zeeland 123 Mogelijk doorstart pendelbus Heksenketel stapt opnieuw naar rechter Geen files meer voor sluizen in Terneuzen Spoorzoneproject in Goes stapje verder Svanen verandert Vlissingse skyline MIDDELBURG Mortiere-ZEP-centrum Heemkundige website genomineerd voor prijs Met paard en wagen door natuur en tijd dinsdag 22 december 2009 door Theo Giele MIDDELBURG - Connexxion praat met de winkeliers van de binnen stad, Woonboulevard Mortiere en het ZEP over een doorstart van de pendeldienst. Wanneer de pendel bus gaat rijden is nog niet duide lijk, maar zeker is wel dat het geen gratis dienst zal blijven. De bestaande gratis busdienst tus sen het transferium bij de woon boulevard en het centrum vervalt per 1 januari. Het is een van de be zuinigingsmaatregelen die de ge meente Middelburg heeft geno men voor 2010 en de volgende ja ren. Het voornemen van Connexxion en de drie betrokken winkeliersor ganisaties is om voor het begin van het toeristenseizoen een nieu we pendeldienst in het leven te roepen. De besprekingen hierover zijn volgens woordvoerster Wilma Koevermans van Connexxion nog in een 'zeer pril stadium'. Dat wordt bevestigd door Henk Boers van de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM). Duidelijk is wel dat er geen sprake meer kan zijn van een gratis pen deldienst. Van de gebruiker zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. En dat geldt ook voor de Middelburgse ondernemers, aldus Boers. De verdeling van de kosten is een belangrijk onderdeel van de gesprekken die momenteel ge voerd worden. Naast Connexxion en de ondernemers is hierbij ook de gemeente betrokken. Ook over de route wordt gespro ken. Boers zou graag zien dat de pendeldienst vanaf de Mortiere, via ZEP en de nieuwe N57 en de parkeervoorziening aan de Oostzij de van de stad naar het Damplein zou rijden. De N57 gaat pas over een jaar open, dus voor 2010 is de ze route nog geen optie. Ook is nog niet duidelijk waar straks aan de oostzijde van de stad gepar keerd gaat worden. De uitkomsten van een grote studie naar het par keren worden binnenkort bekend gemaakt. De gratis pendeldienst vanaf de Mortiere naar de binnen stad begon in september 2005. Het was één van de voorwaarden die de winkeliers uit de binnenstad hadden gesteld aan de vestiging van de MediaMarkt op de woon boulevard. De gemeente stak jaar lijks 65.000 euro in de dienst. VLISSINGEN - Het is geen drijvende bok, maar een zoge naamd hefschip van 102,57 meter lang, 71,80 meter breed, en bijna 100 meter hoog met een hefvermogen van 8700 ton. De Svanen, die een aantal dagen in de Vlissingse Buitenhaven lag, trok in ieder geval direct de aandacht. Het gigantische schip veranderde tijdelijk de door Emile Calon VEERE - Minicampings zijn geen concurrenten van elkaar. Daarom kunnen minicampings als De Hek senketel in Veere ook geen be zwaar maken tegen de toestem ming van de gemeente aan andere minicampings om uit te breiden. Dat stellen de bezwarencommissie en het Veerse college van B en W. De Heksenketel en de gemeente zijn al geruime tijd in een aantal juridische geschillen verwikkeld. Vooral omdat het bedrijf niet mag uitbreiden van het gemeentebe stuur. De Heksenketel pikt dat niet en vecht nu de uitbreiding van een aantal andere minicampings aan. De Heksenketel is onlangs door de bezwarencommissie van de ge meente Veere in het ongelijk ge steld. Het dagelijks bestuur van de gemeente neemt het standpunt over als het gaat over de concurren tieverhoudingen tussen de mini campings. De Heksenketel laat het daar niet bij zitten en stapt op nieuw naar de bestuursrechter om het besluit van het college van B en W aan te vechten. Juridisch adviseur A. van Leeuwen van De Heksenketel schrijft in zijn bezwaarschrift dat als minicam pings geen concurrenten van el kaar zouden zijn, ze het hele jaar door voor honderd procent vol zouden zitten. Ook verwijst hij naar een notitie van de gemeente waarin staat dat de meer traditio neel ingestelde minicampings in het middengebied van de gemeen te inmiddels effect merken van de uitbreiding van de minicampings in de kustzone. Wanneer de zit ting plaatsvindt is niet bekend. skyline van de stad. De Svanen wordt nu ingezet voor het vervoeren van 56 stalen buizen die nodig zijn voor de fundering van het windpark Belwind. Dat park komt voor de kust van Zeebrugge en zal straks ruimte bieden aan tien windturbines. Het enorme schip is maandag weer richting Zeebrugge vertrokken. foto Ruben Oreel door Wout Bareman TERNEUZEN De website van de Heemkundige Vereniging Terneuzen (HVT) dingt mee naar de Geschiedenis Online Prijs 2009. Het Historisch Nieuws blad heeft de site genomineerd in de categorie Historische Verenigin gen. De twee andere genomineer den zijn de sites Tussen Vecht en Eem en het Westfries Genoot schap. De uitslag is op 27 januari. OOSTKAPELLE Wie woensdag 23 of 30 december Terra Maris in Oostkapelle wil be zoeken, kan ook een ritje maken met een paardentram van Sjaco de Visser. Zo krijgt het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse landschap een extra di mensie. De tram rijdt van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden is nodig. www.terramaris.nl TERNEUZEN - Rijkswaterstaat en de binnenschippers zijn niet ontevre den over het gebruik van een reser veringslij st voor de binnenvaart- sluis in Terneuzen. De regeling werd in mei bij wijze van experi ment ingevoerd na klachten van schippers over de lange wachttij den voor de Oostsluis. De files bij de eerste schutting van zes uur zijn sindsdien verleden tijd. Dat heeft deels te maken met de crisis, maar op ochtenden dat het druk is, blijkt het systeem goed te werken, stelde verkeersma- nager Eric Luca. Gemiddeld ma ken per dag twee tot zes schepen gebruik van de regeling. Volgens Luca brengt het systeem de schip pers een beetje extra rust. Ze we ten immers de avond voordien (vanaf 18.00 uur kunnen ze zich al melden) waar ze de volgende och tend aan toe zijn. Het stimuleert bovendien een meer planmatig va ren. Als het aanbod van schepen straks weer aantrekt, wórdt de si tuatie opnieuw geëvalueerd. Luca verzekerde de schippers, die wars zijn van al te veel opgelegde regel tjes, dat het niet de bedoeling is de reserveringslijst uit te breiden naar andere drukke momenten op de dag. GOES - Hoe de verkeersafwikkeling bij een tunnel op de plek van de spoorwegovergang aan de Van Her- tumweg in Goes plaatsvindt, is nog in onderzoek. Het college van B en W geeft voorlopig de voor keur aan een tracé door Stations park. Daarmee blijft het parkeerter rein van de Agrimarkt bereikbaar. De tunnel is onderdeel van het Goese spoorzoneproject. Een onge lijkvloerse kruising bij het spoor past in het streven de noord-zuid verbinding te verbeteren. De huidi ge spoorwegovergang is tijdens de spits een blokkade, waardoor snel files ontstaan. Het college zet in op de bouw van een bovengrond se betonnen bak, die van Kloetin- ge tot aan het station loopt. De bak moet de overlast van het goe derenvervoer indammen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 51