41 Schelpdierkwee Excursies Zeeuws-Vlaanderen Midwinterproeverij Hof Welgelegen Wasplaten op Schouwen-Duiveland dinsdag 8 december 2009 Hoewel de dagen kort zijn worden er deze maand in Zeeuws-Vlaanderen volop buitenactiviteiten ontplooid. Een deel van de activiteiten is gericht op onder houd van natuurgebieden. Andere activiteiten zijn bestemd voor stevige stappers, die met een gids in de grote natuurgebieden willen ronddwalen. zaterdag 12 december: Jongerengroep de Vlaamse Gaaien van natuurbeschermings vereniging de Steltkluut werkt in het Gaaienbos bij Axel. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats van het Kunstbos. Einde 15.30 uur. Werkkleding, stevige schoe nen en een lunchpakket meenemen. Info 06 107 555 86. zaterdag 19 december: Wilgen knotten. Locatie wordt nog nader bepaald. Info 0117 301835. zaterdag 26 december: Excursie in het Verdronken Land van Saeftinghe. Aanvang 13.30 uur. Aanmelden bij bezoekerscentrum Saeftinghe, 0114 633110. Kinderen jon ger dan tien jaar en ouderen die een beperkte actieradius hebben, kunnen niet mee. Kniehoge laarzen zijn aanraders. zondag 27 december: Wandeltocht in natuurontwikkelingsgebied de Margarethapol- der bij buurtschap De Griete, ten oosten van Terneuzen. Vertrek onder leiding van een gids om 9.30 uur bij Café De Griete. Info 0115 431511. zondag 29 december: Een gids van de Stichting Het Zeeuwse Landschap leidt be langstellenden rond door natuurgebied het Zwin. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur. De route gaat door de duinen en over het strand van Cadzand, dat bekend staat om de fossielen. De wandelaars stappen ook door een stukje schorrengebied. De ex cursie begint om 14.00 uur bij bezoekerscentrum Het Zwin, G. van Hoekestraat 2 in Retranchement. Natuurgebied Het Zwin. maandag 28 december: Jeugdvereniging de Stekkertjes (Oost-Zeeuws-Vlaanderen) gaat wilgen knotten. Aanvang 13.00 uur, einde 15.00 uur. Info 0115 617524. Zaterdag houdt het biologische groenteteeltbedrijf't Hof Welgelegen aan de Noordweg in Middelburg een midwinterproeverij. Ard en Esther van de Kreeke runnen het teeltbedrijf en de bijbehorende boerderijwinkel sinds juni van dit jaar. Ze telen bijna honderd soorten bekende en minder bekende groenten, van rode kool tot moerbeien en pastinaak. Zaterdag kan er geproefd worden van vergeten groen ten zoals winterpostelein, wortelpeterselie, schorseneren en paarse worteltjes. Ver der worden er zelfkweek-baaltjes en -stammetjes van paddenstoelen geïntroduceerd, 't Hof Welgelegen is sinds kort verkooppunt van Casa Foresta (www.casaforesta.nl) en Groene takken (www.groentetakken.nl). door Harmen van der Werf Het lijkt te gek voor woor den. De Oosterschelde, de natuurlijke producent van schelpdieren, ligt bin nen handbereik. Toch wagen de Yersekse schelpdierbedrijven Roem van Yerseke en Koninklijke Prins 8c Dingemanse de stap naar het kweken van kokkels, mosselen, tapijtschelpen en oesters aan de droge kant van de dijk. „Geen re sultaat is ook resultaat", zegt aqua- cultuur manager Pieter Geijsen van Roem van Yerseke heel nuch ter. Het eerste wonder is al geschied: de concurrenten Roem van Yerse ke en Prins 8c Dingemanse hebben- elkaar gevonden in het gezamenlij ke plan Zeeland Aquacultuur BV. Samenwerking tussen schelpdier- bedrijven in Yerseke is op z'n zachtst gezegd niet sterk ontwik keld. „Maar", geeft aquacultuur ma nager Ronald de Vos van Prins Dingemanse aan, „bij de ontwikke ling van innovaties, zoals de bin- nendijkse kweek van schelpdieren en algen, moet je elkaar wel opzoe ken en kennis delen." Sinds 2005 is hier al naartoe ge werkt. Den Haag verbood de me chanische kokkelvisserij in de Wad denzee. In reactie daarop stichtte Roem van Yerseke een hatchery, een broedhuis, voor de kunstmati ge kweek van