Verzetsleger houdt huis Iraanse politie treedt hard op tegen betogers van presidentsverkiezingen aan Bedrijf miljardair presenteert commercieel ruimteschip Aanslag op markt eist tientallen levens Minister Italië bepleit limiet 150 km per uur Griekse scholieren bekogelen politie 'Pedo' onthoofd en gekruisigd Rusland rouwt om slachtoffers brand nachtclub dinsdag 8 december 2009 LOS ANGELES Virgin Galactic, het bedrijf van de Britse miljardair Richard Branson, heeft gisteren zijn ruimteschip ge presenteerd dat begin 2011 vermo gende ruimtetoeristen naar de ruimte moet vervoeren. Voorstan ders van het project hopen dat met het ruimteschip, SpaceShipTwo, een nieuwe fase in de geschiedenis van de luchtvaart aanbreekt De SpaceShipTwo is het eerste commerciële ruimteschip voor pas sagiers. Inmiddels hebben zo'n driehonderd ruimtetoeristen voor tweehonderdduizend dollar een ticket geboekt of een aanbetaling gedaan. Een moedervliegtuig, de White- KnightTwo, moet de SpaceShip Two op de gewenste lanceerhoog- te brengen. Het ruimteschip wordt naar een hoogte van zo'n vijftien kilometer gedragen, waar het met behulp van een raketmotor naar een hoogte van zo'n 105 kilometer stijgt. De hele trip duurt tweeënhalf uur, waarvan vijf minuten in een toe stand van gewichtloosheid wordt doorgebracht. LAHORE Bij een dubbele bomaanslag op een markt in Lahore, in het oosten van Pakistan, zijn gisteren zeker 34 mensen om het leven gekomen en ruim honderd gewond geraakt. On der de slachtoffers zijn veel vrou wen en kinderen, zei de politie. Eerder op de dag kwamen bij een zelfmoordbomaanslag op een ge rechtsgebouw in Peshawar tien mensen om het leven. ROME De Italiaanse minister van Verkeer, Altero Matteoli (69), is voorstander van de verhoging van de maxi mumsnelheid op driebaans au tostrade (snelwegen) tot 150 kilo meter per uur. Dat moet alleen gel den voor veilige auto's met een sterke motor. Momenteel is 150 ki lometer al toegestaan op zesbaans snelwegen. Elders in Italië is de li miet 130 kilometer per uur. TEHERAN - De Iraanse politie is gis teren in de hoofdstad Teheran hard opgetreden tegen duizenden aanhangers van de oppositie die betoogden tegen de regering van president Mahmoud Ahmadi- nejad. Volgens ooggetuigen ge bruikten ordetroepen traangas en wapenstokken om de actievoer ders uiteen te drijven. Tientallen demonstranten zouden gewond zijn geraakt. Volgens de oppositie zijn er waar schuwingsschoten gelost, maar ooggetuigen konden dat niet beves tigen. Betogers scandeerden slo gans als 'Dood aan de dictator'. Meerdere demonstranten zouden zijn opgepakt. Aanhangers en te genstanders van het islamitische regime gingen met elkaar op de vuist. Iran herdacht gisteren op de Dag van Student de dood van drie stu denten in 1953. Zij werden omge bracht door veiligheidstroepen van de sjah, die in 1979 ten val werd gebracht. Tegenstanders van het huidige regime grepen de her denkingsdag aan om de straat op te gaan. Ook eerder dit jaar waren er al massale protesten tegen de herverkiezing in juni van Ahmadi- nejad, die volgens de oppositie kon winnen door fraude. De politie arresteerde bij eerdere protesten na die verkiezing hon derden mensen, ook vielen er ze ker dertig doden. De autoriteiten verboden daarna betogingen van de oppositie. PERM - Familieleden helpen tijdens (30) vlakbij Perm. Zij kwam vrij- in een uitgaansgelegenheid. In to- Ook gisteren mocht er niet wor- de begrafenis van Lilia Kalashnikova dagnacht om het leven bij de brand taal stierven 113 mensen, tientallen den gedemonstreerd. Volgens her- vormingsgezinden zijn in de afge- «■""■"«■■■«immaaBmKnÊÊaa&mmmmmmÊmmmÊmamammmmÊmmmmmmmmÊmKKÊmmnmmmmÊmmmmmmtM lopen dagen tientallen studenten Bovendien heeft het regime inter- Roemeense oppositie vecht uitslag nationale media verboden verslag ran beperkt. E-mailen is niet moge- lijk en websites van oppositiefigu ren zijn geblokkeerd. Ook zou het BOEKAREST - De oppositie in Roe netwerk voor mobiele telefonie in menie vecht de uitslag van de pre- de hoofdstad zijn platgelegd om sidentsverkiezingen aan. Volgens de communicatie tussen aanhan- de Sociaaldemocratische Partij gers van oppositieleider Mir Hos- (PSD) heeft niet de zittende presi- sein Mousavi te bemoeilijken. dent