6000 huizen in rechtbank naar DNA-sporen kijkt' 4 grote steden 2 HALEN 1 BETALEN 4 HALEN 2 BETALEN STEOTEL zeeland 25 i/ezjisi. tJLJL. Raadsman: Belangrijk dat hogere BOSS gardeur STEL UW EIGEN COMBINATIE VAN TOPMERKEN SAMEN! 2e RONDE YERBOUWINGSUITYERKOOP Lange Kerkstraat 41 4461 JG Goes www.steutelgoes.nl SCABAl! CG dinsdag 22 december 2009 W STEDENNETWERK Zeeuwse afspraken 1 1 ••111 door René Schrier MIDDELBURG - In de vier grote Zeeuwse steden kunnen tot 2020 ongeveer zesduizend nieuwe wo ningen gebouwd worden. Daarbij moet de nadruk komen te liggen op vier locaties: Goese Schans, Ramsburg in Middelburg, Axelse- dam in Terneuzen en Scheldekwar- tier in Vlissingen. Daarnaast wordt ingezet op her structurering van verouderde wij ken. De vier grootste Zeeuwse ste den hebben daar afspraken met el kaar over gemaakt. Aan die discus sie hebben ook provincie en Rijk meegedaan. De steden hebben niet alleen af spraken gemaakt over woning bouwprogramma's, maar ook over samenwerking ten aanzien van be houd en versterking van het Natio naal Landschap en samenwerking als het gaat om bedrijventerrei nen. De discussie ging vooral over het tegengaan van overproductie. Min puntje is wel dat het geld dat aan vankelijk beschikbaar leek voor de ze projecten, verdween naar de pot die is bestemd voor de projec ten in het kader van de Crisis- en herstelwet. Dat was bijvoorbeeld voor het stedelijk netwerk Lim burg aanleiding om uit het overleg met het Rijk te stappen. Maar Zee land vindt het belangrijker om als klein stedennetwerk toch aan tafel bij het Rijk te blijven zitten. Bij de afspraken die zijn gemaakt staat ook dat de openbaar vervoers knooppunten van Goes, Middel burg en Vlissingen zich moeten ontwikkelen tot knooppunten in zowel het wegennet van de ste den, als dat van de doorgaande routes. In de afspraken is ook rekening ge houden met daling van het inwo nertal die in een aantal delen van Zeeland op korte of lange termijn optreedt. Voor Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen wil het steden- netwerk dan ook een speciale stra tegie voor dat probleem ontwikke len. Verder is ook gekeken naar een evenwichtige ontwikkeling van nieuwe woningen, tussen ste den en platteland, zodanig dat 70 procent in de steden wordt ge bouwd en 30 procent in de overige kernen. door Emile Calon MIDDELBURG - Ondanks de duidelij ke uitspraak van de Middelburgse rechtbank, twaalf jaar voor moord op Ilonka Toth, vindt advocaat Mark Dunsbergen het meer dan te recht dat zijn cliënt in hoger be roep gaat. Want het proces tegen de 54-jarige Vlissinger gaat niet al leen over het ombrengen van een 42-jarige vrouw maar ook in hoe verre er bewijs valt te halen uit mi nimale DNA-sporen waaruit geen volledig DNA-profiel is te halen. Op het moordwapen en een be bloede handdoek, allebei gevon den op de Noorderbegraafplaats in Vlissingen, zijn namelijk zulke spo ren aangetroffen. Het gaat echter om zulke minimale sporen dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de huisonderzoeker van de Nederlandse politie, er geen con clusies aan durfde te verbinden. Het commerciële onderzoeksbu reau IFS durfde dat wel en stelde dat de sporen van de Vlissinger af komstig kunnen zijn. Voor de rechtbank is de bevinding van IFS zo belangrijk dat het als steunbe- wijs dient tegen de Vlissinger. „Geen bewijs, wel steunbewijs", benadrukt de advocaat. Dunsbergen wijst er ook op dat er rechtbanken zijn die zulke bevin dingen, gebaseerd op minimale Mark Dunsbergen foto Ruben Oreel DNA-sporen, afwijzen terwijl anJ dere ze toelaten. „Om die reden is heel belangrijk dat een hogere rechtbank nog eens naar het com plete onderzoek in deze zaak kijkt en toetst of die sporen wel mogen dienen als steunbewijs." De Vlissinger kwam na zijn arresta tie via-via terecht bij de Middel burgse advocaat. „Toen wist ik nog niet dat het een dergelijk groot on derzoek zou worden", zegt de raadsman drie dagen na de uit spraak. „Heb bijna achttien maan den vrijwel in mijn eentje opge bokst tegen het politie- en justitie apparaat." Daarbij kreeg hij wel hulp van enkele kantoorgenoten. Zeker de eerste maanden waren volgens hem niet makkelijk omdat het Openbaar Ministerie niet alle informatie deelde. Dat deed het niet omdat de Vlissinger bleef ont- kenfien en het OM om die reden geen specifieke informatie over de toedracht van de dood van Toth wilde delen. De advocaat wijst er ook nog eens op dat niemand aan wezig was toen Toth om het leven werd gebracht. „We zullen nooit precies weten wat er toen is ge beurd." De raadsman weet nog niet wat hij gaat doen om het Haagse ge rechtshof te overtuigen van de on schuld van zijn cliënt. Hij zou een Brits DNA-bureau in kunnen scha kelen om alle onderzoeken en spo ren nog eens te beoordelen. Hij merkt wel op dat zoiets heel veel tijd vraagt. „Alles moet dan ver taald worden en ook nog eens te rug vertaald." In Nederland zijn in ieder geval geen DNA-bureaus meer te vin den die onafhankelijk een oordeel over de sporen op de Noorderbe graafplaats kunnen leveren. Want op de een af andere manier waren ze allemaal bij het onderzoek naar de dood van Ilonka Toth betrok ken. Dunsbergen vermoedt dat het nog wel zeker een halfjaar kan duren voor het gerechtshof de dood van de Vlissingse behandelt. *U hebt de keuze uit de gehele collectie m.u.v. bestellingen en new arrivals en de artikelen van m.e.n.s. 'Het artikel met de laagste prijs krijgt u gratis. Bij aankoop van 1 artikel krijgt u korting vanaf 30%. ma 13 00 -17 3D - nvpripp rlappn Q OO - IR OO - knnnavnnrl rlon IQ f)f) - 31 00 HUGO BOSS GENTILUDMD CaAcU, TENSON the Swedish outdoor brand N-ZA- NEW ZEALAND AUCKLAN D TOMMYC HILFIGER JOHN MILLER STATE 2S ART HANS UBBINK Cu.1 Circle of Gentlemen®

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 27