M START© OPRUIMING Sereen, ingetogen licht 181 zeeland CDA: Reimerwaal is dé aqua- en agrogemeente Maria-Oord kan onder de vleugels van Ter Weel nieuwbouw plegen Kerststallentocht leidt langs tien kerken in de Oosterschelderegio BIJ ALLE TMC WOONWINKELS £ck1rstdag Lichtarchitecte van Sint Jan in Den Bosch maakte ontwerp voor Goes te Louwrink lijsttrekker PvdA in Reimerswaal Kerstliedjes Tweern leveren 1000 euro op dinsdag 22 december 2009 door Frank Balkenende HANSWEERT - Zorgcentrum Ma ria-Oord in Hansweert komt met ingang van het nieuwe jaar onder de vleugels van Zorggroep Ter Weel. De samenwerking is gezocht om dat Maria-Oord nieuw wil bou wen, maar een te kleine organisa tie is om zelfstandig te kunnen voortbestaan. Vooral de overhead kosten zijn voor een zorgcentrum met 45 verzorgingshuisplaatsen te hoog. Bovendien zijn door gewijzigde re gels de huidige kamers te klein. Daarom is nieuwbouw noodzake lijk, waarbij wordt gedacht aan 30 tot 45 woningen op de plek waar nu Maria-Oord staat. Over het nieuwbouwplan lopen gesprekken met R B Wonen. Ook in Ril land moet nieuwe zorghu is vesting komen. Gedacht wordt aan wonin gen voor 18 psychogeriatrische en 24 seniorenappartementen. Zorggroep Ter Weel is na de fusie met Maria-Oord de grootste speler in oostelijk Zuid-Beveland. Onder de groep vallen Gasthuis, Randhof en Ter Weel in Goes, Ter Weel in Yerseke en Krabbendijke, Hof Cru- ninghe in Kruiningen en straks ook Maria-Oord. Alleen Cederhof in Kapelle is na 1 januari nog zelf standig. door Raymond de Frel KRUININGEN - Het CDA in de ge meente Reimerswaal wil nieuwe projecten in alle Reimerswaalse dorpen opzetten, maar beseft dat de mogelijkheden beperkt zijn vanwege sombere economische vooruitzichten. Reimerswaal moet daarom in de komende raadsperiode vooral in steken op de punten vyaarin zij goed is, stellen de christen-demo craten in hun verkiezingsprogram ma. „Wij moeten ons blijven inzet ten om Reimerswaal op de kaart te zetten als dé kennisgemeente op het gebied van agro- en aqua- technologie", vindt het CDA. Plan nen om het station Kruinin- gen-Yerseke te veranderen in een ontmoetingsplek voor bedrijfsle ven en onderwijs verdienen steun, zodat het Middelbaar Agrarisch Onderwijs (Edudelta) en het Ho ger Agrarisch Onderwijs (Dron- ten) vaste voet op Reimerswaalse bodem krijgt. Ook de plannen die worden ont wikkeld voor de realisatie van een kennisboulevard in Yerseke (kop peling van onderwijs- en kennisin stituten en het bedrijfsleven) wor den door het CDA omarmd. De partij streeft ook naar brede scho len in alle Reimerswaalse dorpen. BS8B8^S88g^S8SB GOES - De gezamenlijke katholieke parochies op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland willen ook daags na Kerstmis veel mensen naar hun kerkgebouwen trekken. Tien kerken doen zondag mee aan de tweede editie van een kerststal lentocht. De katholieke kerken bie den een variatie aan kerstbeelden en -stallen. De Grote of Maria Magdalenakerk in Goes is open van 10.30 tot 15.30 uur. In Rilland is de Sint Jozefkerk open vanaf de mis (9.30 uur) tot 16.00 uur. De kerk in Hansweert is Bergen op Zoom Goes Koudekerke Kruiningen www.tmcwoonwinkels.nl Een donker tochtgat was het altijd, de ruimte tussen de twee kerken van Goes. En de feloranje aanlichting van het stadhuis stak daar schril tegen a£ Sinds giste ren is dat verleden tijd. door Lilian Dominicus Terwijl de avond valt en de sneeuwvlokken venij nig naar beneden dwarre len, wordt het lichtplan van ontwerpster Christa van San ten langzaam maar zeker zicht baar. „U moet geduld hebben", waarschuwt ze van tevoren. „Het duurt even voordat de lichten op volle sterkte zijn. Kijk, ze worden eerst groen en pas daarna licht het goed op." Een grote groep belangstellenden - omwonenden, bestuurders, cul tuur- en historieminnend Goes - heeft zich verzameld om getuige te zijn van de officiële ontsteking van het licht. Door de