Geen files voor sluizen in Terneuzen Basisscholen fanatiek onder de korf Oad Zoek de zon op! X Lokale TV Terneuzen in januari van start I Cyprus 21 SCHUTREGIME Reserveringslijst voor binnenvaartsluis werkt goed g. vanaf boek nu voor ZOMER 2010! Ayia Napa Hotel*** REIZEN dinsdag 22 december 2009 door Wout Bareman TERNEUZEN - Rijkswaterstaat en de binnenschippers zijn niet ontevre- den over het gebruik van een reser- veringslij st voor de binnenvaart- sluis in Terneuzen. De zogenoem de 6.oo uur-regeling werd in mei bij wijze van experiment inge voerd na klachten van schippers over de lange wachttijden voor de Oostsluis. De files bij de eerste schutting van door Wout Bareman TERNEUZEN - Na maandenlange testuitzendingen gaat Terneuzen TV vanaf begin januari daadwerke lijk actuele programma's uitzen den. In de beginfase wordt een maal per week een nieuw program ma op het net gezet, in een later stadium wordt het aanbod verder uitgebreid. Terneuzen TV is een initiatief van de stichting Omroep Terneuzen, waaronder ook de lokale radiozen der Terneuzen FM valt. Eén van de initiatiefnemers, Niels Tiele- man: „We hebben de afgelopen maanden vooral de techniek uitge breid getest. De kinderziektes zijn eruit. Terneuzen TV werkt met de modernste audio-visuele midde len, die ongekende mogelijkheden bieden. Zo zijn we bijvoorbeeld in staat interactieve televisie te ma ken met zo veel mogelijk inbreng van de kijkers." De zender is, naast de al aangetrokken professionals, op zoek naar creatieve Terneuzena- ren, die bijvoorbeeld eigen film pjes kunnen leveren. „Ik zag laat ste een natuurfilm van een ama teur. Prachtig." In de programmering is ruimte ge reserveerd voor het laatste nieuws, het weer, een cultuurblok, reclame en terugkerende items als bijvoor beeld De Stoel van Ed Bardoul, een gesproken column vanuit een Terneuzens horeca-etablissement. De techniek wordt geregeld via het Scheldetheater. Contact via e-mail: info@terneuzentv.nl zes uur zijn sindsdien verleden tijd. Dat heeft deels te maken met de crisis, maar op ochtenden dat het druk is, blijkt het systeem goed te werken, stelde verkeersma- nager Eric Luca tijdens de jaarver gadering van de afdeling Terneu zen van Schippersvereniging Schuttevaer vast. Gemiddeld ma ken per dag twee tot zes schepen gebruik van de regeling. Volgens Luca brengt het systeem de schip pers een beetje extra rust. Ze we ten immers de avond voordien (vanaf 18.00 uur kunnen ze zich al melden) waar ze de volgende och tend aan toe zijn. Het stimuleert bovendien een meer planmatig va ren. Als het aanbod van schepen straks weer aantrekt, wordt de si tuatie opnieuw geëvalueerd. Luca verzekerde de schippers, die wars zijn van al te veel opgelegde regel tjes, dat het niet de bedoeling is de reserveringslijst uit te breiden naar andere drukke momenten op de dag. Binnenschepen, die door hun grootte niet kunnen schutten via de binnenvaartsluis, maken ge bruik van de zeesluis. Die schepen dienen zich voortaan, net als de zeevaart, ruim vooraf te melden. Die strakke planning is nodig om al te lange wachttijden voor de zee sluis te voorkomen. Het is ook van belang voor de beschikbaarheid van sleepboten en loodsen. De planning wordt in samenspraak tussen het Gents Havenbedrijf, Rijkswaterstaat, het havenschap Zeeland Seaports, het loodswezen en de sleepdiensten momenteel verder vervolmaakt. Overigens ver wijst waterstaat bij grote drukte in de Oostsluis ook kleinere binnen vaart naar de zeesluis. Volgens Lu ca, die daarmee reageerde op kriti sche opmerkingen van de schip pers dat de zeesluis er vaak onge bruikt bij ligt, terwijl er veel aan bod van binnenvaart is, gaat het om zo'n 9000 schepen per jaar. TERNEUZEN - Bloedfanatiek waren ze, de honderdvijftig Terneuzense basisschoolleerlingen uit de groe pen 7 en 8, In sportcentrum Vlie gende Vaart stond dan ook het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op de agenda. Het team van de Prins Willem van Oranjeschool bleek uiteindelijk na verlenging de beste. De school versloeg in de finale team 1 van De Hille. Beide finalis ten verdienden een ticket voor het ZK Schoolkorfbal wat in juni 2010 wordt gehouden. De organisatie van het toernooi is in handen van Sportpunt, in sa menwerking met korfbalvereni ging Luctor uit Terneuzen. Kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar op een recreatie ve én een sportieve wijze laten kennis maken met de korfbal sport; met die doelstelling wordt het jaarlijkse toernooi in de Vlie gende Vaart steeds weer op de agenda gezet. En getuige de ruim driehonderd deelnemende leerlingen is er ani mo voor. De jongens en meiden werkten zich in het zweet om tij dens de partijen meer ballen door de korf te mikken dan hun tegen standers. „Leuk en fanatiek korfbal voor flink wat publiek. Met natuurlijk een superspannende finale die pas na verlenging werd beslist. Al met al een meer dan geslaagde toer- nooidag", zei Piet Geene namens de organisatie. Vandaag wordt er nog om de kam pioenstitels gestreden door zestien teams uit de groep 3 tot en met groep 6. foto Mark Neelemans Ruim driehonderd korfballertjes van basisscholen in Terneuzen werkten gisteren een toernooi afin De Vliegende vaart. Per persoon 8 dagen o.b.v. logies ontbijt Het centrum en het strand liggen op loopafstand Familiehotel met vele sport- en ontspanningsfaciliteiten Reïsnummer VLCY02-09 Prijs is vanafprijs p.p. (2 pers. bezetting) incl. retourvlucht, transfer, 7 nachten o.b.v. logies ontbijt, luchthavenbelasting, brandstof- en veiligheidsheffingen. Excl. Calamiteitenfonds en eventuele vluehttgeslagen. Vertrek op diverse data in april. www.oad.nl/cyprus 0900-8482 (0,15pm) of ga naar uw ANVRreisbureau BESTE PRUS ^AAA KWALITEIT ZUU?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 59