Principe-keus valt nog deze maand zee an 25 Koppejan heeft zichzelf onmogelijk gemaakt TWee jaar cal voor plagan ripdaal REACTOR Borssele of Petten? De Franse ambassadeur voor de klas dinsdag 8 december 2009 door Ben Jansen HEINKENSZAND - Het nucleair on derzoeksinstituut NRG maakt de ze week of volgende week zijn voorkeur bekend voor een nieuwe reactor voor onderzoek en de pro- ductie van geneesmiddelen: Bors sele of Petten. Het gaat om een principe-keus, maar er valt nog aan te tornen, bij voorbeeld als de locatie die in eer- l ste aanleg lijkt af te vallen, met vol doende geld op de proppen komt. Aangenomen wordt dat Borssele (met het opslagcentrum voor ra dioactief afval Covra, de kerncen trale en mogelijk een tweede) en Petten (daar staat de huidige reac tor voor atoomonderzoek en de productie van nucleaire genees middelen) qua locatie ongeveer ge lijkwaardig zijn. Bedrijfsecono misch ziet het ernaar uit dat Pet ten hogere ogen gooit. „Dan zullen we in Zeeland dus moeten laten zien dat ons de vesti ging van die reactor veel waard is", zegt directeur Hans Codée van de I Covra. Hij probeert samen met commissaris van de koningin Kar- la Peijs, Delta-directeur Peter Boer- ma, de gemeenten Borsele en Vlis- singen, de Hogeschool Zeeland en de ROC's de onderzoeksreactor naar Zeeland te halen. Die levert 1500 hoogwaardige banen op, die nauwelijks blootstaan aan conjunc turele invloeden. Peijs en de haren werken aan een ondernemings plan om de vestiging van de reac tor in Zeeland mogelijk te maken. En als de principe-keus van exploi tant NRG op Petten valt? Codée, strijdlustig: „Dan hebben we tot het voorjaar de gelegenheid om de NRG op betere gedachten te breng en." Codée nam daar gisteravond al een voorschot op tijdens een infor matie- en inspraakavond in Hein- kenszand over de voorwaarden waaraan een milieueffectrapport voor de nieuwe reactor moet vol doen. Hij hield een vurig pleidooi waarin hij het draagvlak in Zee land voor nucleaire bedrijvigheid onderstreepte en betoogde dat zo'n reactor thuishoort in een in dustriegebied, in de schaduw van één of meer kerncentrales en zijn Covra. Nadat de keus tussen Borssele en Petten definitief is bepaald, zal voor de uitverkoren plek een mi lieueffectrapport worden gemaakt. MIDDELBURG - De Franse ambassadeur Frangois Blarel heeft gistermiddag van gedachten gewisseld met leerlin gen van een klas van de Middelburgse school Nehalen- nia. De ambassadeur was op bezoek in Middelburg en het leek hem wel leuk om met Zeeuwse jongeren te spreken. Hun vragen ging over het dagelijks leven in Frankrijk en wat Blarel vindt van de Nederlandse keu ken. Dat ging in een geanimeerde en ontspannen sfeer. De ambassadeur was in het gezelschap van de con sul-generaal Olivier Nicolas en de honorair-consul van Frankrijk in Zeeland, Brigitte Witlox. foto Ruben Oreel Een belangrijk doel van Ka merlid Ad Koppejan was het tegenhouden van de ont- poldering. Hij streed, ver loor en viel hard. Dat heeft hij aan zichzelf te danken. Eerlijk is eerlijk: Koppejan heeft dapper gestreden. Hij wist tot het laatste mo ment de CDA-fractie ach ter zijn standpunt te scharen en daarmee een Kamermeerderheid overeind te houden tegen het on der water zetten van de Hedwige- polder in Zeeuws-Vlaanderen. Hij bleef strijden voor het zoeken naar een alternatief Ook nadat de eer door Jeffrey Kutterink ste onderzoekscommissie (onder leiding van Maljers) concludeerde dat dat er niet was. Door het ver zet van Koppejan - dat de Kamer breed steunde - moest het kabinet op de knieën. Minister Gerda Ver burg (CDA, Natuur) zag zich ge dwongen om 'nog één ultieme zoekpoging naar een alternatief te doen'. De tweede onderzoekscom missie onder leiding van Ed Nijp- els concludeerde ook dat een alter natief ontbrak. Voor het eerst ont stonden barsten in het verzet. De Christenunie legde zich er bij neer. Dit was ook voor Koppejan hét moment om zich achter de oren te