Voorkeur voor tracé door Stationspark zeela,- 23 Mortsere Geen files meer voor sluizen in Terneuzen Mogelijk doorstart pendelbus 'Laat België betalen voor vervuiling' SPOORTUNNEL College studeert nog op verkeersafwikkeling; keuze voor betonnen spoorbak definitief Prokino neemt bureau T-care uit Goes over Politie haalt verwarde man uit woning aan Goese Colijnhof www.dem.nl dinsdag 22 december 2009 B door Frank Balkenende GOES - Hoe de verkeersafwikkeling bij een tunnel op de plek van de spoorwegovergang aan de Van Her- tumweg plaatsvindt, is nog in on derzoek. Het college van burge meester en wethouders geeft voor lopig de voorkeur aan een tracé door Stationspark. Begrijpelijk, omdat in die variant het parkeerterrein van de Agri- markt aan Van Hertumweg beter MIDDELBURG - Connexxion praat met de winkeliers van de binnen stad, Woonboulevard Mortiere en het ZEP in Middelburg over een doorstart van de pendeldienst. Wanneer de pendelbus gaat rijden is nog niet duidelijk, maar zeker is wel dat het geen gratis dienst zal blijven. De bestaande gratis busdienst tus sen het transferium bij de woon boulevard en het centrum vervalt per 1 januari. Het is een van de be zuinigingsmaatregelen die de ge meente Middelburg heeft geno men voor 2010 en de volgende ja ren. Het voornemen van Connexxion en de drie betrokken winkeliersor ganisaties is om voor het begin van het toeristenseizoen een nieu we pendeldienst in het leven te roepen. De besprekingen hierover zijn volgens woordvoerster Wilma Koevermans van Connexxion nog in een 'zeer pril stadium'. Duidelijk is wel dat er geen sprake meer kan zijn van een gratis pen deldienst. Van de gebruiker zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. En dat geldt ook voor de Middelburgse ondernemers, aldus Boers. bereikbaar blijft. De tunnel aan de Van Hertumweg komt er, meldt de gemeente in een brief aan be langhebbenden aan en rond het spoor. De tunnel is een onderdeel van het Goese spoorzoneproject. Een ongelijkvloerse kruising bij het spoor past in het streven om de noord-zuidverbinding te verbete ten. De huidige spoorwegovergang is tijdens de spits een blokkade, waardoor snel files ontstaan. Om de kosten te drukken, werd in april van dit jaar het plan voor een halfverdiept spoor verlaten. Het college zet sinds die tijd in op de aanleg van een bovengrondse be- ronnen bak, die van Kloetinge tot aan het station loopt. De bak moet de overlast van het groeiende goe derenvervoer indammen. Daarbij gaat het om geluid en trillingen van treinen. Een betonnen bak is waarschijn lijk haalbaar voor een bedrag van 40 tot 45 miljoen euro. Het halfver diepte spoor zou minimaal 50 mil joen euro vergen. Momenteel is er 38,5 miljoen euro in kas voor het spoorproject. Havenschap Zeeland Seaports draagt 20 miljoen euro bij, het Rijk 8,5 milljoen, de pro vincie 4 miljoen, de gemeente 4 miljoen en spoorwegbeheerder Prorail 2 miljoen. Bij minister Eur- lings van Verkeer en Waterstaat "is aangedrongen op een extra bijdra ge. Hij zal nagaan of Prorail bereid is meer geld in het Goese spoor project te steken. Proail zit nu voor een dubbeltje op de eerste rang, want de railbeheer der had toch al moeten investeren in geluidsschermen, raildempers en betonnen dwarsliggers om aan de nieuwe geluidsnormen te voldoen. Goes heeft gekozen om de treinen door een betonnen bak te laten rijden, omdat die ook tril lingen absorbeert. Bovendien is een bak met ingeplante grondta- luds fraaier dan een hoog geluids scherm dwars door de stad. De raadscommissie praat 14 janua ri over het spoorproject. GOES - Na meldingen van overlast heeft een ar restatieteam gistermiddag kort voor drie uur een verwarde man verwijderd uit een woning aan de Colijnhof in Goes en vervolgens aangehouden. Hij gedroeg zich gewelddadig tegenover de agen ten. Het lukte hen niet de man te kalmeren. Ook bleek dat de bewoner de gaskraan had openge zet. Dat maakten agenten op uit een sissend ge luid dat ze hoorden. De poltie schakelde énergie- bedrijf Delta in om het gas af te sluiten. De verwarde man krijgt hulpverlening. foto Ronald de Jong door Wout Bareman TERNEUZEN - Rijkswaterstaat en de binnenschippers zijn niet ontevre den over het gebruik van een reser- veringslijst voor de binnenvaart- sluis in Terneuzen. De zogenoem de 06.00 uur-regeling werd in mei als experiment ingevoerd na klach ten van schippers over de lange wachttijden voor de Oostsluis. De files bij de eerste schutting van zes uur zijn sindsdien verleden tijd. Dat heeft deels te maken met de crisis, maar op ochtenden dat het druk is, blijkt het systeem goed te werken, stelde verkeersma- nager Eric Luca tijdens de jaarver gadering van de afdeling Terneu zen van Schippersvereniging Schuttevaer vast. Gemiddeld maken per dag twee tot zes schepen gebruik van de re geling. Volgens Luca brengt het sys teem de schippers een beetje extra rust. Ze weten immers de avond voordien (vanaf 18.00 uur kunnen ze zich al melden) waar ze de vol gende ochtend aan toe zijn. Als het aanbod van schepen straks weer aantrekt, wordt de situatie opnieuw geëvalueerd. Luca verze kerde de schippers, die wars zijn van al te veel opgelegde regeltjes, dat het niet de bedoeling is de re- serveringslijst uit te breiden naar andere drukke momenten op de dag. GOES - De landelijke stichting Pro kino neemt het particuliere zorg- bureau T-care uk Goes per 1 janua ri over. Dat maakten de beide orga nisaties gisterochtend bekend. Stichting Prokino is een landelijke organisatie voor kinderopvang, peuterspeelzalen en jeugdzorgacti viteiten. In Zeeland is stichting Prokino bekend van de kindercen tra Juultje. T-Care biedt specialisti sche verpleegkundige zorg en on dersteuning in de thuissituatie en daarbuiten. T-Care werkt in de vol- wassenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten en de intensieve gezinsbegeleiding. Voor cliënten van T-care verandert er door Wout Bareman TERNEUZEN - De Belgische regering moet opdraaien voor de gevolgen van de vervuiling van de Wester- schelde. Dat vindt het Terneuzen- se raadslid Cees Freeke (LCF). De afgelopen weken lag een grote zui veringsinstallatie in Brussel-noord, die 1,1 miljoen huishoudens be dient, stil. Het leidde tot zware verontreini ging, die via de riviertjes de Zenne en de Rupel in de Bovenschelde en daarna ook via Antwerpen in de Benedenschelde terechtkwam. Volgens experts kan het nog dagen duren voor het vervuilde water de monding van de Schelde bij Vlis- singen bereikt. Freeke vindt dat de Nederlandse regering 135 miljoen euro bij de Belgen moet claimen en vraagt B en W de kwestie aan te kaarten in 'Den Haag' en de pro vincie. Terneuzen moet actie on dernemen omdat de gemeente groot belang heeft bij een schone Westerschelde. Hij vraagt zich ove rigens af waarom de milieubewe ging nog niet in actie is gekomen. De installatie lag stil door een juri disch conflict tussen exploitant Aquarius en het Brussels Gewest. Aquarius wacht al anderhalf jaar op financiële steun (40 miljoen) voor de extra opvang van grote hoeveelheden zand. Sinds vrijdag wordt er weer gezuiverd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 41