Middelburg loopt warm voor Koninginnedag Investeren in groene omgeving om gezond gedrag te stimuleren G. van boven FEEST Groot aanbod van ideeën en vrijwilligers voor 30 april Vrijwilligster koninklijk onderscheiden Minder bezoek landbouwmuseum 2ï Danser uit ballet Michael Jackson geeft workshop door Maurits Sep MIDDELBURG - Veel ideeën en, ze ker zo welkom, veel aanbiedingen om als vrijwilliger te helpen. Mid delburgers lopen al goed warm voor de landelijke viering van Ko ninginnedag 2010 in hun stad. Een week geleden nodigde de ge meente verenigingen, clubs, orga nisaties - iedereen eigenlijk - uit om voorstellen te doen om van de verjaardag van koningin Beatrix een prachtig feest te maken. „Zo dat tv-kijkend Nederland denkt: 'Wat een sympathieke stad en wat kunnen ze daar op een geweldige manier Koninginnedag vieren'", spoorde burgemeester Koos Schou- wenaar aan. Zijn woorden zijn gehoord, en hoe. Volgens Christine Reule van de gemeente Middelburg, die bin nen de afdeling communicatie is vrijgesteld om het feest mee voor te bereiden, zijn een week later ruim vijftig ideeën ontvangen. „Daar zitten natuurlijk wel een paar dubbelingen bij, maar we zijn erg blij dat er zo veel inzendingen zijn gekomen. Daar zitten ook veel aanbiedingen bij van muziekgroe pen en koren." Mensen hebben niet alleen sugges ties gedaan voor leuke activiteiten, sommige hebben zich ook aange boden als vrijwilliger. Ook daarom had Schouwenaar gevraagd ('We hebben de inzet van alle Middel burgers nodig'). „Hele groepen hebben laten weten dat ze graag MIDDELBURG - Ria Blokpoel-Verdaasdonk uit Middel burg is gisteren benoemd tot lid in de Orde van Oran- je-Nassau. Ze is al 25 jaar lang actief als vrijwilligster bij verpleeghuis de Vliedberg in Koudekerke en bij het ver pleeghuis 't Casthuis in Middelburg. Daar kreeg ze giste- door Ton van den Nouweland DREISCHOR - Landbouwmuseum Goemanszorg in Dreischor heeft een kwart minder bezoekers ont vangen. Afgelopen jaar kwamen 7544 mensen naar het museum, te genover 9963 het jaar daarvoor. Het bestuur wijt de terugloop aan ondervonden concurrentie van het vier maal zo groot geworden Watersnoodmuseum in Ouwer- lcerk en aan de economische reces sie, waardoor het aantal reisgezel schappen per bus is afgenomen. „Het zijn in hoofdzaak die busuit stapjes, die de daling hebben ver oorzaakt," legt voorzitter Louis Verburg uit. „Door de crisis heb ben veel mensen daar geen geld meer voor." Door de daling van het bezoeker saantal loopt Goemanszorg naar schatting vier- tot vijfduizend euro aan inkomsten mis. Verburg: „We hebben het financieel moeilijk. We kunnen het museum nog wel draaiende houden, maar het moet niet minder worden." Het bestuur zit niet bij de pakken neer en probeert het bezoekersaan tal komend seizoen weer op te krikken door middel van samen werking met het RTM-museum in Ouddorp. „We proberen dingen van het tramlijntje van vroeger na te bootsen," zegt Verburg. De Rot- terdamsche Tramweg Maatschap pij wordt in elk geval het thema voor 2010 in Goemanszorg. Landbouwmuseum Goemanszorg gaat paaszaterdag 3 april open. W dinsdag S december 2009 willen helpen", vertelt Reule. „Dat is voor ons erg belangrijk, dus die lijst zullen we goed bewaren." Alle ideeën worden geïnventari seerd en beoordeeld door de eve nementenwerkgroep, waarin de oranjevereniging, de Stichting Eve nementen Middelburg, de Tourist Shop en de gemeente zitten. „We kunnen zelf een programma ma ken voor 30 april, maar dat wordt ook nog besproken met onder meer het kabinet van de koningin en de NOS, die het feest uitzendt. Zij hebben ervaring met Koningin nedag. Eind januari moet het eerste draai boek klaar zijn. Pas als het pro gramma definitief is goedgekeurd, wordt bekendgemaakt wat er op 30 april gaat gebeuren. door Luc Oggel GOES - In bomen klimmen, ravot ten en hutten bouwen, maar ook wandelen of hardlopen. Dan kan straks allemaal langs de Oranjeweg in Goes. De gemeente krijgt een provinciale subsidie van 372.000 euro voor het project Natuur en Gezondheid. Het doel van het project, dat on derdeel is van het programma 'Nieuwe Verbindingen' van de pro vincie, is om de gezondheid van jong tot oud te verbeteren door het creëren van een 'groene omge ving'. Het gaat om park-, recrea tie-, speel- en ravotvoorzieningen. Natuur en groen worden bewust ingezet om mensen aan te zetten tot gezond gedrag en actieve vrije tijdsbesteding. Gedeputeerde Staten verlenen de subsidie, omdat het project prima aansluit bij het streven naar een ge zond en actief Zeeland. Goes dient als pilotgemeente en legt zelf ook 293.000 euro bij, zegt wethouder Sophie van 't Westeinde. De bedoeling is om het gebied langs de Oranjeweg in de richting van nieuwbouwwijk Mannee om te vormen tot een natuurgebied waar kinderen naar hartelust kun nen spelen, maar waar ouderen net zo goed gebruik van kunnen maken om te wandelen of te hard lopen. De beoogde locatie is nu nog een akkergebied. Goes heeft daar al wat grond in bezit, maar een deel zal nog moeten worden verwor ven. „Het ligt eraan hoe je het inricht, maar het kan echt heel mooi wor den", aldus Van 't Westeinde. Vol gens haar ontbeert Goes op dit moment nog een stuk 'vrij' groen om te ravotten. Volgens Van 't Westeinde wordt in januari begonnen met het schrij ven van een plan en kan het een jaar later de realisatiefase in. „Dan is het natuurlijk nog wachten tot dat de bomen wat zijn gegroeid." Het project moet als inspirerend voorbeeld dienen voor andere Zeeuwse gemeenten. ren ook de koninklijke onderscheiding uitgereikt uit han den van burgemeester Koos Schouwebaar. Naast haar vrijwilligerswerk in de verpleeghuizen verleent ze sa men met haar zus mantelzorg aan haar moeder en sinds vorig jaar ook aan haar buurvrouw. foto Ruben Oreel GOES - De danser/choreograaf Mis- ha Gabriel geeft vrijdag 11 decem ber om 19.30 uur een masterclass bij Moves! Dancewarehouse in Goes. Gabriel was een van de gese lecteerde dansers voor Michael Jacksons This is it-concerten. Eer der werkte hij met artiesten als Beyonce, Marlah Carey en is te vens choreograaf van onder ande re Justin Timberlake en Janet Jackson. Volgens dansschooleigena resse Naomi Vos is de masterclass uniek. „Normaal komt zo iemand alleen in Amsterdam lesgeven. Wij hebben hem toch naar Goes we ten te krijgen." Informatie via www.moves.nl of 0113-213935. www.vanbovenkeukeni Tramstraat 1-3 (centrum), Koudekerke. Tel. 0118-551681 Vrijdagavond koopavond '(zaterdagmiddag gesloten)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 57