Politiebureaus Sas en Axel verkocht Zeeland PZCI 17 Met een brilletje heeft film meer diepgang 'Laat België betalen voor vervuiling' 18 en 19 21 TOEZICHT Voorzitter Stadsraad en CDA-fractievoorzitter noemen besluit 'strategisch onhandig' ZEEUWS-VLAANDEREN Dinsdag 22 december 2009 Tip? zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Reserveringslijst laat files sluizen als sneeuw voor de zon verdwijnen Vandalen bederven pret kerstversierders en volkstuinders door Wout Bareman AXEL - De politiebureaus in Axel en Sas van Gent worden te koop gezet. Ze werden al een tijd nauwe lijks nog gébruikt en worden nu definitief afgestoten. De gemeente Terneuzen en de po litieleiding bespreken de mogelijk heid om voortaan een wekelijks spreekuur in te voeren in het voor malige stadhuis van Axel. In Sas van Gent kunnen de bewo ners terecht in de politiewijkbus, die iedere dinsdagochtend van ïo.oo tot 12.00 uur op het Keizer Karelplein staat. Voorzitter Pierre Eijsackers van de Stadsraad Axel vindt de definitieve sluiting en verkoop van het politie bureau een verkeerd signaal naar de bevolking. „We hebben vorig jaar al een brief aan het college ge stuurd, waarin we bezwaar maak ten tegen het afstoten van het bu reau. Het is de laatste tijd wat on rustig in Axel, vooral in de week ends en dat vraagt om meer blauw op straat. Van de politie heb ik be grepen dat die ook bezorgd is over het toezicht in de kernen." Eijsackers is wel blij met het weke lijkse spreekuur in het voormalige stadhuis, maar bepleit direct ook uitbreiding van het aantal uren dat de agenten daar aanspreekbaar zijn. „Je kunt een aangifte van in braak of diefstal toch niet een paar dagen opzouten tot het weer spreekuur is? Of moet je dan van uit Axel en Sas aangifte gaan doen in Terneuzen?" CDA-fractievoor zitter Henk Siersema bepleit een veel intensievere inzet van de wijk- bus. Per district in Zeeland is er één beschikbaar. „Die bussen wor den, volgens mij, nauwelijks ge bruikt. Ik zou me kunnen voorstel len dat zo'n bus - in politiekringen worden ze de SRV-wagens ge noemd - een aantal keren per week op een vaste locatie in Sas van Gent en Axel staat. Trouwens, ook in andere kernen lijkt me er. behoefte aan. En dan moet je niet schromen hem ook 's avonds in te zetten." Siersema vindt het afsto ten van het bureau in Axel 'strate gisch onhandig'. „Zeker op een moment dat je de wijkagent in ere herstelt." Hij wil de aan- en afwe zigheid van de politie in de kernen in januari aankaarten in de raads commissie Bestuur en Middelen. door Harmen van der Werf terneüzen - De website van de Heemkundige Vereniging Terneu zen (HVT) dingt mee naar de Ge schiedenis Online Prijs 2009. Het Historisch Nieuwsblad heeft de si te genomineerd in de categorie Historische Verenigingen. De twee andere genomineerden zijn de si tes Tussen Vecht en Eem en het Westfries Genootschap. Voorzitter Edwin Hamelink van de HVT is enthousiast over de no minatie: „Iedere zichzelf respecte rende heemkundige club heeft een site. Dan is het des te leuker dat je eruit wordt gepikt. Mijn vrouw Sandra en ik proberen de site zo actueel mogelijk te houden en de laatste technische snufjes ook di rect toe te passen. Ik ben zelf bij voorbeeld erg enthousiast over de toepassing van Google Maps, waar bij je de oude vesting Terneuzen kunt projecteren op de huidige stad." De prijs wordt woensdag 27 januari uitgereikt in Amsterdam. door Wout Bareman terneuzen - De Belgische regering moet opdraaien voor de gevolgen van de vervuiling van de Wester- schelde. Dat vindt het Terneuzen- seraadslid Cees Freeke (LCF). De afgelopen weken lag een grote zui veringsinstallatie in Brussel-noord, die het water van 1,1 miljoen huis houdens zuivert, stil. Het leidde tot zware verontreini ging, die via de riviertjes de Zenne en de Rupel in de Bovenschelde en daarna ook via Antwerpen in de Benedenschelde terechtkwam. Volgens experts kan het nog dagen duren voor het vervuilde water de monding van de Schelde bij Vlis- singen bereikt. Freeke vindt dat de Nederlandse regering 135 miljoen euro bij de Belgen moet claimen en vraagt B en W de kwestie aan te kaarten in Den Haag en bij de provincie. Ter neuzen moet actie ondernemen omdat de gemeente groot belang heeft bij een schone Westerschel- de. Hij vraagt zich overigens af waarom de milieubeweging nog niet in actie is gekomen. De instal latie lag stil door een juridisch con flict tussen exploitant Aquarius en het Brussels Gewest. Aquarius wacht al anderhalf jaar op finan ciële steun (40 miljoen) voor de extra opvang van onverwacht gro te hoeveelheden zand. Sinds vrij dag wordt er weer gezuiverd. terneuzen - Hoe zou de science fictionfilm Avatar 'gewoon' zijn? Dat vraag je je af na het zien van de driedimensionale versie in View Bioscoop in Terneuzen. Heel flauw kan je stellen dat de 3d-ver- sie in elk geval meer 'diepgang' heeft. Bij de ingang tot de bioscoopzaal krijgen de bezoekers speciale groot formaat-brillen uitgereikt. Op een velletje papier wordt alvast gewaar schuwd: 'Bij beschadiging of dief stal moet u 50 euro betalen'. Zo duur zijn die dingen. Heel wat prij ziger dus dan de oude, slappe 3d-brillen met een groen en rood glas. Avatar begint. Het is wennen. De beelden komen op je af, de onder titels lezen eerst minder gemakke lijk, maar dan sleurt het sprookjes achtige, soms behoorlijk geweldda dige verhaal je mee. Versterkt door de 3d-dieptewer- king. Opeens zie je een geweer op je gericht. Een beest springt van het filmdoek de zaal binnen. Avatar, een film waarin Amerika nen tevergeefs een jungleachtige planeet proberen te veroveren, is in 3d bijna drie uur lang een ware belevenis. Het bezoek aan de film Avatar is in Terneuzen redelijk te noemen. Storm loopt het zeker nog niet, maar zoals één van de directeuren, Dennis de Bel, eerder zei: „Die 3d-projector is een investering in de toekomst." Filmliefhebbers Joshua en Wendela uit Terneuzen testen de speciale bril in bioscoop View. foto Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 55