zeeland 119 heeft meer oog voor cultuur 50% KORTING WINTERMODE TOT Raad Terneuzen beslist hoe en of Platform Kunst en Cultuur doorgaat Muziekvereniging Heikant sluit jubileumjaar af met Minstrels dinsdag 8 december 2009 'De stem van de inwoners is heel belangrijk. Zij zijn toch de mensen die tegen een kunstwerk aangaan kijken' 'In het nieuwe schoolmuseum in Terneuzen willen we ook graag een ruimte voor de beeldende kunst' door Frank van Cooten HEIKANT - Muziekvereniging Hei kant sluit het jubileumjaar zondag 13 december af met een gecombi neerd concert, waaraan ook de Sint Davidls Minstrels uit IJzendij- ke meewerken. Het optreden in de Heilige Theresia-kerk in Heikant begint om 14.30 uur. Muziekvereniging Heikant werd 75 jaar geleden, in 1934, opgericht op initiatief van Jo Eggermont, on derwijzer van de lagere school en voorzitter van de plaatselijke to neelvereniging. Hij was de eerste dirigent. De vereniging floreert, mede dankzij de vele jeugdleden. In het jubileumjaar werd een aan tal optredens verzorgd met als alge meen thema: ontmoeten. Zo was er in februari een ontmoe ting met de jeugd met een succes Terneuzen heeft van oudsher het imago van werk- en industriestad. De laatste jaren is er echter steeds meer aan dacht voor kunst en cultuur. In het straatbeeld zijn steeds meer kunstuitingen te zien. Dat is mede te danken aan het drie jaar geleden opgerichte Plat form Kunst en Cultuur. Voorzitter Wim ten Hoor (PvdA-raadslid in de Terneuzense gemeenteraad) kijkt daarom tevreden terug op de afgelopen periode. „Terneuzen is een echte werkstad. Kunst en cultuur ston den op een laag pitje. Het was voor ons een uitdaging aan de slag te gaan. Dat is gelukt." Hij somt een aantal voorbeelden op. Zoals een aantal beelden op ro tondes in de wijk Othene, het borstbeeld van Colsen in Sluiskil, het kunstwerk bij het nieuwe woonzorgcentrum Molenhof in Zaamslag en het project Kunst op Muren van het Tuinpad in de Ter neuzense binnenstad. Hoogtepunt was de organisatie en uitreiking van de cultuurprijzen in novem ber 2008. „Ik hoop daarom dat het platform blijft. Wij hebben ons bestaans recht meer dan bewezen. De aan loopperiode was wat lastig. De le den moesten wennen aan de pro cedures die gevolgd moesten wor den. We adviseren het college daar om ook in de volgende raadsperio de met het platform door te gaan." Oprichting van het gemeentelijk platform vloeit voort uit de cul tuurnota 2006-2009. Doel van het Platform Kunst en Cultuur voor de hele gemeente Terneuzen is het leveren van een adviserende en uit voerende bijdrage aan het bevorde ren van het culturele leven in de gemeente en een vertegenwoordi gend platform te zijn voor de kunst en cultuursector. In het Platform zitten mensen met een vakgerichte deskundigheid op 'Kunst en cultuur stonden op een laag pitje. Het was voor ons een uitdaging aan de slag te gaan' het gebied van kunst en cultuur. Ten Hoor vertegenwoordigt als voorzitter de gemeenteraad. Hij herinnert zich nog hoe de in woners van Othene en Zaamslag mee mochten beslissen over kunst in hun wijk. „Het zijn immers toch voorwerpen waar ze tegen aan moeten kijken. Hun stem is be langrijk. Zo vonden wij het goed dat er beelden kwamen op de drie nieuwe rotondes in Othene. We kregen honderd inschrijvingen. We nodigden vijf kunstenaars uit om hun werk te presenteren. Ver volgens hielden we een bijeen komst in de wijk. En de bewoners van Zaamslag mochten met be hulp van stemkastjes aangeven welk beeld ze het mooiste vonden om bij Molenhof te plaatsen." Het kunstproject 'Beelden aan de Scheldeboulevard' loopt al tien jaar. Ten Hoor hoopt dat het Plat form Kunst en Cultuur daar ook mee aan de slag kan gaan. „Uiter aard zetten we de club die