Zeeland Steun gedoogbeleid zwakt af School in Ellesdiek echt dicht lli»15ïl& i%S J S%ll BEVELANDEN-THOLEN 18 en 19 Afrikaanse geluiden in de sneeuw almanak Sereen licht laat donker gat bij kerken verdwijnen Dinsdag 22 december 2009 Politie haalt verwarde man uit woning aan Goese Colijnhof Tip? bevelanden@pzc.nl/tholen@pzc.nl BlBlflfiKi Goese coffeeshops moeten open blijven reacties: 146 Erasmuspark is aanwinst voor Goese polder eens 65% oneens 35% COFFEESHOPS CDA en SGP/CU willen er vanaf; WD maakt er geen halszaak van door Frank Balkenende GOES - De kans is groot dat Goes na de verkiezingen stopt met het gedogen van de twee coffeeshops. Het CDA heeft de steun aan het ge doogbeleid opgezegd. SGP/ Chris tenunie was er nooit voor, maar slikte het om mee te kunnen rege ren. De WD zal er bij collegeon derhandelingen in maart geen breekpunt van maken. De drie partijen vormen momen teel de coalitie in Goes. Samen be zetten ze t4 van de 25 raadszetels. Het CDA (6 zetels) speelt in Goes altijd een belangrijke rol in de col legeonderhandelingen en die par tij is volgens haar verkiezingspro gramma helemaal klaar met de le gale verkoop van softdrugs. Ook de SGP/CU zou het een lief ding waard zijn als het gedoogbe leid overboord wordt gezet. Raads lid Paul Colijn: „Het gedoogbeleid is failliet. De onderwereld komt via dit beleid in de bovenwereld te recht. Er zijn voorbeelden van gro te voorraden die in de buurt van coffeeshops lagen opgeslagen." Colijn vindt dat de samenleving een te hoge rekening voor deze methode van softdrugsverstrek king betaalt. „Dan praat ik bijvoor beeld over het illegaal aftappen van stroom voor wietkwekerijen, maar ook over drugstoerisme waar burgers hinder van ondervinden. Het idee dat je met gedoogde cof feeshops alleen lokale klanten die graag een wietje roken bedient, is achterhaald. Zo onschuldig is het niet meer. Daarom moeten de cof feeshops dicht." De WD steunt het gedoogbeleid nog wel, maar zal er een nieuwe coalitie niet op laten sneuvelen. Raadslid Dick van de Velde: „Waar om zouden we ermee stoppen? De overlast is beperkt. Als je kiest voor sluiting van de coffeeshops, zul je de ondernemers schadeloos moeten stellen. Het vereist ook aanpak van de straathandel die ze ker zal toenemen. Maar, wij vin den het gedoogbeleid niet zo'n zwaar punt dat we er een halszaak van maken tijdens collegeonder handelingen. Er zijn belangrijkere problemen in Goes." GroenLinks, D66 en PvdA houden vast aan het gedoogbeleid, net als burgemeester Dick van der Zaag (van CDA-huize). „Coffeeshops sluiten is onverstandig. Dat leidt tot meer straathandel, waarvoor een veel grotere politieinzet nood zakelijk is." pagina 21: analyse ELLEWOUTSDIJK - Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma blijft bij haar besluit om de basis school De Linden in Ellewoutsdijk volgend schooljaar te sluiten. Dat heeft zij de gemeente Borsele gisteren per brief laten weten. Ze geeft aan dat de school al geduren de drie opeenvolgende jaren min der leerlingen telde dan de vereiste 23. Zij vindt het niet wenselijk om hier bovenop opnieuw een uitzon dering te maken. Een verzoek van de gemeente en een werkgroep ten spijt. Wethouder jan Zandee van de ge meente Borsele spreekt van een grote teleurstelling. Hij spande zich samen met de dorpsraad, de werkgroep Ellewoutsdijk en veel inwoners in om de school open te houden. Nu de staatsecretaris haar finale oordeel heeft gegeven, gaat Zan dee aan .de slag gaan om samen met de betrokkenen te investeren in de veranderingen die de ophef fing van de school voor de kinde ren en de ouders met zich mee brengt en kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen handbereik te houden. Te denken valt bijvoor beeld aan regelen van vervoer naar een nabijgelegen school. Tip? redactie@pzc.nl GOES - Luisteraars van Omroep Zeeland Radio met een beetje gevoel voor ritme hadden het gis terochtend ongetwijfeld meteen door. Dat gerof fel op een djembé was voor verbetering vatbaar. Het zal de Goese burgemeester Dick van der Zaag worst wezen. Aandacht voor Zeeuwse projecten in Afrikaanse landen, daar gaat het hem om. Met een paar klap pen op de Afrikaanse trommel gaf hij in het voor malige postkantoor in Goes het officiële startsein voor de actie Oekanda in het kader van het Goe se Afrikajaar. Vier dagen lang besteedt Omroep Zeeland onder leiding van presentatoren Eric Holm en Eric Rotte aandacht aan projecten in Oost-Congo, Oeganda en Tanzania. De presenta toren ontvangen de komende dagen nog tal van gasten in het kader van het programma. foto Ronald den Dekker Opa en oma zagen afgelopen week einde hun kans schoon om met de kleinkinderen te gaan sleeën in de bossen. Oma had het al helemaal be dacht: ze zouden met de auto naar het bos rijden en daar de kortste wandelroute volgen die was aangege ven met stippen op de bomen. Oma vond twintig minuten wandelen lang genoeg voor de kinderen van drie en zes jaar. Opgewekt begonnen ze aan de tocht. Maar al snel sloeg het humeur om. De kinderen maak ten ruzie over wie voorop mocht op de slee, vervolgens huilden ze van de kou en tot overmaat van ramp raak ten ze ook de weg kwijt. De kortste route werd namelijk aangegeven met witte stippen. Niet zo handig in een bos vol sneeuw. Na drie kwartier leidde de rode route hen uiteindelijk terug naar de auto. Voor oma was het duidelijk: Jongens, over drie jaar gaan we weer sleeën."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 35