dubbel fietspad op boulevard' START® OPRUIMING Zorgen over aansluiting nieuw fietspad Nolledijk •888?? 'Laat België betalen voor de vervuiling' 19 Verdachte en advocaat laten verstek gaan UITVERKOOP Burberry, Tod's Armani, Cucinelli e.v.a. DELSCHER. BIJ ALLE TMC WOONWINKELS SP zet 24-jarige op tweede plek kandidatenlijst dinsdag 22 december 2009 'Fietsers en wandelaars gaan sneller een horecagelegenheid hinnen dan mensen die in een auto een rondje rijden' Kees Krijger door Miriam van den Broek Altijd zit je op de Vlis- singse boulevard on gemakkelijk op de fiets, zegt Kees Krij ger van de Fietsers bond. „Rijd je met tweeën naast el kaar, dan heb je het gevoel automo bilisten te provoceren. En als je achter elkaar fietst, moet je gecon centreerd op het verkeer letten. Wij horen van heel veel mensen dat ze de boulevard niet meer op gaan als het druk is." De Vlissingse afdeling van de Fiet sersbond pleit al jaren voor een veiligere boulevard. Nu de gemeen te weer praat over de herinrichting van de boulevard, brengt de bond zijn adviezen opnieuw onder de aandacht. Een vrijliggend tweerichtingsfiets- pad aan de zeezijde van de weg en een autoluw gebied. Dat is in een notendop wat de Fietsersbond voor ogen heeft. „Eindelijk lijkt de tijd daar rijp voor", zegt waarne mend voorzitter Krijger. Want eerlijk is eerlijk, echt nieuw is het plan van de Fietsersbond niet. Het stond zelfs al in hun Mas ter plan gemeentelijke fietsroutes uit 2002. „Maar in tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben we nu de wind mee. We hebben voor het eerst in jaren een wethouder (Rob van Dooren) die daadkracht toont en die zich in ons plan kan vinden." Maar ook de maatschappij maakt een omslag door. „Mensen zijn steeds meer bezig met gezond le ven en met het milieu. Als het kan, pakken ze nu liever de fiets dan de auto. Jaren geleden stond in het Beeldregieplan van de ge meente nog geschreven dat 'auto's de boulevard verlevendigen'. In- boulevard. Want fietsers en wande laars gaan sneller een horecagele genheid binnen dan mensen die in een auto een rondje rijden." Om misverstanden te voorkomen: de Fietsersbond wil dat de boule vard bereikbaar blijft voor auto's. Maar wel beperkt. „Het liefst wil len we dat het aantal autovrije da gen wordt uitgebreid", zegt secreta ris Jan Goedvolk. Elke zaterdag- en zondagmiddag zou het dan verbo den zijn om met de auto de boule vard op te rijden. Maar ook op alle feestdagen en alle middagen in de maanden juni, juli, augustus en september. 'De tijd dat auto's moesten zorgen voor de levendigheid op de boulevard is voorbij' Kees Krijger middels zijn veel bezoekers, bewo ners en ook een restauranteige naar ervan overtuigd dat dat niet de levendigheid is waar de boule vard op zit te wachten", zegt Krij ger. Wandelaars en fietsers zorgen ook tijdens alle seizoenen voor leven digheid, meent hij. „Zelfs de on dernemers zijn meer gebaat bij een fiets- en wandelvriendelijke door Miriam van den Broek Nog een half jaar. En dan wordt het splinternieuwe fietspad over de duinen bij het Nollestrand in Vlissingen officieel geopend. Fietsers hoeven dan niet langer de boulevard af om richting Dishoek te rijden, maar behouden over een langer traject het uitzicht op de zee. De Vlissingse afdeling van de Fiet sersbond is blij met het fietspad, maar maakt zich zorgen over de aansluiting van het fietspad op de boulevard, nabij het Wooldhuis. „Mensen die uit de richting van Michiel de Ruyter komen, zullen komende zomer ter hoogte van de Nolledijk de straat met een grote bocht moeten oversteken om op dat fietspad te komen. Of ze rijden „Door te kiezen voor de midda gen, kunnen oudere mensen die slecht ter been zijn, 's ochtends met de auto een 'rondje Boule' doen. Misschien kan voor de res taurants geregeld worden dat de boulevard weer toegankelijk wordt tegen de avond. Zodat mensen per auto daar afgezet kunnen wor den." Om de veiligheid voor fietsers te waarborgen, adviseert de Fietsers bond een vrijliggend tweerich- tingsfietspad aan te leggen tussen het voetpad en de rijbaan, waar nu die stroken met gemetselde keien liggen. „Wethouder Rob van Dooren heeft al laten weten dat sommige delen van de boulevard te smal zijn voor een dergelijk fietspad", zegt voormalig Fietsersbondvoor zitter Tamme Seijnstra. „Met na me het gedeelte tussen Stefano's en de Zeevaartschool is te