Mogelijk doorstart pendelbus Svanen verandert skyline 18 en 19 MIDDELBURG Mortiere-ZEP-Centrum Winterse editie Zing de Top 2000 afgelast almanak Rijverbod voor man zonder rijbewijs Wit Het enorme hefschip Svanen zal de komende tijd vaker in de Vlissingse Buitenhaven te vinden zijn. foto Ruben Oreel Dinsdag 22 december 2009 TiP? walcheren@pzc.nl Fietsersbond brengt oud Boulevardplan weer tot leven Museum Glazenkast haalt doelstelling van 5000 bezoekers door Theo Giele MIDDELBURG - Connexxion praat met de winkeliers van de binnen stad, Woonboulevard Mortiere en het ZEP over een doorstart van de pendeldienst. Wanneer de pendel bus gaat rijden is nog niet duide lijk, maar zeker is wel dat het geen gratis dienst zal blijven. De bestaande gratis busdienst tus sen het transferium bij de woon boulevard en het centrum vervalt per januari. Het is een van de be zuinigingsmaatregelen die de ge meente Middelburg heeft geno men voor 2010 en de volgendeja ren. Het voornemen van Connexxion en de drie betrokken winkeliersor ganisaties is om voor het begin van het toeristenseizoen een nieu we pendeldienst in het leven te roepen. De besprekingen hierover zijn volgens woordvoerster Wilma Koevermans van Connexxion nog in een 'zeer pril stadium'. Dat wordt bevestigd door Henk Boers van de Vereniging Onderne mers Middelburg (VOM). Duidelijk is wel dat er geen sprake meer kan zijn van een gratis pen deldienst. Van de gebruiker zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. En dat geldt Ook voor de Middelburgse ondernemers, aldus Boers. De verdeling van de kosten is een belangrijk onderdeel van de ge sprekken die momenteel gevoerd worden. Naast Connexxion en de ondernemers is hierbij ook de ge meente betrokken. Ook over de route wordt gespro ken. Boers zou graag zien dat de pendeldienst vanaf de Mortiere, via ZEP en de nieuwe N57 en de parkeervoorziening aan de Oostzij de van de stad naar het Damplein zou rijden. De N57 gaat pas over een jaar open, dus voor 2010 is de ze route nog geen optie. Ook is nog niet duidelijk waar straks aan de oostzijde van de stad gepar keerd gaat worden. De uitkomsten van een grote studie naar het par keren in Middelburg worden bin nenkort verwacht. De gratis pendeldienst vanaf de Mortiere naar de binnenstad be gon in september 2005. Het was één van de voorwaarden die de winkeliers uit de binnenstad had den gesteld aan de vestiging van de MediaMarkt op de woonboule vard. De gemeente stak jaarlijks 65.000 euro in de dienst. 5Wi B mi door Annemarie Zevenbergen VLISSINGEN - Het is geen drijvende bok maar een zogenaamd hef schip. De Svanen, die een aantal dagen in de Vlissingse Buitenha ven lag, trok in ieder geval direct de aandacht. Meer zelfs, het gigan tische schip veranderde tijdelijk de skyline van de stad. De Svanen wordt nu ingezet voor het vervoeren van 56 stalen bui zen die nodig zijn voor de funde ring van het windpark Belwind. Dat park komt voor de kust van Zeebrugge en zal straks ruimte bie den aan tien windturbines. Het enorme schip is maandagmid dag weer richting Zeebrugge ver trokken en werkt daar zolang de weersomstandigheden dat toela ten. Het vaartuig kan tot een wind kracht vijf a zes doorwerken, als de deining op zee niet te sterk is. Dat betekent een golfhoogte van maximaal 1 meter. Voor de Svanen had Ballast Ne- dam al twee andere hefschepen: de Ibis en de Ostrea. De laatste heeft nog een belangrijke rol ge speeld bij de bouw van de storm MIDDELBURC - Middelburg Zingt de Top 2000 van avond is afgelast vanwege het slech te weer. Ook in Rotterdam, afgelo pen zondag, ging het zangfeest niet door. De Middelburgse editie is een winterse variant op Nederland Zingt Mee (ook in Vlissingen en Goes). De organisatie wil de win terse variant volgend jaar toch her halen en denkt eveneens aan een zomerse Middelburg Zingt Mee. ZOUTELANDE Een 23-jarige Vlissinger heeft zon dagavond in Zoutelande een rijver bod gekregen van de politie. Hij had 2,5 keer te veel gedronken. De controlerende agenten verboden hem daarom de eerste zeven uur weer achter het stuur te kruipen. Eigenlijk een overbodige straf: hij heeft geen rijbewijs en mag dus he lemaal niet rijden. Daarom krijgt hij nog een boete. Tip? redactie@pzc.nl vloedkering in de Oosterschelde. De Svanen, een catamaran, is ge bouwd in 1990 voor de aanleg van de Westbrug, een onderdeel van de vaste oeververbinding van 18 ki lometer over de Grote Belt in De nemarken. Het schip is twee keer vergroot en is nu 102,57 nieter lang, 71,80 meter breed, bijna 100 meter hoog met een hefvermogen van 8700 ton. Naar verwachting zal de Svanen, zolang het werkt aan Belwind, regelmatig de Vlis singse Buitenhaven aandoen. Het schip was eerder in Vlissingen en lag toen nog in Vlissingen-Oost. Opa en oma zagen afgelopen week einde hun kans schoon om met de kleinkinderen te gaan sleeën in de bossen. Oma had het al helemaal be dacht: ze zouden met de auto naar het bos rijden en daar de kortste wandelroute volgen die was aangege ven met stippen op de bomen. Oma vond twintig minuten wandelen lang genoeg voor de kinderen van drie en zes jaar. Opgewekt begonnen ze aan de tocht. Maar al snel sloeg het humeur om. De kinderen maak ten ruzie over wie voorop mocht op de slee, vervolgens huilden ze van de kou en tot overmaat van ramp raak ten ze ook de weg kwijt. De kortste route werd namelijk aangegeven met witte stippen. Niet zo handig in een bos vol sneeuw. Na drie kwartier leidde de rode route hen uiteindelijk terug naar de auto. Voor oma was het duidelijk: „Jongens, over drie jaar gaan we weer sleeën."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 19