41 binnenland Trein staat al stil na 'Zeilmeisje' Laura vloog vanuit buitenland naar Sint Maarten Nabestaanden decennia Huimeil in ongewisse over oorlogsdoden 'Europese strijd vrouwenbesnijdenis' peter van straaten Reizigers klagen dat het openbaar vervoer zich te makkelijk neerlegt bij weersomstandigheden. Een nieuw type weer- alarm moet het geschonden imago van het KNMI oppoetsen. dinsdag 22 december 2009 DEN HAAG - Laura Dekker (14) moet vanuit het buitenland naar Sint Maarten zijn gevlogen. Uit on derzoek van de marechaussee is ge bleken dat ze in elk geval niet in Nederland op het vliegtuig is ge stapt. Hoe Laura wel naar Sint Maarten is gereisd, moet nog blij ken. Het 'zeilmeisje' is op zijn vroegst vanochtend weer in Nederland. Ze is gistermiddag met een mede werker van de Koninklijke Mare chaussee naar Curacao gevlogen, vanwaar ze doorvliegen naar Ne derland. De politie en Bureau Jeugdzorg zullen haar op Schiphol opwachten. De politie wil graag met Laura praten, zegt een woord voerder, over wat haar bedoeling was en of ze eventueel hulp heeft gehad. Na het gesprek wordt het zeilmeis je overgedragen aan Bureau Jeugd zorg. Laura zou donderdag van huis zijn weggelopen. Haar moe der meldde vrijdag haar vermis sing, nadat ze door haar ex-man van de verdwijning op de hoogte was gesteld. Laura werd zondag op het Antilleneiland aangetroffen. Volgens de regels kan Laura niet zonder hulp van (een van) haar ouders naar Sint Maarten zijn ge reisd. Een minderjarige mag name lijk niet zonder toestemming van ouder of voogd het Schengenge- bied, waartoe ook Nederland be hoort, verlaten. Bij de grenscontro le moeten papieren worden over legd waaruit blijkt dat ouder of voogd toestemming heeft gegeven voor de reis. Indien Laura vanuit Parijs met de rechtstreekse Air France-vlucht naar Sint Maarten had willen vlie gen, dan zou ze - zonder zo'n ver klaring - bij de paspoortcontrole moeten zijn tegengehouden. Vol gens de eigen regels van Air Fran ce (en KLM) mogen kinderen on der de vijftien jaar niet zonder toe stemming van hun ouders mee. Volgens een KLM-woordvoerder is het praktisch onmogelijk voor een veertienjarige om onbëgeleid en zonder de benodigde documenten van een luchthaven in de Schen- genlanden te reizen. Alle incheck- systemen zouden haar weigeren. BRUSSEL - Staatssecretaris Jet Busse- maker (Volksgezondheid) heeft gis teren in Brussel aangeklopt om het probleem van de vrouwenbe snijdenis 'Europeser' te bestrijden. Bussemaker overhandigde een ma nifest aan EU-commissaris Neelie Kroes. Een aanzienlijk aantal ouders uit landen als Somalië, Egypte, Sudan en Mali laten bij hun dochters de genitale delen verminken. Ze me nen dat hun dochter, als die geen plezier meer beleeft aan seks, ge makkelijker aan een man komt. Nederland en Frankrijk proberen deze praktijk te bestrijden door de ouders met een gevangenisstraf te dreigen. Engeland looft juist een beloning uit voor melding van ver minking. „Elk land is bezig zelf het wiel uit te vinden. Het zou effectiever zijn als de Europese Commissie dit ac tief oppakt", zei Bussemaker na haar bezoek aan Kroes. WEER EN VERKEER Het openbaar vervoer ligt veel te sn§l plat als het weer een beetje tegenzit. Dat zegt reizigersvereniging Rover, die daarbij steun krijgt van het CDA. UTRECHT - Geen goed woord heeft reizigersvereniging Rover over voor de manier waarop de ver voersmaatschappijen in Nederland om zijn gegaan met de winterse omstandigheden de afgelopen da gen. Busmaatschappijen reageer den 'erg hysterisch', spoorbeheer- der Prorail had zich