smal. Voor dat deel kan beter gekozen worden voor een fietsstraat, waar fietsers de ruimte krijgen en auto mobilisten gedwongen worden er achter te blijven rijden." De Fietsersbond is er geen voor stander van om de héle boulevard te veranderen in een fietsstraat. „Voor de gemeente is dat goedko per dan een vrijliggend fietspad, maar voor de veiligheid is het niet goed", zegt Seijnstra. „Daarvoor is de boulevard te lang." Automobilisten willen wel even tjes achter fietsers blijven rijden, maar niet de hele boulevard lang. „Dan gaan ze toch inhaalmanoeu vres maken en zijn we weer terug bij af" op de boulevard al vast links. Maar dat mag natuurlijk niet", zegt waar nemend voorzitter Kees Krijger van de Fietsersbond. „Waar we echter nog het meest be zorgd over zijn, is over fietsers die vanuit de richting Dishoek over het nieuwe fietspad bij de boule vard aankomen. Het fietspad gaat daar best steil naar beneden. En als mensen ook nog eens besluiten onderaan dat fietspad niet de bou levard op te rijden, maar verder omlaag de President Rooseveltlaan in te gaan, hebben ze een flinke vaart en moeten ze ook nog eens een behoorlijke bocht maken over een weg waar ook veel auto's rij den", zegt Krijger. „We hopen dat de gemeente daar toch eens heel goed naar gaat kij ken." Kees Krijger, Jan Goedvolk en Tamme Seijnstra (vlnr) van de Fietsersbond pleiten voor een autoluwe boulevard met een vrijliggend fietspad. den haag - Het kwam niet door de sneeuwoverlast dat de advocaat van een 26-jarige Vlissinger giste ren niet kwam opdagen bij het Haagse gerechtshof maar toch maakte hij daarmee een uitglijder, aldus het hof De raadsman, mr. H. Goedegebure, had het hof laten weten dat hij al een tijd geen con tact met zijn dient meer had kun nen krijgen en dat hij zich daarom niet meer als diens advocaat zag. De verdachte zelf kwam ook niet opdagen, maar volgens hofpresi- dent mr. P. Wurzer had de door het hof toegevoegde advocaat giste ren wel moeten opdraven. De hoger beroepsstrafzaak gold een veroordeling door de Middel burgse rechtbank wegens een heel scala aan delicten: een steekpartij zes jaar geleden, het onttrekken van zijn minderjarige zoontje aan de voogdij drie jaar geleden en dronken rijden waarvoor hij twee jaar geleden in totaal twee weken cel, 240 uur werkstraf en twintig maanden rijontzegging kreeg. De beroepszaak dient weer over enige maanden, in ieder geval met een advocaat. Grote Markt 11-13, Goes www.delscher.nl L .?Hr\j inspirerende Bergen op Zoom Goes Koudekerke I Kruiningen www.tmcwoonwinkels.nl terneuzen - De Belgische regering moet opdraaien voor de gevolgen van de vervuiling van de Wester- schelde. Dat vindt het Terneuzen- se raadslid Cees Freeke (LCF). De afgelopen weken lag een grote zui veringsinstallatie in Brussel-noord, voor 1,1 miljoen huishoudens, stil. Het leidde tot zware verontreini ging, die via de riviertjes de Zenne en de Rupel in de Bovenschelde en daarna ook via Antwerpen in de Benedenschelde terechtkwam. Volgens experts kan het nog dagen duren voor het vervuilde water de monding van de Schelde bij Vlis singen bereikt. Freeke vindt dat de Nederlandse regering 135 miljoen euro bij de Belgen moet claimen en vraagt B en W de kwestie aan te kaarten in Den Haag en de pro vincie. Terneuzen moet actie onderne men omdat de gemeente groot be lang heeft bij een schone Wester- schelde. Hij vraagt zich overigens af waarom de milieubeweging nog niet in actie is gekomen. De instal latie lag stil door een juridisch con flict tussen exploitant Aquarius en het Brussels Gewest. Aquarius wacht al anderhalf jaar op finan ciële steun (40 miljoen) voor de extra opvang van onverwacht gro te hoeveelheden zand. Sinds vrij dag wordt er weer gezuiverd. vlissingen - In de sfeer van terug kerende oud-gedienden in de Vlis singse gemeentepolitiek heeft de SP-fractie het aangedurfd om een jongere als tweede op de lijst te zet ten. Chemiestudent Sem Stroosnijder 24 jaar, sinds kort afdelingsvoorzit ter, staat boven Trix de Roos. Zij vindt de derde plek prima. De Roos zegt het raadswerk, mochten de socialisten genoeg zetels halen, goed te kunnen combineren met haar baan als Tweede Kamerlid. „Dat heb ik nu ook al bijna een jaar gedaan." Echter het fractie voorzitterschap erbij, zou te veel zijn. Daarom draagt ze dat over aan Lian Colijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 21