krabben. Maar hij zette zijn verzet door: hij vond Nijpels' zoektocht 'politiek gekleurd'. PvdA en CDA vroegen een hoorzit ting aan. Daar leek het gewenste konijn uit de hoge hoed te komen: aanleg van schorren in de Wester- schelde. In een andere vorm al door Nijpels bekeken en afgescho ten. Maar de Kamer omarmde het. Het kabinet zat klem. Als het een voorstel naar de Kamer stuurde om de Zeeuwse polder onder wa ter te zetten, zou het sneuvelen. Het verzon een list en nam een dubbelbesluit: de voorkeur ging uit naar de aanleg van schorren. Maar kon dat niet, dan werd er ontpolderd. Koppejan dacht zijn overwinning te hebben behaald en liet dat in de media weten. In augustus vertoonde het verzet een grotere barst: ook de PvdA-fractie ging om. Het zou voor Koppejan hét tweede moment kunnen zijn om te draaien. Toen had hij nog kunnen zeggen: 'beste Zeeuwen, ik heb gestreden, maar ik ga het niet redden'. Hij deed dat niet en dat is hem aan te rekenen. Toen het kabinet bekendmaakte dat het alternatief geen alternatief was en dat de Hedwige onder water zou gaan, bleef Koppejan volharden. Zijn fractie had er geen kabinetscri sis voor over en draaide. Tegen de zin van de CDA-fractie zwaaide Koppejan met een motie tegen ontpoldering, maar bracht die niet in stemming. De CDA-fractie be sloot het kabinet te steunen. Maar Koppejan zei door te gaan met de strijd. Hij bracht zichzelf in een on mogelijke positie: hij kon in de Ka mer niet én tegen ontpoldering zijn én het standpunt van het CDA verdedigen. Joop Atsma nam het woordvoerderschap over. Kop pejan werd in de Kamer weggezet en leed in Den Haag gezichtsver lies. Ook al stemt hij vandaag te gen ontpoldering. Hij heeft de zaak uit het oog verloren. Politiek is niet alleen kunnen tellen, maar ook kiezers durven zeggen dat er geen andere weg is. En leg dan ook vooral uit waarom. Kiezers houden er niet van om zand in de ogen gestrooid te krijgen, zie ook het weblog: www.pzc.nl/zeeuwsezetel MIDDELBURG - Steeds meer Zeeuw se driejarigen maken gebruik van een kinderdagverblijf. In 2005 was dat 32 procent, dit jaar 47 procent. Daar staat een daling van het ge bruik van de peuterspeelzaal tegen over; van 72 procent in 2005 naar 65 procent dit jaar. Dat komt naar voren uit een on derzoek naar drie- en vierjarigen van het Zeeuws instituut voor so ciale en culturele ontwikkeling, Scoop. Dat heeft onder 1961 Zeeuwse ouders een onderzoek ge daan naar jonge kinderen. Uit die vergelijking kwam ook naar voren dat er steeds meer tweeverdieners onder de ouders zijn. Het aantal tweeverdieners is gestegen van 47 procent in 200t naar 66 procent in 2009. Nu werken vier op de vijf moeders en 2001 was dat nog drie op de vijf Ouders zijn niet meer uren per week gaan werken. door Emile Calon MIDDELBURG - De Middelburgse rechtbank veroordeelde gisteren twee inwoners van Bergen op Zoom (32) en Sint-Maartensdijk (35) tot celstraffen van dertig maanden waarvan zes voorwaarde lijk, conform de eis van het OM. De twee pleegden op 19 juli van dit jaar bij Ritthem een overval op een taxichauffeur. Tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, werd duidelijk dat het niet om een gewone overval ging maar om een ripdeal. De chauffeur handelde na melijk ook in cocaïne. De inwoner van St. Maartensdijk had vaker bij hem gekocht. Tijdens het stappen in Goes besloten de twee naar Walcheren te rijden om wat cocaï ne te kunnen kopen bij die taxi chauffeur. Zij spraken met hem af bij het viaduct bij Oost-Souburg, waarna ze de chauffeur in hun ei gen auto meenamen naar een ach- terafstraatje bij Ritthem. Daar mis handelden ze hem en beroofden hem van zijn harddrugs. Rechtbankvoorzitter M. Steenbeek benadrukte gisteren dat er bij de strafmaat geen rekening is gehou den met de illegale handel van de taxichauffeur. Wel met het feit dat de twee bij de beroving zeer fors geweld hebben gebruikt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 61