Voor 'jeugdzonde' jarenlang 4 'Elk drachtig dier ruimen in strijd tegen Q-koorts' 'Ingreep tegen prostaatkanker te snel' peter van straaten Strengere controle op proeftijd veroordeelde 'Kinderen krijgen te veel zout binnen' Afscheid van Ramses dinsdag 8 december 2009 DEN BOSCH - De overheid moet op korte termijn alle drachtige dieren op besmet verklaarde geitenhoude- rijen ruimen. Dat adviseert een groep deskundigen onder leiding van RIVM-directeur Roel Coutin- ho aan de ministers van Land bouw en Volksgezondheid. Het ruimen van drachtige geiten is de beste manier om de vooral in Noord-Brabant heersende Q_-koorts de kop in te drukken. Het huidige beleid kan op zijn best leiden tot een stabilisatie van het aantal zieken, niet tot een afna me, zo denken de deskundigen. Hoewel veel geiten inmiddels ge vaccineerd zijn, is nog niet duide lijk of die maatregel ook het ge wenste effect zal hebben. Het weg halen van drachtige dieren heeft zeker resultaat, zo staat in het gis teravond uitgelekte advies. Als de ministers het advies overne men, betekent het dat ook tiendui zenden niet-besmette dieren ge dood worden. Jan van Lokven, voorman van de Nederlandse gei tenhouders, noemt dat 'onaccepta bel'. „We hebben in ons eigen plan aangegeven dat het bespreek baar is om dieren die de Q.-koorts- bacterie bij zich dragen, naar de slacht te brengen. Maar je moet niet in het wilde weg alle drach tige geiten opruimen, dat gaat echt veel te ver." De ministers Klink en Verburg la ten deze week weten of ze het ad vies opvolgen. Volgens de Amersfoortse letsel schadeadvocaat Martin de Witte hebben Q.-koortspatiënten recht op schadevergoeding van boeren die besmette geiten en schapen houden. Dat zei hij gisteren. De boeren zijn volgens hem ver antwoordelijk voor het vrijkomen van de bacterie die griepachtige klachten, longontsteking en zelfs hartklepinfecties veroorzaakt bij de mens. In Nederland zijn dit jaar al ruim 2200 mensen besmet geraakt met de Q.-koortsbacterie. Er zouden elf doden zijn gevallen. De Witte denkt dat slachtoffers een goede kans maken om hun leed finan cieel gecompenseerd te krijgen. De overheid weigert tot nu toe de namen van de besmette bedrijven vrij te geven. ROTTERDAM - Ingrijpende behande lingen tegen prostaatkanker zijn vaak niet nodig. 'Actief afwach tend beleid' zou volgens uroloog in opleiding Roderick van den Bergh bij het Erasmus MC in Rot terdam, veel effectiever zijn en bo vendien leiden Tot minder kans op bijwerkingen als incontinentie én impotentie. Hij stelt dat in zijn proefschrift waarop hij morgen promoveert. De uroloog onderzocht 600 man nen bij wie prostaatkanker met een laag risico was ontdekt. Ze lie ten zich niet behandelen. De uit komsten waren gunstig: na tien jaar was niemand overleden aan prostaatkanker. Bij afwachtend be leid wordt een prostaattumor die hoogstwaarschijnlijk een gunstig natuurlijk verloop gaat hebben, niet behandeld. Deze wordt wel in de gaten gehouden door controle op vaste momenten. Als blijkt dat de tumor toch pro gressie vertoont, stapt de behandel aar alsnog over op een radicale be handeling. „Zo wordt overbehan- deling vermeden." AMSTERDAM - Al vroeg gistermid dag hadden zich honderden mensen verzameld in Amsterdam om af scheid te nemen van zanger Ramses Shaffy, die was opgebaard in Konink lijk Theater Carré. De zanger over leed vorige week dinsdag op 76-jari- ge leeftijd in het bejaardenhuis waar hij al een aantal jaren woonde. Hij had een carrière die ongeveer een halve eeuw omspande. Nog voordat de deuren van het