Verlaet straks in het nieuw «w. Alleen twee nieuwe lokale partijen in Sluis 40% "50% Gerechtshof spreekt echtpaar uit Sluiskil vrij van fraude kinderbijslag UITVERKOOP -X T 1 j_ j_ 1 1 - Breskens maakt vijfde eeuwfeest VERKIEZINGEN Nog geen uitsluitsel over deelname nieuwe partijen CARIANNE mode DE NOBELAER door Frank van Cooten WESTDORPE - Met behulp van een oud Hollandse heistelling is giste ren de nieuwbouw van woonzorg centrum Het Verlaet aan de Bern- hardstraat in Westdorpe van start gegaan. De stelling werd bediend door een kindje van hét kinderdagverblijf een bewoner van Het Verlaet, een bewoner van de Witte Leeuw (aan leunwoningen) en de voorzitter van de cliëntenraad. In het nieuwe complex komt, naast appartementen voor cliën ten van Stichting Ouderenzorg Ka naalzone (Soka), ook een groeps woning voor zes dementerende be jaarden. Daarnaast komt er een Rabobank Service Contactpunt en wordt kin derdagverblijf't Kreekeitje in het complex gehuisvest. Opdrachtgevers van de nieuw bouw zijn Soka en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De bewoners van de zuidvleugel verhuisden eerder dit jaar naar de noordkant van het verzorgings huis dat nog even blijft staan. De heistelling wordt bediend door een kindje van het kinderdagverblijf, een bewoner van Het Verlaet, een bewo ner van de Witte Leeuw (aanleunwoningen) en de voorzitter van de cliëntenraad. foto Mark Neelemans BRESKENS - Het vissersdorp Bres kens viert in 2010 zijn vijfde eeuw feest. De Sluise burgemeester Jaap Sala overhandigt zaterdag 23 janua ri de 'dorpssleutel', die hij tijdens de kerstmarkt op 19 december 2010 weer terugkrijgt. Het organisatiecomité belooft Bres kens bijna het hele jaar feest met tal van speciale festiviteiten. Activi teiten als de Dolle Woensdagen, Visserijfeesten en kerstmarkt zijn volgend jaar extra feestelijk. De opening op 23 januari zet het feest jaar ter ere van het 500-jarig be staan direct spectaculair in de schijnwerpers. Het Spuiplein is intussen al uitge groeid tot hét centrumplein van Breskens, maar word die 23ste offi cieel geopend. Een 'levende Nacht wacht' schiet het feestjaar met sa luutschoten open. Maximiliaan van Oostenrijk en Filips van Kleef laten het jonge Breskens herleven. Het eeuwfeestcomité heeft een speciale rol voor de basisschool- jeugd bedacht. De scholieren stel len de historie van hun woon plaats te boek in film en een ge schrift. door René Hoonhorst SLUIS - Twee nieuwe lokale par tijen hebben zich voordat de ter mijn gistermiddag verstreek op het Sluise gemeentehuis laten re gistreren om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart volgend jaar. Het centraal stembureau van Sluis bekijkt de komende week of de nieuwe partijen aan alle regels vol doen. Pas als het stembureau heeft vastgesteld dat de partijen legaal aan de verkiezingen kunnen mee doen, worden namen en initiatief nemers vrijgegeven, meldt de Slui se woordvoerster. Een van de twee nieuwe partijen kondigde overigens al eerder aan mee te doen. Nieuw Gemeentebe lang is een fusiepartij die de be staande lokale partijen Gemeente belangen, Liberaal Sluis en Nieuw West naar het verleden verwijst. De fusie maakt het in elk geval noodzakelijk dat de nieuwe naam wordt vastgelegd. In Hulst heeft daarom de partij Al gemeen Belang Groot Hulst (ABGH) zich geregistreerd. De voormalige partijen Algemeen Be lang (afkomstig uit de voormalige gemeente Hontenisse) en Groot Hulst (uit het Hulst van voor de herindeling) fuseerden al bijna twee jaar geleden. „Maar aan eerde re verkiezingen deed die partij niet mee. Dus moest Algemeen Be lang Groot Hulst als nieuwe partij worden geregistreerd om aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te kunnen doen", legt gemeente woordvoerster Micaëla van Bun der uit. De conclusie dat er dus geen nieuwe partijen in de Hulster raad komen, is echter voorbarig voegt ze toe. „Landelijke partijen hoeven zich niet in de gemeente te registreren. Partijen als D66, GroenLinks en de Nederlandse Klokkenluiderspartij kunnen zich nog melden tot en met 19 januari, de datum waarop de kandidaten lijsten moeten worden ingeleverd. Op die dinsdag moeten ook even tuele lijstverbindingen zijn ge meld." In Terneuzen registreerden zich geen nieuwe, lokale lijsten. Dat be tekent dat raadslid Jo Baart, die vo rige week aankondigde zonder TOP/Gemeentebelangen door te gaan, niet met een nieuwe naams- lijst komt. „Maar op 19 januari kun nen zich ook nog lokale kandida ten melden, die alleen een lijst- nummer krijgen", legt een Terneu- zense woordvoerster uit. DEN HAAG - Een echtpaar uit Sluis kil is door het Haagse Gerechtshof in hoger beroep vrijgesproken van kinderbijslagfraude. De rechtbank in Middelburg had de vrouw (43) en de man (46) eer der wel schuldig bevonden aan het opzettelijk verkeerd invullen van aanvraagformulieren voor de bijslag. Het stel zou volgens de rechtbank op die formulieren heb ben verzwegen dat vier van hun kinderen uit huis waren geplaatst door Jeugdzorg. Ze waren tot een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur veroordeeld. Twee weken geleden voerde advo caat A. Sol namens het stel aan dat het invullen niet opzettelijk ver keerd was gedaan, of zelfs hele maal niet verkeerd was gedaan. De ouders droegen financieel bij aan de opvoeding en verzorging van hun uit huis geplaatste kinderen. Ze mochten daarom kinderbijslag aanvragen, ook al liepen ze achter met de betaling van hun bijdra gen, vond het hof nu ook. De aan klager vond een straf overbodig ge zien de emotionele en financiële stormen die het stel de afgelopen jaren moest doorstaan. Een schul digverklaring zonder strafopleg ging was voldoende. In 2005 over leed één van de kinderen, waarna justitie een onderzoek instelde. Uiteindelijk plaatste Jeugdzorg de kinderen uit huis omdat de ouders niet goed voor hen zouden kun nen zorgen. Een vierde kind werd na de bevalling door Jeugdzorg uit het ziekenhuis gehaald. Ai Markt 10 - 4501 CJ Oostburg Zondags geopend van 14.00-18 00 uur time bij dinsdag 8 december dinsdag 15 december vanaf nu 7 dagen geopend! maandag 13.00 uur - 18.00 uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17 00 uur zondog 12.00 uur - 17.00 uur www.denobelaerdomburg.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 47