Topvoordeel Beijing bij stipreizen.nl Stip 121 meningen Nu 10,- gratis beltegoed. brieven Loonstijging cao's houdt gelijke tred met inflatie Bij een nieuwe PrePaid van T-Mobile. Mobile dinsdag 22 december 2009 Brieven (max. 150 woorden) richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 iezersredacteur@pzc.nl Molenwater De gemeente Middelburg startte af gelopen zomer een procedure tot bestemmingsplanwijziging voor het aanleggen van tijdelijke extra parkeerplaatsen in het Molenwater gebied. Na circa tweehonderd be zwaren daartegen is die gehele pro cedure ingetrokken. De ingediende bezwaren worden niet behandeld. Ondanks die intrekking heeft; de ge meente haar eigenlijke parkeer plaatsplannen voor de Zuidsingel toch gewoon doorgezet. Zij han delt in strijd met het geldende be stemmingsplan. Tevens negeert en omzeilt de gemeente met deze han delwijze de ingediende bezwaren. Door op deze manier burgers monddood te maken, worden niet alleen burgers geschoffeerd, maar wordt ook de wet overtreden. Bur gers moeten zich houden aan de wet, maar in Middelburg geldt blijkbaar niet hetzelfde voor het ge meentebestuur. Anja Minderhoud Koepoortstraat 3, Middelburg Tano Hij dacht een leuke middag met zijn vrienden tegemoet te gaan, ge zellig chillen, echter werd dit voor Tano een drama waarbij hij de dood werd ingejaagd. Zijn daders wilden hem een lesje leren, omdat hij een maat zou hebben aangege ven bij de politie. En dus moest Ta no vernederd worden, uiteindelijk zagen zij de zeecontainer en ze wis ten dat Tano claustrofobisch was, dus hun weerzinwekkend plan werd ten uitvoer gebracht. Als jong volwassenen konden zij niet be denken hoe vreselijk dit voor Tano zou worden? Ik denk het wel. Hun straf moet zijn dat ze voor lange tijd dienstbaar zijn aan de maat schappij. Ze moeten anderen hel pen, hen niet vernederen. Tano's ouders hebben levenslang. Mart-Jam Waverijm Azalealaan 55, Yerseke Spyk er De wereldcrisis heeft ons ruw dui delijk gemaakt dat het rondpom pen van schulden en de handel in leningen zo'n grote hypotheek op de wereldeconomie heeft gelegd dat die kraakt en barst. Maar het fi nancieel zwakke Spyker onder lei ding van ene Muller lijdt nog steeds aan grootheidswaanzin en gaat ongemoeid door met dezelfde 'spelletjes' die deze crisis hebben veroorzaakt. Dit soort narcisme van die zogenaamde leiders stort nog dagelijks mensen in ellende en men voelt zich boven alles en ieder een verheven. Het wordt tijd dat we net als bij banken voor leiders van ondernemingen regels stellen zodat er weer een gezond sociaal- economisch 'speelveld' ontstaat dat de samenleving versterkt in plaats van steeds weer schokt en ver zwakt, want daar is onze samenle ving te kostbaar voor. J.F. Quatfass Strobbelhoekstraat 14, Ovezande "sihï /wwai TetHtvjt ftwfiwr wet DEN HAAG - De loonstijging in cao's die tot nu toe dit jaar zijn af gesloten, bedraagt gemiddeld 1,1 procent en ligt daarmee ongeveer op het niveau van de inflatie. Wan neer ook rekening wordt gehou den met eerder gemaakte cao-af spraken komt de gemiddelde loonstijging dit jaar uit op 2,7 pro cent, tegen 3,5 procent in 2008. Dat leert de Najaarsrapportage over de cao-afspraken voor 2009 die minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken naar de Tweede Ka mer heeft gestuurd. Het kabinet heeft dit voorjaar nog met werkgevers en de vakbewe ging op centraal niveau afgespro ken dat de lonen gematigd moeten worden wegens de crisis. Het kabinet ziet het liefst dat de lo nen worden bevroren. Als over heidswerkgever heeft het kabinet al 3,2 miljard euro aan bezuinigin gen ingeboekt voor 2011 door in de publieke sector uit te gaan van de nullijn. In ruim twee derde van de cao's staan afspraken over een duurza mere inzetbaarheid van werkne mers, zodat zij langer aan de slag kunnen blijven. Nu 10,- beltegoed bij 20,- opwaarderen T- -Mobile Samsung C3050 PrePaid Samsung S3100 PrePaid VGA camera met zoomfunctie. nl, jouw T-Mobil Life is for sharing. Mwail I iiilfilri ill Actie geldig bij de eerste opwaardering van minimaal €-20,-tot 3 januari 2010. boek online of bel 020 - 66 22 222 'voorwaarden allerlaagste prijsgarantie zie www.stipreizen.nl. Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer exd. Calamiteitenfonds/reserveringskosten. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 12