beroemde Am sterdamse theater om vier uur open gingen, hadden zich buiten lange rijen gevormd. De fans van de mar- T06- PAAMHET LukT WEL-" Netjes was het zeker niet. Peter was vijftien toen hij vorig jaar sep tember samen met vier vriendjes in Zoetermeer een scheefstaande lantaarnpaal tegen de vlakte schopte. De politie kwam hem op het spoor en Peter moest zich verantwoorden voor de rechter. Vijftien uur taakstraf kreeg hij, plus vijftien uur voor waardelijk, een boetedoening die hij netjes volbracht met schoon maakwerk in een restaurant. „Ik dacht dat daarmee de kous wel af was", zegt zijn moeder Anita Groot. Maar daarmee was Peters jeugdzonde nog niet vergeven en vergeten. „Enkele maanden na zijn veroordeling ontving mijn zoon een brief van de officier van justi tie. Hij moest zich melden op het politiebureau, omdat justitie zijn DNA-materiaal wilde hebben. Dat DEN HAAG Veroordeelden worden in hun proeftijd voortaan strenger gecon troleerd door de reclassering. Mi nister van Justitie Ballin en staats secretaris Albayrak schrijven dat in een voorstel dat naar Tweede Ka mer is gestuurd. Reclasseringsme- dewerkers mogen voortaan onaan gekondigd drugs- en alcoholcontro les houden om te kijken of een ver oordeelde zich aan opgelegde voor waarden houdt. Iemand die de fout ingaat, wordt meteen aangemeld bij het Openbaar Ministerie. zou in de databank voor crimine len komen." Groot stond perplex. „Peter had wel eens rottigheidjes uitgehaald, hij was eens opgepakt voor het losdraaien van fietsventie len. En hij had een keer geduwd op school. Maar nu wordt hij ge zien als een potentieel gevaar voor de samenleving. Hij is als het ware vogelvrij verklaard." Sinds 2005 kunnen criminelen die veroordeeld zijn voor een delict waarop vier jaar cel of meer staat, verplicht worden speeksel af te staan, waaruit hun DNA-profiel kan worden afgelezen. Het gaat er dus om hoeveel straf er op een de lict staat en niet om de vraag hoe veel straf de crimineel daadwerke lijk krijgt opgelegd door de rech ter. 'Kattekwaad' kan dan onder bepaalde omstandigheden een mis drijf zijn waarop een maximale straf van vier jaar of meer staat. DEN HAAG Kinderen van 2 tot 4 jaar krijgen zo'n 40 procent te veel zout bin nen. Bij kinderen van 4 tot 7 jaar ligt dit percentage op 30. Dat leert onderzoek van de Voedsel en Wa ren Autoriteit en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor peuters en kleuters is het on gezond als zij op een dag ruim drie respectievelijk vier gram zout bin nenkrijgen. Peuters krijgen zo'n 4,3 gram binnen en kleuters 5,1 gram. Het grootste deel daarvan komt van melk- en vleesproducten. Door het maken van een DNA- profiel kan justitie hen sneller tra ceren als ze nogmaals bij een mis drijf betrokken raken. Het materi aal kan tussen twintig en dertig jaar worden bewaard. Voor jonge ren geldt geen uitzondering. Ieder een boven twaalf jaar die over de schreef gaat, loopt risico decennia lang in de databank te belanden. Jurist Maartje Berger van kinder rechtenorganisatie Defence for Children pleit er al jaren voor om jongeren alleen bij uitzondering te registreren in de DNA-databank. „Bij moord, doodslag en zwaar ge weld vind ik het gerechtvaardigd dat justitie hen in de peiling kan houden. Maar vaak zijn het min derjarigen die jeugdzonden heb ben begaan. Ik ken een geval van iemand die de mobiele telefoon had afgepakt van een meisje en nu in de databank staat. Dat heet dan 3 0 H LLon t/m 31 2e halve prijs tickets 1 jaar geldig

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 4