binnenland 15 Stagiair voelt zich bekocht gebrandmerkt RAPPORT Student klaagt over begeleiding Opvang voor zieke asielzoekers Extra toets rekenen en taal op Pabo 'Ander loon oudere is taak sociale partners' Justitie zoekt via tv ontsnapte gevangene Brabant informeert Brussel over Heijmans dinsdag 8 december 2009 den haag - Duizenden jongeren lopen jaarlijks bij de verplichte sta ge voor hun opleiding tegen mis standen aan. Ze moeten simpele rotklusjes doen of werk waar ze niets van leren. Ook worden jonge ren slecht begeleid en krijgen ze vaak geen onkostenvergoeding. Dat leert een rapport dat vandaag door vijf jongerenorganisaties wordt gepresenteerd. Het rapport is gebaseerd op ruim 400 klachten die het afgelopen jaar binnenkwa men via de meldlijn www.stage- klachten.nl. Deze honderden klach ten zijn afkomstig van studenten uit het middelbaar, hoger en we tenschappelijk onderwijs. Zo kla gen veel jongeren over slechte be geleiding, zowel vanuit de onder wijsinstelling als door het bedrijf waar ze voor hun stage terechtko men. In veel gevallen is er nauwelijks of geen contact tussen de opleiding en de organisatie die de stage aan biedt. De jongeren worden daar door niet goed voorbereid op hun stageperiode, terwijl de onderne ming waar ze terecht komen niet goed weet wat de gestelde leerdoe len van de stage zijn. Andere, veel voorkomende klach ten zijn dat stagiaires te veel aan hun lot worden overgelaten, ge bruikt worden als goedkope ar beidskrachten of te maken krijgen met veel verschillende stagebegelei ders. En dat onkosten die zé ma ken, zoals reiskosten, nauwelijks of helemaal niet worden vergoed. Ook over vergoedingen voor de sta ges bestaat nog veel onduidelijk heid bij hen. Een deel van die problemen kan volgens de jongerenorganisaties (CNV Jongeren, FNV Jong, Inter stedelijk Studentenoverleg ISO, Jongeren Organisatie Beroepson derwijs JOB en de Landelijke Stu denten Vakbond LSVb) opgelost worden door de politiek. Die zou ervoor moeten zorgen dat er een standaard stagecontract komt in Nederland waarin vergoedingen, arbeidstijden, werkzaamheden en studie-eisen worden vastgelegd. Scholen doen er volgens de vijf jongerenorganisaties verstandig aan meer aandacht te besteden aan de voorbereiding en begelei ding van hun scholieren die op sta ge gaan. Bedrijven waar jongeren stage lopen, moeten bovendien meer beseffen dat stages in de eer ste plaats bedoeld zijn om er iets van te leren. den haag - Zieke uitgeprocedeer de asielzoekers die op medische gronden een verblijfsvergunning aanvragen, krijgen voortaan onder dak. Tot nu toe hadden ze daar pas recht op, als er een verblijfsvergun ning was verleend. Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie wil hen vanaf januari opvangen op locaties van het Cen traal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat heeft ze gisteren aan de Twee de Kamer geschreven. Het parlement had de bewinds vrouw op initiatief van de PvdA opgeroepen de groep op te vangen om daarmee te voorkomen dat asielzoekers op straat belanden en in de illegaliteit verdwijnen. Het gaat om zieke ex-asielzoekers die recht hebben op verblijf in ons land gedurende hun medische pro cedure, maar die geen recht heb ben op opvang. openbare geweldpleging. Het werkt stigmatiserend als je DNA-profiel twintig of dertig jaar bekend is." Advocaat Chris Ingelse heeft diver se minderjarigen bijgestaan die het opslaan van hun DNA-materi- aal hebben aangevochten. Ook Peter behoort tot zijn clientèle. „Het gaat vaak om puberale balda digheid. Vechtpartijtjes, ruitjes in gooien: dat soort kattenkwaad. Dit soort jongens - het zijn meestal jongens - staan dan levenslang te boek als potentieel crimineel." Ingelse vindt dat de leeftijdsgrens 'Kinderen zo jong als crimineel te boek stellen, gaat te ver' DEN HAAG Minister Donner (Sociale Zaken) wil dat werkgevers en vakbonden werken aan een andere opzet van de loonstructuur in Nederland. Dat moet ertoe leiden dat oudere werk nemers relatief minder duur wor den en daarmee aantrekkelijker voor werkgevers. Dat staat in de no titie over arbeidsparticipatie van ouderen die Donner naar de Twee de Kamer stuurde. Donner: „Het is een zaak van de sociale