'Het is goedkoper voor een veehouder om antibiotica te gebruiken dan de stal te verbouwen' dinsdag 8 december 2009 Gerard van Eijden van de beroepsvereniging voor dierenartsen Een overvolle varkensstal. Veel dieren in de intensieve veehouderij krijgen preventief antibiotica toegediend. foto Bas Rutten/ANP MRSA (meticilline-resistente Staphylococcus aureus) is een bacterie die veel voorkomt in de Nederlandse veehouderij. Gezonde mensen merken er vol gens het Rijksinstituut voor Volks gezondheid en Milieu (RIVM) niets van als zij besmet zijn met de bac terie. Voor ernstig zieke patiënten met een lage weerstand en men sen die geopereerd moeten wor den kan besmetting wél gevaar lijk zijn. Zij kunnen ontstekingen krijgen. Via het bloed kunnen ook de organen worden aangetast. De infecties kunnen in het uiterste ge val zelfs dodelijk zijn. De bacterie verspreidt zich gemak kelijk onder dieren. Die worden er niet ziek van. De bacterie kan van dier op mens overgaan. Mensen die werken met varkens of vleeskal veren, hebben dus een verhoogd ri sico op besmetting. De bacterie zou kunnen verande ren in een kwaadaardiger variant die meer aangepast is aan de mens. Hier zijn op dit moment vol gens het RIVM geen aanwijzingen voor. Ook zijn er geen aanwijzingen dat mensen besmet kunnen raken met MRSA door het eten van varkens- of kalfsvlees. Het aantal besmettingen met MRSA loopt op: in 2007 waren er 793 besmettingen, in 2008 1123. Vooral varkenshouderijen maar ook vleeskalverhouderijen en pluimveeslachterijen hebben er mee te maken. Uit het RIVM-rap- port 'Veegerelateerde MRSA' blijkt dat grote bedrijven vaker MRSA- positief zijn dan kleine bedrijven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 9