181 zeeland Tijd lijkt eindelijk rijp voor Nieuw museum trekt 5000 bezoekers VUURWERK -g i |Sr www.renspetiet.nl KNRM brengt op één motor viskotter thuis Kerkdienst voor gehandicapten Tiende verjaardag voor vrijwilligersprijs Willebrord Ensemble in Catharinakerk dinsdag 22 december 2009 korte noordstraat 53 middelburg 0118-624394 losse verkoopdagen 29 - 30 - 31 december STELLENDAM Reddingboot Antoinette van het KNRM-station Stellendam heeft za terdag de viskotter GO 6 terug naar thuishaven Stellendam gesleept. De kotter lag op zee met motorsto ring. De KNRM lichtte het anker en maakte een sleepverbinding. De tros kwam vast te zitten in een van de jets van de Antoinette. Op kracht van de andere motor is de kotter thuisgebracht. MIDDELBURG Op eerste kerstdag, 25 december, vindt er een speciale kerkkerst- dienst plaats in de Morgenster Kerk aan de Adriaan Lauwereysz- straat 6 in Middelburg. Deze is spe ciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke handicap of een functiebeperking. Voorganger is Peter Riemens. Muzi kale medewerking wordt verleend door brassband Onda. VLISSINGEN Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vlissingen, wordt voor de tiende keer de Frans Naere- boutprijs uitgereikt. Drie vrijwilli gers zijn genomineerd: T. lansen voor zijn inzet voor de sport, P. ter Meulen voor zijn inzet voor het die renasiel en B. Puskaric-van der Zwaan voor haar inzet voor de buurt en Stichting Dunya. De recep tie is maandag 4 januari in het ge meentehuis van 16 tot 18 uur. ZOUTELANDE Het Willebrord Ensemble treedt vanavond, dinsdag 22 december, op in de Catharinakerk in Zoutelande, aanvang 20.00 uur. Het gaat om een dienst van negen lezingen en negen koralen, volgens de Engelse traditie. Het ensemble staat onder leiding van Elena Berdnikova. De lezingen worden verzorgd door Piet Boe- kesteijn. Het orgel wordt bespeeld door Bert Geleijnse. 9 MEEST GELEZEN 1. Bouwdok langzaam vol. 2. Containers plastic afval zijn vol. 3. Politie en brandweer Arnemuiden. STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in het album www.pzc.nl/foto 'Het 'rondje Boule' moeten ouderen met hun auto kunnen blijven maken. Maar we willen het aantal autovrije dagen wel uitbreiden' jan Goedvolk XJ Lr - Op de plek waar de boulevard te smal is voor een vrijliggend fietspad, kan een zogenoemde fietssstraat worden ingesteld. Wel moet de gemeente nog goed kijken hoe het nieuwe fietspad over de Nolledijk veilig kan worden aangesloten op de boulevard. foto's Ruben Oreel door Maurits Sep MIDDELBURG - Op het nippertje heeft het nieuwe Middelburgse museum De Glazenkast zijn doel stelling gehaald: acht maanden na de opening is afgelopen weekein de de vijfduizendste bezoeker ont vangen. De opluchting is groot bij de initia tiefnemer van De Glazenkast, Fred Krautwurst. „We hadden ons wel als doel gesteld om vijfduizend be zoekers te trekken, maar na de zo mervakantie hadden we er een hard hoofd in of we dat wel zou den gaan halen. Toen vielen de toe risten namelijk bijna helemaal weg als bezoekers. En na de herfst vakantie helemaal." De Glazenkast was vervolgens dus aangewezen op de lokale bevol king. Daaronder verstaat Kraut wurst trouwens niet alleen de mensen uit Middelburg, maar die uit heel Zeeland. „En tot onze ver bazing bleven de Zeeuwen komen. Die kwamen tijdens het toeristen seizoen niet." Volgens Krautwurst bestond het bezoek dit jaar voor zeventig pro cent uit toeristen en voor de rest uit Zeeuwen. „Bovendien hebben we veel herhaald bezoek, omdat 150 mensen vriend van het mu seum zijn geworden en dus voor tien euro per jaar vaker naar bin nen kunnen." Vooral dankzij het bezoek van groepen is het gelukt de grens van vijfduizend bezoekers te passeren. „We hebben actief scholen en be drijven benaderd en die zijn ook gekomen. En dan gaat het natuur lijk wel hard." Bovendien heeft De Glazenkast in de eerste twee weken van novem ber als proef de deuren gratis geo pend. „Toen kwamen er vier keer zo veel mensen binnen als nor maal." Ook op tweede en derde kerstdag is De Glazenkast gratis open (van 12 tot 17 uur) dankzij sponsoring van de Rabobank. Krautwurst overweegt om het museum vol gend jaar ook elke eerste zondag van de maand tijdens de Kunst en Cultuurroute gratis open te stel len. Nog belangrijker dan dat is de nieuwe doelstelling voor 2010. Want 5000 bezoekers in het eerste jaar mag dan een mooie prestatie zijn, Krautwurst streeft voor vol gend jaar naar 15.000 bezoekers. „Wij denken die verdriedubbeling te kunnen halen, omdat we in maart een expositie brengen met een wervend karakter voor heel Nederland. Die past binnen het be leid van Zeeuwse hedendaagse kunst, maar dat kan ook met ande re cultuuruitingen en muziek zijn", zegt Krautwurst omfloerst. Omdat nog niet alle handtekenin gen zijn gezet, wil hij nog niet zeg gen wat voor expositie het is. www.glazerikast.com

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 20