partners is om meer kansen voor ouderen te scheppen op de arbeidsmarkt." om erfelijk materiaal op te slaan zou moeten worden verhoogd naar zestien jaar. „Bij kinderen van twaalf jaar kan er na een vecht partijtje al DNA worden afgeno men. Natuurlijk zitten er ook hele foute jongetjes bij, maar kinderen zo jong als crimineel te boek stel len, vind ik te ver gaan." Hoogleraar jeugdrecht aan de Uni versiteit Utrecht Mariëlle Bruning, ziet met lede ogen aan hoe het aan tal minderjarigen dat in de DNA-databank belandt, toeneemt. „Het past in een trend. Burgers hebben de illusie dat je met dit soort maatregelen een veilige sa menleving kunt creëren. Dat dit veel meer inbreuk op onze privacy betekent, nemen we voor lief" De SP en GroenLinks vinden dat er voor de opslag van DNA van minderjarigen aparte regels moe ten gelden, maar daarvoor is nog HILVERSUM Justitie heeft gisteren op tv aan dacht gevraagd voor een op zondag ontsnapte gevangene. De 43-jarige gewelddadige man zat in voorlopi ge hechtenis voor poging tot dood slag. Hij had al een straf uitgezeten van acht jaar voor wurging van zijn vriendin. Bij het opsporingsbe richt werd ook een foto van de ge zochte man getoond. De man be dreigde bij zijn ontsnapping uit de penitentiaire inrichting De Berg in Arnhem personeel met een vuur wapen. geen meerderheid in het parle ment. Eerdere pleidooien om voor jongeren op grond van het Interna tionaal Verdrag voor de Rechten van het Kind een speciale regeling in het leven te roepen, vonden geen gehoor bij de minister van Justitie. Hij wordt daarin gesteund door de Hoge Raad. Peter en zijn moeder Anita hopen dat de rechter bij wijze van uitzon dering afwijkt van de regels. Rech ters hebben dat de afgelopen jaren meerdere keren gedaan, omdat de DNA-afname niet redelijk was in verhouding tot het gepleegde straf bare feit. „Als niemand hiertegen procedeert, wordt het steeds erger met die inbreuken op je privacy", vindt Groot. „Straks ben je al kans loos voordat je geboren bent." De namen Peter en Anita Groot zijn om privacyredenen gefingeerd. DEN BOSCH Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant willen de aankoop van 32 hectare van bouwbedrijf Heijmans alsnog ter toetsing voorleggen aan Brussel. Gedeputeerde Onno Hoes heeft dat aangekondigd. Concern Heijmans bood de grond in april aan wegens ernstige financiële pro blemen door de kredietcrisis. De Zuidelijke Rekenkamer uitte vori ge week het vermoeden dat de pro vincie zich met de miljoenentrans actie mogelijk schuldig heeft ge maakt aan verboden staatssteun. den haag - Studenten op de Pa- bo's en de tweedegraads lerarenop leidingen voor het voortgezet on derwijs, moeten volgend school jaar een extra taal- en rekentoets afleggen. De studenten moeten per week minimaal vijf uur aan re kenen en vijf uur aan taal beste den. De toets om te zien of ze er iets van hebben opgestoken, krij gen ze na de propedeuse en aan het eind van de opleiding. Dit heeft de HBO-raad voorgesteld in de zogenoemde 'Kennisbasis', die de raad gisteren aan staatssecre taris van Onderwijs Marja van Bijs- terveldt heeft aangeboden. De 'Kennisbasis' geeft normen voor wat een toekomstig onderwijzer of leraar minimaal aan kennis in huis moet hebben om te kunnen afstuderen. Wie de toets niet haalt, kan de opleiding dan ook niet afronden. De hogescholen hebben ook beslo ten dat Pabo-studenten zich 'verre gaand' moeten specialiseren in het lesgeven aan jonge of juist aan oudere kinderen. De tweedegraads lerarenopleidin gen hebben voor hun doelgroep een eigen kennisbasis samenge steld. Die bestaat voor 50 procent uit kennis over een specifiek vak, zoals Frans of wiskunde en voor 50 procent uit praktijkkennis over pedagogiek, didactiek en stages. Ook-dit zal na de propedeuse en aan het einde van de opleiding worden getoetst. mmm bloemstuk of een roos bij zich om bij de zanger achter te laten. Ram ses Shaffy wordt vandaag in beslo ten kring begraven. foto Robin Utrecht/ANP kante entertainer hadden vervol gens tot zeven uur de tijd om hem dê laatste eer te bewijzen. Zij trok ken langs een kist die gesloten was. Sommigen van hen hadden een JACOB JENSEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 5