'Als ze spruitjes willen kunnen ze er 18 Succesvolle kerstactie Antoniussschool Axel VitI VERNIELINGEN Kerstversiering en volkstuinen slachtofFer van vandalen almanak Wit dinsdag 22 december 2009 tHTI door Frank van Cooten Veldrijder Sven Nys kreeg zondag in de we- reldbekerveldrit van Kalmthout sneeuwbal len naar zijn hoofd ge gooid, in Noordgouwe werd een man bedreigd met een hakbijl, in Terneuzen werden volkstuinen vernield en in Hulst moest een groot deel van de kerstversiering in de Frans van Waesberghestraat er aan geloven. Het was weer eens goed raak met vernielingen en vandalisme het af gelopen weekeinde. „Het enthou siasme van onze straat om mee te doen aan de kerstversieringen wordt in een klap teniet gedaan door drie knapen. Te triest voor woorden", zegt ]os Esseling, een van de initiatiefnemers van de ver sieringen in de Frans van Wae sberghestraat. De vandalen hielden huis in deze straat in de nacht van vrijdag op zaterdag. In dezelfde nacht, zo'n 25 kilometer verderop in Terneuzen ging het levenswerk van veertien tuinders grotendeels verloren. In deze tuinen, onderdeel van het volkstuinencomplex Tuinderslust aan de Oudelandseweg, werden onder meer hekken en ruiten ver nield en gewassen en kassen mee genomen. „Als de mensen spruit jes of een bloemkooltje willen heb ben, kunnen ze er ook gewoon om vragen", zegt secretaris Jan Fa- ber van Tuinderslust met een cyni sche ondertoon. Volgens Faber ging het waarschijn lijk om een "volwassen vent met een hond die de vernielingen aan richtte. „Er stonden afdrukken van een volwassen persoon met een forse hond in de sneeuw. Dat heb ben we aan de politie doorgege ven." Tuinderslust vierde dit jaar het veertigjarig jubileum. Het is een bloeiende vereniging met t.4.0 le den. „Er zijn nu echter tuinders die zeggen te willen stoppen door dit soort vernielingen. Dat is heel wrang. De hele vereniging wordt op deze manier kapot gemaakt." Het is immers niet de eerste keer dat Tuinderslust het doelwit is van mensen met kwade bedoelingen. Afgelopen zomer werden meerde re keren spullen gestolen uit diver se volkstuinen. „De politie deed niets. We zijn toen verschillende nachten gaan posten. Bij toeval kregen we de dader te pakken maar hij was hem op het parkeer terrein gesmeerd." Faber beaamt dat het lastig is iets te doen aan vernielingen op de volkstuinen. Aan de achterkant staat weliswaar een hek maar aan de voorkant is het complex vrij toegankelijk. Het is een fluitje van een cent op het terrein te komen. „Wij vroegen de gemeente op 1 ok tober een hekwerk aan de voor kant te mogen plaatsen. Vanwege de hoeveelheid procedures is dit echter niet mogelijk, kregen we eind vorige week van de gemeente te horen. Precies op de dag dat 's avonds de vernielingen werden ge pleegd." In Hulst voelt los Esseling niets voor de oprichting van een burger wacht in de Frans van Waes berghestraat. Hij zag vrijdagnacht de langste van drie knapen kerst verlichting vernielen. Eerder had den ze al kerstbomen uit de grond getrokken en totaal vernield een stukje verderop weg gesmeten. Van de kerstballen en boomverlich ting bleef niets meer over. De Frans van Waesberghestraat is sinds de Hulster kerstmarkt voor het tweede opeenvolgende jaar door de bewoners zelf versierd. „Voor de eerste keer zijn 47 kerst bomen geplaatst. Mensen waren echt enthousiast om mee te doen. Hingen hun eigen kerstballen en verlichting in de bomen. Deze ver nielingen zorgen natuurlijk voor een enorme domper. Het is nog maar de vraag of er volgend jaar weer zo veel mensen meedoen." Esseling zag de vernielingen gebeu ren maar greep niet in. Hij was an ders bang dat de daders zich tegen hem zouden keren zoals een paar weken geleden in Axel toen twee Axelaars in elkaar werden geslagen die de daders op hun gedrag aan spraken. „Het enige dat ik de men sen kan adviseren is goedkope spullen in de bomen te hangen. Helaas, maar het is niet anders." Vernielingen Terneuzen en Hulst In Terneuzen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag veertien tuinen vernield van volkstuinencomplex Tuinderslust in Terneuzen. In dezelfde nacht moest een groot deel van de kerstversiering in de Frans van Waesberghestraat in Hulst eraan geloven. D In deze straat was voor het tweede achtereenvolgende jaar door de be woners zelf kerstversiering aange bracht. Voor de eerste keer stonden 47 versierde kerstbomen in de straat waarvan een groot aantal door ver moedelijk drie daders zijn vernield. In Terneuzen werden in de veer tien tuinen onder meer hekken en ruiten vernield. Er werden ook spul len meegenomen. Tuinderslust werd afgelopen zomer al getroffen door een reeks inbra ken. De vereniging telt 140 leden maar het bestuur vreest dat tuinders door dit soort praktijken zullen stoppen met hun hobby. De daders zijn nog niet gepakt. In de Frans van Waesberghestraat in Hulst is een groot aantal kerstbomen vernield die door de bewoners zelf waren versierd. foto Mark Neelemans Tip? redactie@pzc.nl Opa en oma zagen afgelopen week einde hun kans schoon om met de kleinkinderen te gaan sleeën in de bossen. Oma had het al helemaal be dacht: ze zouden met de auto naar het bos rijden en daar de kortste wandelroute volgen die was aangege ven met stippen op de bomen. Oma vond twintig minuten wande len lang genoeg voor de kinderen van drie en zes jaar. Opgewekt begonnen ze aan de tocht. Maar al snel sloeg het humeur om. De kinderen maakten ruzie over wie voorop mocht op de slee, vervolgens huilden ze van de kou en tot over maat van ramp raakten ze ook de weg kwijt. De kortste route werd na melijk aangegeven met witte stip pen. Niet zo handig in een bos vol sneeuw. Na drie kwartier leidde de rode rou te hen uiteindelijk terug naar de au to. Voor oma was het duidelijk: „Jon gens, over drie jaar gaan we weep sleeën." AXEL - De St. Antoniussschool in Axel heeft een succesvolle kerstac- tie gehouden. Bij de voedselbank kon een bomvolle supermarktkar worden afgeleverd. De verkoop van kerstspulletjes op de kerst markt bracht 370 euro op. Dat geld gaat naar de Stichting Doe een Wens. De kinderen hadden tij dens een kerst-crea-doe-dag een heleboel spulletjes gemaakt. Al die handwerk- en handenarbeidpro- ducten werden tijdens de kerst markt op het schoolplein ver kocht. Missionaris en oud-Axelaar Thaddy de Deckere krijgt 324,85 euro. Al jarenlang heeft de Anto- niusschool een goede band met De Deckere, die werkt in India. Tij dens de kerstviering van de school werd gecollecteerd voor de uitvoe ring van zijn projecten. MEEST GELEZEN 1. Vrachtwagen blokkeert Driewegen 2. Terneuzen Beste Binnenstad? 3. Vandalen vernielen versiering STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in het album www.pzc.nl/foto

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 56