten, sjoelen; BRESKENS Goedertijt, 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Koersbal; CLINGE Malpertuus, 13.30 uur: KBO volksdan sen, zingen en biljarten; Café de Troubadour, 13.30 uur: Kaarten; GRAAUW Gemeenschapshuis, 13.00 uur: KBO jo keren; HEIKANT 't Heike, 14.00 uur: Ouderenkoor; HOEK De Loveimhoek, 9.30 uur: Biljarten, gym nastiek; 13.30 uur: Kaarten bieden en jo keren; HULST De Lieve, 9.00 uur: Vrij biljarten, compu teren; 10.00 uur: Volksdansen; 13.00 uur: Biljarten, tai chi; 13.30 uur: Prijskaarten bieden en jokeren, computeren; 19.30 uur: Stijldansen; De Blaauwe Hoeve, 9.00 uur: Handwer ken; 10.00 uur: Geheugentraining, Inter netcafé; 14.00 uur: Schilderclub; KLOOSTERZANDE WZC Antonius, 10.00 uur: Bibliotheek; 11.00 uur: Kerstviering in kapel; 12.00 uur: Kerst diner; SAS VAN GENT De Regenboog, 13.00 uur: Biljarten; SINT - JANSTEEN De Warande, 9.30 uur: Computeren; 13.00 uur: Biljarten, jeu de boules; 13.30 uur: Ouderenkoor; 20.30 uur: Gregorius- koor; SLUISKIL Meulengat, SWO, 10.00 uur: Engels; 13.30 uur: Biljarten, kaarten, canasta; TERNEUZEN De Veste, 10.30 uur: Gymnastiek; 13.00 uur: Biljarten, bridge; 13.30 uur: Handwer ken, soos; 19.00 uur: Dansen; Buurthuis de Hoeve, 13.30 uur: Biljar ten; De Kameleon, 15.00 uur: Meetpoint; VOGELWAARDE 't Gelaag, 13.30 uur: Kaarten; WESTDORPE Zaal Conco rdia, 13.30 uur: Koersbal; HetVerlaet, 10.15 uur: Gymnastiek; de'. Inwoners en ondernemers mo gen zo weinig mogelijk lijden on der het weer op orde krijgen van de financiële huishouding van de gemeente. De WD streeft naar het gelijkblijven van de onroerend zaakbelasting. De overige belastin gen moeten kostendekkend zijn, maar mogen zeker niet worden ge bruikt om de begroting te laten sluiten. Bezuinigingen moeten dus vooral komen uit het kritisch tegen het licht houden van gemeentelijke ta ken; doelmatigheid van het ambte lijk apparaat; spaarzame inzet van externe deskundigheid; verhuur van gemeentelijke (bovenformatie- ve) kennis en verkoop van niet-strategische gemeentelijke ei gendommen. Om de leefbaarheid op peil te hou den, kan en mag de gemeente niet bezuinigen op essentiële voorzie ningen. De status van Nationaal Landschap kan Sluis misschien hel pen, maar blijkt vooralsnog niet als vliegwiel te fungeren voor eco nomische ontwikkelingen, consta teert de WD. De liberalen zijn niet tegen natuurcompensatie, maar die mag alleen plaatsvinden als in de streek natuurwaarden zijn verdwenen. „Elders verloren gegane natuurwaarden dienen el ders gecompenseerd te worden." Om de doelstellingen van de WD te verwezenlijken, moet de ge meente 'eendracht en daadkracht, elan en allure' uitstralen. De libera len zijn bereid bestuursverant- woordelijkheid te dragen door een wethouder te leveren. De PvdA wil samen met CDA en WD rege ren als de verkiezingsuitslag dat mogelijk maakt. De WD staat nog open voor samenwerking met 'an dere democratische' partijen. msmssmams m mmmmmssasesemiismm^ CADZAND-BAD - De uitbaters van hondenschool Coun try Dogs uit Boerenhol schrikken niet terug voor guur winterweer. Een aantal baasjes heeft het minder op 'hondenweer', maar dit weekeind togen toch 35 hon deneigenaren met hun huisdier naar Nieuwvliet. De wandeling liep vanaf de manege van Sinte Pier naar paviljoen Caricole in Cadzand-Bad. Heen over het strand en terug grotendeels over de duinen. Een waterig win terzonnetje verhoogde de feestvreugde aanvankelijk, maar op de terugweg kreeg de kou diverse wandelaars (vooral baasjes) toch te pakken. Een bord spaghetti ver warmde eenieder echter weer, weet uitbaatster Ingrid Schautteet-Faas van de hondenschool. Buiten de lessen houdt Country Dogs één keer in de maand een activiteit. Voor baasjes en honden die les volgen of volgden én voor andere geïnteresseerden. Schautteet: „We zijn er ook niet speciaal voor rashon den. Elke hond en baas is welkom. Er komen jochies van tien en oudere dames van 75." Eerder dit jaar leer de Schautteet - samen met medewerkers van de mane ge - hondeneigenaren omgaan met paarden. Net voor oudjaar heeft Country Dogs weer een praktijkoefening op het programma. Baasjes kunnen dinsdag 29 decem ber leren hoe ze de angst van hun hond voor vuurwerk in toom houden. De lessen zijn om 14.00 en 19.30 uur. „Zijn er meer belangstellenden dan doen we het 's mid dags nog een keer extra." Opgeven via de site www.countrydogs.tk. foto Ingrid Schautteet GEZONDHEIDSWINKEL Voorkom een voedselvergiftiging door op de hygiëne te letten! Bereid vlees, groente, vis en gekookt voedsel altijd op een andere snijplank. Door het indexsysteem ziet u welke plank u nodig heeft. Het geheel is op te bergen in een stijlvolle houder en iedere plank is te herkennen aan het index icoon. Afmetingen: H 24 x L 8 x B 33 cm Materiaal: Pólypropyleen Vaatwasserbestendig Normale prijs 55, Lezersprijs 39,95 www.pzc.nl/gezondheidswinkel BON INDEX SNIJPLANKEN Hierbij bestel ik (aantal) x de Index Snijplanken a 39,95* (46372) I exclusief verzendkosten van 4,50. Levertijd met bon 10 werkdagen. Levertijd webwinkel 5 I werkdagen. Klantenservice: 0900 -2021352 0,45 p.g.) Het is helaas niet mogelijk uw bestelling telefonisch of per mail doorte geven. NAAM OM OV ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOON E-MAIL GEBOORTEDATUM Hierbij machtig ik Wegener Gezondheidswinkel om eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven. BANK-/GIR0REKENING HANDTEKENING Stuurde volledig, in blokletters ingevulde, bon in een envelop naar Wegener Gezondheidswinkel, Antwoordnummer 52001,3502 VB Utrecht. De PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie die u Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing In het colofon van de treft u nadere Informatie aan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 61