kou, de sneeuw, de stemmige kerstverlich ting, de warme chocomel en glüh wein heeft het wel wel wat van een Charles Dickens-tafereel. Het nieuwe licht is ingetogen, se reen en geeft sommige bijzondere elementen zoals het glas-in-lood, de klokken en de pinakels meer ac cent De witte Maria van de katho lieke kerk is wat blauwer gemaakt. „Ze was wel erg witjes", zegt Van Santen, die al eerder de verlichting van de Sint Jan in Den Bosch en de Grote Kerk in Dordrecht onder handen nam. Op enkele plekken komt het licht van binnen naar buiten, zoals van uit de glas-in-loodramen van het stiltecentrum en het grote ronde raam van de rooms-katholieke kerk, en ook vanuit de trouwzaal het stadhuis. „Dat wilde ik er graag in hebben. Als mensen 's avonds thuiskomen, doen ze ook het licht aan. Dat geeft diepte. En er zijn maar weinig mensen die weten hoe prachtig die ramen van de kapel zijn. Dat wordt nu zicht baar." De uitdaging voor de aanlichting van sommige gebouwen is dat ze te veel te bieden hebben, zegt ze. „Dan is het moeilijk de samen hang te zien. Dat is ook zo met het stadhuis op de Grote Markt. Dat is een flinke klomp met twee soor ten bakstenen, en dat materiaal moet ook nog eens goed uitko men." Van de rooms-katholieke kerk is overigens alleen maar de voorkant verlicht; de zijkant is nog een duistere wand. „Dat zit me wel een beetje dwars. We hebben een plan voor de hele kerk, maar nu doen we maar de helft. Zelf zou ik zeggen: alles of niets." Maar het kerkbestuur wilde daar niet aan omdat de restauratie van on der meer het vierhoeken torentje en de wandenpartij nog moet wor den uitgevoerd. Van Santen: „Het is een concessie." Waar ze wel weer heel blij van wordt, is dat aanlichting in Neder land serieuzer wordt genomen dan vroeger. „In de jaren vijftig en zestig werd er wel aangelicht, maar deden ze net of ze met een voetbalstadion te maken hadden. Terecht dat er nu wat meer aan dacht besteed wordt aan lichtarchi- tectuur. Maar die traditie, die heb ben we niet. Misschien zijn we er te zuinig voor. In andere landen hebben ze dat wel. Kijk maar eens naar Parijs, Marseille of Rome." te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. De stallen in de Blasiuskerk in Heinkenszand en Willibrordus- kerk in 's-Heerenhoek zijn te be zichtigen tussen 13.00 en 17.00 uur. De Eligiuskerk in Lewedorp is open vanaf de viering om 10.30 uur tot 17.00 uur, de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in Ove- zande van 9.30 tot 17.00 uur en Bo- nifaciuskerk van Kwadendamme vanaf 10.45 uur. Daar is een ten toonstelling over engelen inge richt. Aan de oranje, horizonvervuilende verlichting van het stadhuis op de Grote Markt is gisteren een eind gekomen. www.pzc.nl i M MEEST GELEZEN 1. CDA wil coffeeshops sluiten 2. Schaatsdrukte in Krabbendijke 3. Kraamverzorgster eeuwelinge TIPS NAAR bevelanden@pzc.nl Reageer op de stelling Coffeeshops Goes moeten open blijven' KRUININGEN Dieuwke Louwrink uit Krabbendij ke gaat als lijsttrekker de gemeente raadsverkiezingen in voor de PvdA in de gemeente Reimerswaal. Huidig wethouder Kees Knuit uit Hansweert is ook de beoogd wet houder voor de komende raadspe riode. Hij staat op plaats drie, ach ter zijn plaatsgenoot Kees Verburg. Chris Schoof uit Yerseke is als vier de genoteerd, Rinus Mieras uit Kruiningen staat op plaats vijf. De Reimerswaalse PvdA-lijst telt der tien kandidaten. GOES De leerlingen van basisschool De Tweern in Goes hebben al 1000 eu ro bij elkaar gezongen voor de stichting Familie en Vrienden voor Hulp in Nood. De scholieren pre senteerden vorige week een cd met kerstliedjes. Er zijn sindsdien al bijna vijfhonderd exemplaren verkocht. De opbrengst wordt ge bruikt als financiële ondersteuning voor de San Sebastian Evening School in Munoz in de Filippijnen. Dat is een avondschool voor min der bedeelde kinderen. Christa van Santen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 36