alleen meeblèren met kerstliedjes START® OPRUIMING «8PCNO 19 [inspiratiebron Abbasov waardeert initiatief Kerststallentocht in Oosterschelderegio BIJ ALLE TMC WOONWINKELS VANl°'oriZ? T UITVERKOOP Burberry, Tod's Armani, Cucinelli DELSCHER. dinsdag 22 december 2009 'We willen mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn' Danielle Giljam van Zeelust 'Heel aardig. Maar ja, het is ook een goed restaurant hè' Vugar Abbasov door Esme Soesman Danielle Giljam en Rick Duijvestijn van Brasserie Zeelust in Westenschouwen wisten al jaren dat ze een keer écht iets met de kerst gedachte wilden doen. Dit jaar maken ze die wens waar. Alle 21 mensen op Schouwen-Dui- veland die in 2009 de verblijfssta tus asiel hebben gekregen, zijn uit genodigd voor eén kerstbrunch in Zeelust op derde kerstdag. Ook Schouwen-Duivelandse vrijwilli gers van Vluchtelingenwerk Zee land zijn uitgenodigd aan de dis. Deze organisatie is 12 personen (11 vrijwilligers en een beroepskracht) groot. Giljam en Duijvestijn hopen met hun initiatief een jaarlijkse traditie te starten. „Een gezellig samenzijn, waar mensen veel plezier aan bele ven en over zullen praten. Waar naar toegeleefd gaat worden", al dus de van oorsprong Thoolse Gil jam. Het is een manier om status houders kennis te laten maken met Nederlandse tradities, licht ze de kerstbrunch nader toe. Een ma nier ook om mensen even niet te laten denken aan de nare dingen uit het afgelopen jaar, maar ze juist te laten toosten op een nieuw jaar 'vol mogelijkheden en kansen in een nieuwe omgeving'. „En we willen mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn." Heel bijzonder dit initiatief, rea geert Huibert Kilsdonk van Vluch telingenwerk Zeeland. De gemeen te Schouwen-Duiveland heeft de initiatiefnemers op het spoor van zijn organisatie gezet. Vluchtelin genwerk zorgt voor maatschappe lijke begeleiding van vluchtelin gen. Dat houdt onder meer in dat de vrijwilligers van Vluchtelingen- tuatie waarin andere mensen zit ten. En dat ze de moeite nemen, juist ook in zo'n voor de horeca drukke periode, om dit te organise ren en gratis aan te bieden. Ik heb ook begrepen dat ze er een traditie van willen maken. Dat maakt het extra bijzonder. Je krijgt eigenlijk een uitnodiging van vreemden. Dat is speciaal. Het doet je mis schien een beetje welkom voelen in een ander land." Het horecastel liet zich bij de plan nenmakerij inspireren door Vugar Abbasov uit Zierikzee. Abbasov, die met zijn gezin in mei 2009 op Schouwen-Duiveland is komen 'Het doet je misschien een beetje welkom voelen in een ander land' Huibert Kilsdonk, Vluchtelingenwerk Werk de weg wijzen naar huisarts, instanties, winkels enzovoorts. Zij helpen brieven te vertalen en re gels over onder meer zorg- en huurtoeslag te verduidelijken. „We proberen mensen zoveel mogelijk zelffedzaam te laten zijn", zegt Kilsdonk. Hij roemt het initiatief van de eige naren van Zeelust om meerdere re denen. „Dat ze stilstaan bij de si- wonen, werkte de afgelopen zo mer twee maanden lang als afwas- hulp in de keuken van Zeelust. Gil jam, groeide groot in haar vak in de Rotterdamse horeca. Ze had al weieens met de gedachte gespeeld iets te doen voor dak- en thuislo zen bij het Zalmhuis, waar ze toen werkte. „Die twee dingen kwa men min of meer samen. We dach ten: waarom hier niet iets mee doen? Het verhaal van Vugar greep ons aan. Hij heeft twee jon ge kinderen en wat zij allemaal al hebben meegemaakt. Dat is echt niet te vergelijken met mijn eigen Thoolse jeugd." De brasserie van Duijvestijn en Giljam zit tweede kerstdag vol. Eerste kerst zijn er nog een paar plaatsen vrij. Derde kerstdag verwacht het tweetal een goede drukte. Voor wat extra gas ten draait het duo de hand niet om. „Je kunt wel lekker meéblèren met kerstliedjes en met de kerst lekker eten en