zich daar al tien jaar mee bezig houdt, niet opzij maar er moet wat meer kwaliteit in dit project gaan zitten. We willen graag met de groep mensen van dit project gaan sa menwerken." Ten Hoor hoopt echt dat het Plat form een nieu we periode van vier jaar wordt gegund. „Er staan im mers nog veel projecten op stapel. Zo pleiten we voor een atelierruimte voor kunste naars en hopen een wezenlijke bij drage te leveren aan de nieuwe mu sea in Axel, Terneuzen en Sas van Gent. Dat is door wethouder Jaap Bos goed aangepakt. In het nieuwe schoolmuseum willen we graag ook een ruimte voor beeldende kunst en in het nieuwe industrie museum in Sas in de suikerloods willen we ook graag een ruimte voor de bouwers van de carnavals wagens." In januari is er een jonge- rendebat om te weten wat onder de jongeren leeft met betrekking tot kunst en cultuur. Of en hoe het Platform Kunst en Cultuur in de gemeente Terneuzen na de verkiezingen van maart volgend jaar verder gaat, is aan de gemeenteraad. Wethouder Jaap Bos loopt daar niet op vooruit, liet hij gisteren weten. „Ik ben volmondig tevreden over het functioneren van het platform. Maar hoe het platform volgend jaar verder gaat, is een andere discussie. Er vinden mo menteel gesprekken plaats over hoe wij als gemeente verdergaan met het platform maar daar loop ik niet op vooruit. Dat is aan de gemeenteraad." Bos zou het in ieder geval niet goed vinden als alle le den van het platform na de gemeenteraadsverkiezin gen van maart volgend jaar tegelijkertijd op zouden stappen. Dan gaat immers een hoop kwaliteit en op gebouwde expertise verloren. „Persoonlijk zou ik er een voorstander van zijn als er ieder jaar één afvalt en een ander bij komt. Dan hou je de continuïteit in stand." Of Wim Ten Hoor voorzitter kan blijven hangt af van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vol gend jaar. Ten Hoor staat vrij laag op de kandidatenlijst van de PvdA en het is dus nog maar de vraag of hij volgend jaar terug komt. Als Ten Hoor na maart volgend jaar geen deel meer uitmaakt van de Terneuzense gemeenteraad zal de raad een nieuwe voorzitter moeten aanwijzen. vol optreden door het Studenten orkest (^Harmonie. In april was er een uitvoering van de muziekvere niging met solisten uit de directe omgeving: Liza Meuldijk en Alex van Eenennaam. Toen trad ook de Wout Akkermans Kapel op. In oktober vond de ontmoeting plaats met Zeeuwse korpsen. Naast een aantal korpsen uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen verzorg de Delta Brass Zeeland een spette rende show. Voor het slotconcert is gekozen voor de combinatie fan fare en koor. De Minstrels, een mannenkoor dat 31 leden telt, brengt een gevarieerd repertoire. De kaarten kosten in de voorver koop 7,50 euro. Ze kunnen wor den besteld' via 0114-313407 of 313488. Willem Adriaansens foto's Mark Neelemans Kunst die in de gemeente Terneuzen tot stand kwam na advisering en begeleiding door het Platform Kunst en Cultuur. Met de klok mee vanaf linksboven: het project Kunst op Muren aan het Tuinpad in de Terneuzense binnenstad, het monument voor de slachtoffers van de ramp met het schip Cornelis op de Schelde boulevard, het borstbeeld van Honoré Colsen in Sluiskil en kunst in de wijk Othene. Bij 'Bouwman - New classic lifestyle' vind u dames-, heren en alles op het gebied van interieurart. Interieurartmerkeiv RIVERDALE - PTMD RIVIERA MAfSON OOSTSTRAAT 1, DOMBURG GROTE MARKT 1, GOES HOGEZOOM 171, RENESSE NOORDSTRAAT 109, TERNEUZEN Kledingmerken: GAASTRA - Mc.GREGOR NAPAPIJRI - TOMMY HILE1GER - RIVERWOODS ROSNER - LA MARTINA - VAN SANTEN - POLO JEANS NEW ZEALAND - GANT - SCOTCH SODA GEISHA JEANS - CKS - RETOUR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 45