'Wie niet scant, is een moordenaar van het ras' zaterdag 19 december 2009 reageren? nieuwsredactie@wegener.nl Het begon Dana Schub Ier, een Nederlandse fokker van Cavalier King Charles Spaniels, vijftien jaar geleden op te vallen: de vele krabbende cavaliers op hondenshows. Het krabben bleek een symptoom van een ernstige neurologische aandoening. Mede dankzij Schuller kwam er een on derzoek, waarvan de gegevens wer den gebruikt in de BBC-documen- taire Pedigree Dogs Exposed. De oorzaak van de aandoening (sy- ringomyelie) is dat cavaliers een te klein schedel hebben, waardoor de hersenen naar achteren worden ge drukt, tegen de hersenstam aan. Dat bezorgt de hond bijna perma nent een brandende hoofdpijn en kan tenslotte tot verlamming lei den. Alleen een MRI-scan kan de ziekte opsporen. Terwijl andere fokkers hun kop in het zand staken, zorgde Schuller er samen met veterinair neuroloog Clare Rusbridge voor dat honden scans konden ondergaan in het Diaconessenziekenhuis in Meppel. Ze schreef fokkers aan en organi seerde scansessies. Het kostte haar een bestuursfunctie in de rasvere niging Cavaliers Club Nederland. Driehonderd honden werden ges cand, tachtig procent bleek een ab normale schedelbouw te hebben. Daarvan had de helft syringomye lic. In 2007 promoveerde Rus- bridge aan de Universiteit Utrecht met het onderzoek. „Tijdens het di ner zat ik rechts van haar, de hoog leraar zat links. Dat brokje erken ning kan me nu nog ontroeren." Schuller richtte een gilde op bin nen de vereniging, om de gezond heid van het ras te bevorderen. Schuller: „Het ras is te redden, als we maar scannen, selecteren en Cavalier King Charles Spaniel, be kend als 'Pim-Fortuynhondje'. niet meer met zieke honden fok ken. Wie niet scant, is een moorde naar van het ras." Dat de populatie in Nederland niet groot genoeg zou zijn, zoals de Dierenbescherming stelt, is vol gens Schuller niet juist. „Maar de ïo.ooo cavaliers in Nederland stam men af van vier hondjes. Dus fok kers die zeggen 'bij mij komt het niet voor', zijn gek." Redelijk gezond Geen enkel hondenras is vrij van (erfelijke) ziekten. Toch zijn er" rassen die het relatief 'goed doen'. Hier een aantal voorbeel den. 9 De Belgische Herder wordt rela tief oud en heeft weinig ziektes. Heupdysplasie komt incidenteel voor. Wel heeft de Belgische herder soms karakterproble men. Het Markiesje is één van de acht Nederlandse hondenras sen. Het is pas tien jaar geleden officiéél erkend als Nederlands ras, waardoor het in aantal nog klein is. Omdat het ras nog in opbouw is, let de rasvereniging goed op de gezondheid en heeft het inteelt verboden. De Kooikerhond is ook een Ne derlands ras. Deze hond kent re latief weinig gezondheidsproble men. De Beagle is een ras dat veel voorkomt. Mede door de grote populatie is het een relatief ge zond ras. Echt ziek 9 De Cavalier King Charles Spaniel heeft 50 procent kans op hartfalen. Acht op de tien heeft een te kleine sche del. 9 Bij de Chihuahua komt extre me dwerggroei voor en wor den pups geboren die een stuk schedel missen. 9 Bulldogs hebben ademha lingsproblemen. Door de grote kop en het smalle bek ken kunnen pups alleen met een keizersnee ter wereld ko men. 9. Boxers hebben vaak hartpro blemen, kanker (vooral her sentumoren) en epilepsie. 9 De helft van de Berner Sen- nens gaat dood aan tumoren. 9 Duitse Herders hebben vaak heupproblemen en doorge zakte achterpoten. 9 Labradors hebben vaak oog- en gewrichtsproblemen. 9 Onder Golden Retrievers komt dikwijls kanker voor. 9 Veel Dalmatiërs zijn doof.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 12