Mol Schuddebeurs BV heeft eerste aardgasvulstation in Zeeland CNG «infotorial Net 06 Autorijden op aardgas staat in het middelpunt van de belang stelling. Met de stijgende benzine en dieselprijzen wordt aardgas een betaalbaar en schoner alternatief. Auto's op aardgas kunnen nu ook in Zeeland terecht. Bij het tankstation BP Dauwendaele van Mol Schudde beurs BV aan de Roozenburglaan in Middelburg exploiteert Ballast Ne- dam dochter CNG Net het eerste aardgasvulstation in Zeeland. MIDDELBURG - In Duitsland groeit het aantal auto's dat op aardgas rijdt ge staag. Het dichtstbijzijnde vulstation voor Zeeland staat in Breda. "Dat paste niet bij het toeristvriendelijke imago van Zeeland en evenmin bij de toekomstgerichte ideeën van Mol Schuddebeurs BV. Om klaar te zijn voor de toekomst, willen wij ook onze klanten aardgas kunnen aanbie den. Op ons tankstation aan de Roozen burglaan in Middelburg waren wij volop aan het renoveren met onder meer nieu we tanks en een extra hoge wasstraat. Het tankstation staat centraal op Walcheren vlakbij de A58 en de nieuwe N57, de perfecte plaats voor een aardgasvulstation. Om een aardgasvulstation te kunnen re aliseren, zijn wij een samenwerking aan gegaan met CNG Net uit Nieuwegein, expert op dat gebied. Senior accountma nager Bas Hollemans is onze gespreks partner. Dat heeft zijn vruchten afgewor pen, want inmiddels is ons tweede geza menlijke project gestart: een aardgasvul station in ons nieuw te bouwen tanksta tion bij de Car Village aan de Pearyweg in Goes. Dit zal rond Pasen 2010 operatio neel zijn." Nederlands Netwerk CNG Net financiert en exploiteert aard gas vulstations. Ballast Nedam IPM bouwt en onderhoudt aardgasvulstations. Zij maken binnen afzienbare tijd aardgas tan ken door heel Nederland mogelijk. "In vesteren in het netwerk van aardgasvulsta- tons is een aantrekkelijke, duurzame en solide investering. Nu bezitten wij 25 aardgasvulstations, het netwerk zullen wij de komende jaren drastisch uitbreiden tot 250 stations verspreid over Nederland eind 2012", vertelt Bas Hollemans. "Niets staat autorijdend Nederland dan nog in de weg om over te stappen op aardgas als brandstof. De voordelen zijn overtuigend en het aanbod van voertui gen op CNG (Compressend Natural Gas, zoals aardgas in vaktermen heet) groeit gestaag. De verwachting is dan ook dat veel bedrijven, gemeentelijke instanties en particulieren de komende jaren zullen overstappen op aardgas. Zo bezit de ge- SCHUDDEBEURS BV Aardgasvulstation bij BP Tankstation Dauwendaele Roozenburglaan 236 4337 JL Middelburg T 0118 63 34 94 F 0118 65 15 80 E info.mol@mol-olie.nl i www.mol-olie.nl Openingstijden Ma. t/m vrij. 07.00 -21.00 uur Zat. 08.00-21.00 uur Zon. 09.00 - 21.00 uur Vlnr Bas Hollemans en Herman Mol. meente Middelburg inmiddels elf voer tuigen die op aardgas rijden. Ons bednjt beschikt over de expertise om bij alle be trokken partijen het rijden op aardgas te stimuleren en de vulstations snel te reali- Voordelen Aardgas kent diverse voordelen: het is schoner, stiller, veiliger en voordeliger dan benzine, diesel en lpg. Het is op dit moment de schoonste brandstof van 'well to wheel'. De C02 uitstoot bijvoorbeeld is 20% minder dan die van benzine, aardgas produceert geen roet en stoot geen kankerverwekkende stoffen uit. Doordat auto's op aardgas stil zijn, maakt dat het mogelijk, vrachtwagens in de nachtelijke uren te laden en te lossen. Dat scheelt bovendien veel reistijd en dus geld. Wanneer aardgas vrijkomt stijgt het op, terwijl de zwaardere benzine, diesel en lpg bij lekkage een explosief mengsel op de grond vormt. Doordat de ontstekings- temperatuur hoger ligt dan de andere brandstoffen ontsteekt aardgas moeilijker. Het aardgas is afkomstig uit het fijn ver takte aardgasdistributienetwerk, dat be perkt het bulkvervoer van vloeibare brandstoffen over de weg en dus ook de kans op ongelukken. Een kilo aardgas kost aan de pomp 72 cent, gemiddeld rijden de auto's 1:16, wat bij een tank van 20-25 kilo een actieradi us van ruim 300 kilometer betekent. De motorrijtuigenbelasting valt in dezelfde categorie als vrachtwagens en de bijtelling is nu nog 20%. De auto-industrie is mo menteel aan zet om de bijtelling te redu ceren tot 14%. Bovendien is er altijd aardgas beschikbaar Foto: Loes van der Hoeven Aardgas tanken hij BH Dauwendaele. en behoort 'thuistanken' tot de mogelijk heden. Voertuigen Bas Hollemans: "Het aantal modellen voertuigen van met name Europese auto merken dat leverbaar is op aardgas, groeit voortdurend. De auto's zijn al in de fa briek voorzien van een aardgasinstallatie die in het chassis is weggewerkt, waar door er geen verlies aan laadruimte ont- Ringwade 71, Postbus 1033, 3430 BA Nieuwegein E b.hollemans@ballast-nedam.com i www.cngnet.nl staat. Ook is de combinatie met een ben zinetank mogelijk. Ombouw van be staande voertuigen naar aardgas kan even eens in een aantal gevallen. Naast perso nenwagens is aardgas uitermate geschikt voor lichte bestelwagen, zoals die van TNT-Post, de grotere varianten, zoals die van DHL, vuilnis- en vcegwagens en stads- en streekbussen. Het is een deel van onze taak, ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk organisaties met een wagenpark overstappen op aardgas. Dat is goed voor ons milieu en onze portemonnee." Toekomst Stilstaan is achteruitgaan. Hoewel de aardgasreserves enorm zijn en levering ge garandeerd is tot het einde van deze eeuw, is aardgas een tussenstop tussen tra Foto: DuoFoto ditionele en duurzame brandstoffen zoals groengas en waterstof. Groengas, ook wel biomethaan genoemd, is de duurzame va riant van aardgas. Het is de opwerking van biogas uit afval en natte mest naar biomethaan en die C02 neutrale brandstof is oneindig be schikbaar. Waterstof is de brandstof van de toekomst. Het kan uit aardgas worden gewonnen. "Het grote voordeel van deze toekomsti ge brandstoffen is dat het dan bestaande netwerk van aardgasvulstations ook kan worden gebruikt voor groengas en een voudig kan worden aangepast op water stof. Dat betekent voor de pomphouder dat een investering in een aardgasvulsta tion een investering in de toekomst is", aldus Bas Hollemans.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 82