Snoeien om gezond te houden 7 Zebravink kan woorden onderscheiden Op de schop dinsdag 8 december 2009 1 door Melita Lanting Als je een boom of een struik neerzet op een plaats waar hij hoort hoefje niet te snoeien." Harry Davidse, höofd van district Oost van de gemeente Schou- wen-Duiveland lacht. „Een boom snoeit zichzelf Storm, bliksem, er breekt dan wel eens een tak af en als de boom om waait neemt hij in zijn val weer andere takken mee." Davidse heeft een punt. Toch snoeit ook hij in dagelijks leven re gelmatig. „In onze maatschappij willen we iedere vierkante centi meter bebouwen en gebruiken. Daar willen we ook groen bij en dan moeten we het spul binnen de perken houden. We snoeien ook om de bomen en struiken ge zond te houden. En een derde re den is om meer bloei of vruchten te krijgen." Davidse legt uit dat een boom voor het eerst gesnoeid moet wor den na een jaar of twee, drie. „Daar bij moet je altijd heel goed het einddoel voor ogen houden. Haal geen verkeerde takken uit de blij vende kroon. Dat komt nooit meer goed." Snoeien is een kunst, maar wel een kunst die iedereen kan leren. Het is gewoon een kwestie van een paar spelregels. Zo moet een tak nooit te dicht langs de stam worden afge zaagd. „Dan wordt de snoeiwond te groot en zaag je in het levend Snoeitips Iedere struik of plant heeft z'n eigen ideale snoeiperiode. Vorstgevoelige planten pas vanaf maart snoeien, anders is de kans op bevriezen groot. Voor het snoeien van rozen bestaan speciale cursussen. Coniferenhagen worden twee maal weefsel." Ook is het belangrijk niet te lang te wachten. Bij takken die dikker zijn dan tien centimer wordt de wond erg groot en groeit langzamer dicht. De derde tip van Davidse is om maximaal 20 pro cent van de kroon weg te snoeien. „Anders moet de boom veel te veel compenseren." Een uitzondering is overigens wel de knotwilg. Die wordt wel in één keer teruggesnoeid. „Snoei ook niet vaker dan eens in de drie jaar, per jaar gesnoeid: rond de langste dag en eind augustus. Let bij het snoeien in het voorjaar op broedende vogels. Haal dode en bijna dode takken al tijd weg. Haal parasitaire planten zoals klim op of maretak weg. anders vraag je teveel van de boom." Vormsnoei, zoals bij leilin des of dakplatanen worden wel jaarlijks uitgevoerd. De beste tijd om te snoeien is mid den in de zomer. „Dan is de boom actief en zijn de wonden het snelst overgroeid." Dat de gemeen te zelf altijd in het najaar snoeit heeft te maken met de drukte in de zomer. „Dan moeten we gras maaien en afvalbakken legen voor de toeristen." Struiken worden meestal in de winter gesnoeid, behalve de blad- houdende struiken. Die kunnen juist weer beter in de zomer on der handen worden genomen. Bij struiken moet je wel rekening hou den met de bloei. Snoei winter- bloeiers in maart, als de bloeitijd voorbij is. Voorjaarsbloeiers snoei je direct na de bloei, maar houdt er wel rekening mee of de strui ken bloeien op één of tweejarig hout. Anders kan het maar zo zijn dat de struik een jaartje overslaat. Zebravinken zijn in staat om gesproken woorden van el kaar te onderscheiden. Gedrags- bioloog Verena Ohms ontdekte tijdens onderzoek dat de vogel soort het verschil tussen 'wit' en 'wet' kunnen horen. Dat onder scheid maken de zebravinken ook als de woorden door wille keurige en onbekende mensen, van verschillend geslacht worden uitgesproken. Dat maakte de Uni versiteit Leiden maandag bekend. Volgens de universiteit heeft de ontdekking gevolgen voor weten schappelijke discussies over de menselijke spraak. Mensen kun nen woorden begrijpen