beter moeten voorbereiden op vorst en sneeuw val en de NS moet reizigers beter informeren. „Ik snap best dat het op bepaalde plekken onverant woord was om met bussen te gaan rijden, maar dit was wel een erg hysterische reactie", zegt een woordvoerder van Rover, verwij zend naar het besluit om het bus vervoer in talloze regio's en steden stil te leggen. Busvervoerder Connexxion stelt 'verbijsterd' te zijn over de uitlatin gen van Rover. „Er was een offici eel weeralarm van kracht", stelt een woordvoerder. „Desondanks hebben onze mensen geprobeerd een deel van de dienstregeling uit te voeren." Daarbij stond echter de veiligheid van de passagiers voor op. „Onze medewerkers hebben doorlopend gekeken of het verant woord was- om de weg op te gaan." Rover geeft daarnaast Prorail er van langs omdat het van tevoren duidelijk was dat er winterse om standigheden aankwamen. De spoorbeheerder en de Nederland se Spoorwegen hadden volgens Rover maatregelen moeten treffen om problemen te voorkomen. Prorail 'kan zich de frustratie van de reizigers voorstellen'. Maar het beklemtoont alle problemen op het spoor als gevolg van het win terweer pas te gaan evalueren 'als de sneeuw gedooid is'. De spoorbe heerder stelt echter wel degelijk een flink aantal voorbereidingen te hebben getroffen om proble men bij sneeuwval en vorst te voorkomen. Zo zijn 6500 van de 8500 wissels in Nederland voor zien van verwarming en staan sto- ringsploegen dag en nacht paraat om mogelijke problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Prorail benadrukt dat Nederland het drukst bereden spoorwegnet van Europa heeft. „Als er in Neder land een paar voertuigen niet rij den, staan er al snel een heleboel treinen in de file", aldus een woordvoerder van de spoorbeheer der. Ook de NS kan zich niet herken nen in de bezwaren van Rover. „Onze informatievoorziening is af hankelijk van hoe het weer zich mmmgmmmssjmmggssspms^ mmimm -EG 3IJ ErW KI \A/Ar VARJ GRONINGEN - Familieleden van slachtoffers van de nazi-bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn onbedoeld decennia onwe tend gebleven over het lot van hun naasten. Dat leert promotie onderzoek van Truus de Witte van de Rijksuniversiteit Gronin gen naar vermisten van de stakin gen in april en mei 1943 in Neder land. Deze bleken in de oorlog te zijn doodgeschoten. De nabestaan den waren daarvan niet op de hoogte, de officiële instanties wel. De Duitsers sloegen de stakingen bloedig neer. In het geheim fusil leerden zij willekeurig gekozen slachtoffers en begroeven die in massagraven. Verwanten dachten en hoopten dat hun familieleden waren tewerkgesteld in Duitsland. Uit archiefonderzoek blijkt dat de Nederlandse instanties vanaf 1946 op de hoogte waren van het lot van deze 'vermisten' en hun gra ven bij Glimmen (Groningen). Vol gens de onderzoekster zagen in stanties toen informatieverstrek king niet als hun taak en achtten ze informatie 'vertrouwelijk'. Doden van 35.000 drachtige geiten begonnen. Overeenkomst over vergoe ding voor geruimde geiten. Meer besmette bedrijven ver wacht. Wakker Dier vraagt om groei- stop gehele veehouderij. VINKEL - Op de dag dat de ruiming van zo'n 35.000 geiten begon, heeft minister Gerda Vetburg van Landbouw beloofd nog deze Week samen met de geitensector te zoe ken naar een rendabele toekomst. Ze deed dat gisteren na een be zoek aan een met CNkoorts be smette geitenhouderij in Vlijmen. Medewerkers van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf gebruiken in Amstelveen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 4