schelpdieren. Overheden reageerden met een krachtig pleidooi voor innovaties. Met een drieledig doel: de druk op wilde schelpdier- en visbestanden beperken; het aanbod van schelp dieren en vis garanderen met nieu we productiemethoden; en: boe ren alternatieven bieden voor ge bruik van verzilte grond. Het leidde in 2006 tot een krach tenbundeling in stichting Zeeuwse Tong, met het ministerie van Land bouw, de provincie, bedrijfsleven en onderzoeksinstituten. Zeeuwse Tong heeft de eerste jaren gebruikt om de haalbaarheid van de ge droomde initiatieven te onderzoe ken. De Vos: „De eerste fase is ach ter de rug. We gaan nu de fase van praktijkproeven in." In de Wilhelminapolder vindt mosselkweek plaats met zilt grond water. Zeeuwse Tong gaat bij proef- boerderij De Rusthoeve in Colijns- plaat aan de slag met onder meer de kweek van tong. Roem van Yer seke en Prins 8c Dingemanse doen hun deel in het met Zeeuwse Tong Aquacultuur manager Pieter Geijsen van Roem van Yerseke met enkele gekv opgerichte proefstation Zeeland Aquacultuur. Onlangs is het sta tion geopend in de Olzendepolder bij Yerseke. Alles draait om het vergaren van toepasbare kennis. Prins Sc Dinge manse gaat in bovengrondse bak ken allereerst de relatie tussen al gen (voeding voor schelpdieren) en kweektechnieken onderzoeken. Roem van Yerseke pakt het direct groter aan, met achttien algenvij- vers van 125 vierkante meter en acht schelpdiervijvers van vijftig bij twee meter. Het basismateriaal, de broedjes, Wasplaten zijn erg in trek bij natuurbeheerders. Niet alleen zijn ze bui tengewoon kleurig en fraai om te zien; wasplaten zijn ook nog eens uitermate gevoelig voor de kwali teit van het beheer. Een natuurbe heerder die graslanden vol waspla ten kan laten zien mag gerust een beetje trots zijn op de resultaten van zijn werk en andersom is het een veeg teken als een weidege bied na tientallen jaren natuurbe heer nog steeds geen enkele was plaat herbergt. Reden genoeg dus om met een groep vrijwilligers een kijkje te nemen in verschillen de graslandgebieden op Schou wen-Duiveland om op zoek te gaan naar wasplaten. Schouwen heeft in dat opzicht een naam op te houden, omdat er in het verle den, vooral langs de binnenduin- rand wel tien verschillende soor ten gezien zijn. We beginnen in de Zouten haard bij Renesse. Bij plantenkenners een fameus ter rein waar in het voorjaar duizen den harlekijnen en andere orchi deeën groeien. De mosrijke, kort- grazige duintjes meteen langs de weg lijken een ideale wasplaten- biotoop. Maar wat een desillusie: we vinden maar één soort, name lijk het sneeuwzwammetje. Dat is van alle wasplaten de gewoonste en bovendien de minst kritische soort. Op het veel vlakkere noor delijk deel van het terrein komt het toch nog goed. Ineens zijn daar de elfenwasplaat en het pape- gaaizwammetje en nog in behoor lijke aantallen ook. Ertussen staan onopvallende, want bijna vergane exemplaren van de zwartworden- de wasplaat. Als we kort daarna de kabouterwasplaat ontdekken weten we dat het helemaal goed komt. De scharlaken wasplaat en de geurende wasplaat complete ren ons lijstje. Op ons volgende terrein, de Brouwersdam, treffen we alleen de duinwasplaat en de zwartwordende wasplaat aan. Op de vroongronden vinden we het sneeuwzwammetje en het vuur- zwammetje, maar de uit dit ge bied bekende slijmwasplaat laat helaas verstek gaan. De echte klap per komt aan het eind. In Dijkwa- ter bij Dreischor vinden we vele honderden papegaaizwammetjes en sneeuwzwammetjes. Maar bo vendien nog drie nieuwe waspla ten voor die dag: de bruine was plaat, de ridderwasplaat en de hooilandwasplaat. Al met al een topscore en een pluim op de hoed van beheerder Staatsbosbeheer. Papegaaizwammetjes. foto Chiel Jacobusse

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 74