die wor den uitgesproken door een vol strekt onbekend persoon. Het is* een voor de mens vanzelfspreken de eigenschap en essentieel voor onze onderlinge communica- tie.Het onderzoek van Ohms toont aan dat dieren het vermo gen hebben om fonetische gelui den te categoriseren. Het feit dat de zebravink niet is verwant aan de mens, maakt het resultaat nog opvallender, aldus Ohms. COLOFON Buitengebied: verschijnt elke dinsdag als bijlage bij de PZC en BN/DeStem. Buitengebied is een bijlage over landbouw, visserij, landschap, natuur, recreatie en tuinen. U kunt ons informeren: E-mail: buitengebied@pzc.nl Website: www.pzc.nl/buitengebied Postadres: PZC-redactie- secretariaat - onder vermelding van Buitengebied, Postbus 91, 4330 AB Middelburg Telefoon: 0118 434010 Coördinatie: Jan van Damme telefoon: 0118 434 014 mobiel: 06 542 671 57 e-mail: j.vandamme@pzc.nl Advertenties: Verkoopteam Zeeland: 0118 434070, teamzeeland@bndestem-pzc.nl Naast Gijs, Stoffel en een naamloze cypetse en een schildpadje hebben nu twee nieuwe kleine monstertjes onze tuin ontdekt. Het zijn twee ondernemende pu berale poesjes. Zwart en wit en zo brutaal als het maar kan. Ze klim men in de bomen, hangen aan het vogelvoederhuisje, inspecte ren de vijver, proberen de vissen te vangen en jagen met een groot genoegen alle vogels weg. Poezen: verschrikkelijk leuk maar soms ook zo verschrikkelijk vervelend. Wie kent niet dat gevoel van wal ging als je bij het tuinieren ineens in iets zachts en stinkends grijpt? Tijd om de katten te verjagen, maar dan wel op een natuur vrien delijke manier. Natuurlijk, er zijn apparaatjes te koop. Kattenverjagers die een hoog ultrasoon geluid produceren met soms ook lichtflitsen er bij. De verjagers zijn volgens sommi ge gebruikers effectief Zo effectief zelfs dat jonge mensen met goede oren óók op de vlucht gaan. Wij houden het bij natuurlijke verjagers, al zijn die niet altijd even effectief Neem de tip over de bodembedek kers. We hebben een flink perk vol gezet met maagdenpalm. In de eerste plaats om het onderhouds- vriendelijker te maken, maar een bijkomend voordeel is dat poezen daar niet meer kunnen graven. Dat laatste klopt, maar dat wil niet zeggen dat poezen uit de bor der blijven. Stoffel vindt ons perk fantastisch. Ze kan heerlijk uitgestrekt slapen tussen de blaadjes en de bloeme tjes. Lekker zacht, lekker warm en met één oog open zijn de vogels nog altijd in de gaten te houden. Om katten te weren kan je plan ten zetten waar ze een hekel aan hebben. Afrikaantjes bijvoorbeeld of de wijnruit. Het grote nadeel daarvan is wel dat die planten niet het hele jaar door effectief zijn. Bo vendien moet je er wel van hou den. Dan zijn er nog de huis-tuin-en keukenmiddeltjes. Koffiedik strooi en bijvoorbeeld, of peper op die plek waar de kat altijd zijn behoef te doet. Citroenschillen schijnen ook te helpen en prikstruiken planten op de route waar ze lo pen. Uit ervaring weer ik dat de water straal het effectiefst is. Gewoon een straaltje van de plantenspuit en ze leren heel snel dat die plek verboden gebied is. Voor katten is een 'vreemde' tuin onweerstaanbaar om te ontdekken en ze laten zich niet snel wegjagen. foto Rolf Ernens Bomen langs de weg worden tot zes meter hoogte gesnoeid om het vrachtverkeer de ruimte te geven. foto Ronald den Dekker Snoeien is een jaarlijks terugke rend karwei. Niet alleen voor de tuinier, maar ook voor de medewerkers van de provincie, waterschap en gemeenten. Een karwei dat met enig beleid moet worden uitgevoerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 77