zo, maar eigenlijk wilden we gewoon echt wat doen met de kerstgedachte. Ik ben niet gelovig, maar ik ben wel een emo tioneel aangelegd persoon. Het is fijn om iets te initiëren waarmee je anderen blij kunt maken." Abbasov waardeert het gebaar. Je hebt in elk land goede en slechte mensen, zegt hij. „Maar ik ben in Nederland al veel goede mensen tegengekomen." Veel waardering heeft hij bovendien voor de men sen van Vluchtelingenwerk. „Ze helpen je altijd. Waar we zoal hulp bij nodig hebben? Nou jullie schrijven hier in Nederland héél véél brieven. En veel daarvan be grijp ik nu nog niet." foto Dirk-Jan Gjeltema Heel aardig", reageren Vu gar Abbasov en Nazaket Abbasova op de uitnodi ging voor de brunch, derde kerst dag in Brasserie Zeelust in Westen- schouwen. „Leuk om gezellig con tact te hebben met andere men sen. Heel aardig. Maar ja, het is ook een goed restaurant hè", grijnst Abbasov. Het gezin Abbasov komt uit Azer beidzjan en is in 2008 in Neder land terecht gekomen. Hoewel het tweetal niet uit de horeca komt, heeft Abbasov na aankomst op Schouwen-Duiveland twee maan den in de keuken van Zeelust ge werkt. Nu volgt hij samen met zijn vrouw een inburgeringscursus aan het ROC. De kinderen Ma- ryam (9) en El man (7) zitten op de Zierikzeese basisschool 't Kof schip. Elke keer gaan we een ver dieping hoger, omschrijft de Zierik- zeeënaar het proces dat hij met zijn gezin doorloopt nu zij zich aan het settelen zijn in Nederland. Klagen dat het een moeilijk traject is, doet het echtpaar niet. „Als ik wil schrijven en mijn pen ligt in de vensterbank, dan zal ik daar naar toe moeten lopen. Zo zie ik dit ook. Als wij in Nederland wil len wonen dan zullen we de taal moeten leren en de Nederlandse traditie moeten leren kennen. En daar ook respect voor moeten heb ben", vindt Abbasov. En hoewel Nederlands praten nog niet vloeiend gaat, laat hij zich niet ont moedigen. „Alles wat je kunt leren is goed voor je ontwikkeling, denk ik. En, zoals jullie zeggen: achter de wolken schijnt de zon." Daniëlle Giljam en Rick Duijvestijn van Brasserie Zeelust hopen dat het etentje tot een jaarlijkse traditie uitgroeit. m Bergen op Zoom Goes Koudekerke Kruiningen www.tmcwoonwinkels.nl ZIERIKZEE - De gezamenlijke katho lieke parochies op Schouwen-Dui veland en deBevelanden willen ook daags na Kerstmis veel men sen naar hun kerkgebouwen trek ken. Tien kerken doen zondag mee aan de tweede editie van een kerststal lentocht. De katholieke kerken bie den een variatie aan kerstbeelden en -stallen. Rode draad in de tocht is een gastvrije ontvangst in een mooi versierde kerk. De Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk in Haamstede is te bezoe ken van 11.30 tot 17.00 uur, de Hei lige Willibrorduskerk in Zierikzee van 11.00 tot 16.00 uur. De Grote of Maria Magdalenakerk in Goes is open van 10.30 tot 15.30 uur. In Rilland is de Sint Jozefkerk open vanaf de mis (9.30 uur) tot 16.00 uur. De kerk in Hansweèrt is te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. De stallen in de Heilige Bla- siuskerk in Heinkenszand en Heili ge Willibrorduskerk in 's-Heeren- hoek zijn te bezichtigen tussen 13.00 en 17.00 uur. De Heilige Eli- giuskerk in Lewedorp is open van af de viering om 10.30 uur tot 17.00 uur, de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in Ovezande van 9.30 tot 17.00 uur en de Heilige Bo- nifaciuskerk van Kwadendamme vanaf 10.45 uur. BIJ NADER Het bericht 'Alleen PvdA tegen gif spuit in plantsoenen' van zaterdag wekt de indruk dat een extra be drag van 134.000 euro wordt ge bruikt voor onkruidbestijding met gif Dat is niet het geval. Het be drag wordt ingezet voor de meest effectieve manier van onkruidbe- strijding. Dus niet alleen met gif Grote Markt 11-13, Goes www.delscher.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 47