Traian Basescu de tweede Om rellen te voorkomen, omsin- ronde van de verkiezingen gewon- gelden honderden agenten de Uni- nen, maar oud-minister van Bui- versiteit van Teheran. Ondanks die teniandse Zaken Mircea Geoana. voorzorgsmaatregel raakten de or- „De Roemenen hebben op Mircea detroepen daar slaags met actie- Geoana gestemd, maar het staats- voerders. Volgens de oppositie hiel- apparaat van Basescu probeert den ordetroepen betogers tegen hem tot winnaar te maken door die het terrein van de universiteit fraude", verklaarde de sociaal-de- wilden verlaten. De politie zou zo mocraat Liviu Dragnea. Een willen voorkomen dat de studen- woordvoerder van zijn partij wijst ten elders in de stad kunnen de- in Roemeense media onder meer monstreren. op de uitslag van de exitpolls. Daarin kwam naar voren dat Geoa na de verkiezingen had gewonnen. Bovendien werd verwezen naar het grote aantal ongeldige stem men. Nadat 99,95 procent van de stem men was geteld meldde de Roe meense kiesraad dat Basescu 50,33 procent van de stemmen had ver worven en Geoana 49,66 procent. In exit polls zondagavond waren de prognoses echter precies anders om. Het verschil tussen de kandi daten is nog geen 70.000 stem men, op een electoraat van 10 mil joen mensen. Door de politieke strubbelingen wordt Roemenië sinds oktober ge leid door een demissionaire rege ring. Basescu moet zo snel moge lijk een nieuwe premier aanwij zen, maar hij ligt daarover op ram koers met de oppositie, die een meerderheid in het parlement heeft. De oppositiepartijen willen dat de populaire burgemeester van de stad Sibiu, Klaus Johannis, mi nister-president wordt, maar Jo hannis liet gisterochtend weten on der geen beding premier onder Ba sescu te willen zijn. Pas wanneer Roemenië een stabie le regering heeft wil het IMF een krediet van 1,5 miljard euro vrijge ven. Die moet de kwakkelende eco nomie uit het slop trekken. ATHENE Een demonstratie van drieduizend man, voornamelijk scholieren, in Athene is gisteren uitgemond in ge weld. Gemaskerde jeugd bekogelde de oproerpolitie met stenen en brandbommen, een dag na de her denking van de dood door een poli tiekogel van Aleksandros Grigoro- poulos (15) in 2008. Zondag braken in Athene en Thessaloniki al hevi ge ongeregeldheden uit. RIYAD In Saudi-Arabië is gisteren een pe doseksueel onthoofd en gekrui sigd. De 21-jarige man was schuldig bevonden aan seksueel misbruik van vijf jongetjes tussen drie en ze ven jaar oud. Een van zijn slachtof fers - een kleuter van drie - had hij na de daad in de woestijn achterge laten, waar het jongetje omkwam van de dorst. De beulen lieten het lichaam een aantal uren hangen. Dorpen in Zuid-Sudan zijn steeds vaker het doelwit van de Ugandese terreurorgani satie LRA, die angst en hon ger onder de bewoners ver oorzaakt. door onze correspondent llona Eveleens YAMBIO - Een ondoorgrondelijk teakwoud rijst op, aan weerszijden van het rode, stoffige pad. Af en toe wijkt de wand van hout voor enkele lemen huisjes met rieten da ken en kleine akkers. De meeste van deze gehuchtjes in het zuiden van Soedan zijn verlaten. De inwo ners zijn gevlucht voor aanvallen van de Ugandese terreurgroep, Ver zetsleger van de Heer (LRA). De dorpjes hier worden steeds vaker in het holst van de nacht overval len door bendes van het Verzets leger die inwoners doden, plunde ren en kinderen ontvoeren. Margaret Kimona, een 39-jarige boerin, is een van de vele vluchte lingen. Ze zegt tijdens de twintig jaar burgeroorlog in Zuid-Sudan nooit gevlucht te zijn. „Nu er hier vrede heerst, ben ik door het LRA weggejaagd." Ook is er nu honger, iets wat er tijdens de oorlog tussen noord en zuid ook niet was. De terreurbeweging opereert in groepjes vanaf Congolees grondge bied en maakt de grensregio onvei lig. In het afgelopen jaar zijn heeft het Verzetsleger in Zuid-Soedan zo'n 250 mensen gedood en 160 ontvoerd. In de deelstaten Weste lijk en Centraal Equatoria raakten ruim 81.000 mensen ontheemd. Veel ontheemden zoeken bescher ming in Yarnbio, de regionale hooëlstad. „We hoorden geen schoten, alleen het schreeuwen van de buurman die werd vermoord-met hakmes- m mm vstmmmm wammstm mmm msmmgsm.m&sBmsmsm i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 6