zeeland 13 O sporten of naar de diëtist bewegen dag een zak chips eet Bezwaar tegen verdubbeling tunnelweg Lastig als vader elke Jeugdzonde ffieóte aati Zeeland commentaar Negen mensen boventallig bij fusiewaterschap dinsdag 8 december 2009 Op de Ravensteinschool in Vlissingen is bewe gen belangrijk. „Wij hebben vier doelstellin gen", zegt directeur Yvonne van Dijk. „Elke dag bewegen, een ge zond gewicht, weerbaarheid en motorische vaardigheid." Vanaf 1 januari doet de school mee aan het project Topkids: kin deren met overgewicht worden doorgestuurd naar een diëtist, een psycholoog en een fysiotherapeut. „Het hele gezin staat daarbij cen traal, want als vader elke avond een zak chips zit te eten, is het voor een kind onmogelijk om zijn gedrag te veranderen." Bewegen is een belangrijk onder deel van een dag op de Raven- stein. „Leerkrachten zorgen dat kinderen beweegtussendoortjes krijgen, zodat ze hun hoofd leeg kunnen maken tussen twee les sen. Een Cios-student stimuleert de kinderen om in de pauze en tussen de middag te bewegen. We zorgen dat kinderen ontbijt krij gen, we hebben wekelijks een fruit- dag en we geven les over gezonde voeding." Leerlingen van de school gaan schaatsen, dansen, ze hebben sportdagen en kunnen judoles volgen. „Daarnaast promo ten we het lidmaatschap van een sportvereniging. Kinderen leren daar niet alleen bewegen, maar ook incasseren of iets voor elkaar over hebben. Of het helpt? Het is allemaal nog heel pril, maar de kin deren worden zich wel meer be wust van de samenhang tussen be wegen en gewicht." VIDEO fzc© Leraar van het jaar Bekijk op www.pzc.nl de video over de leraar van het jaar en stem op een van de vijf kandidaten. De beste Nederpopplaat Op www.hetbestevandejarennul.nl kun kun je stemmen op de beste Ne derpopplaat van de jaren nul. STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Lees de weblogs over sport, politi en reizen op www.pzc.nl/blogs door Jan van Ommen DEN HAAG - Als de Raad van State het bestemmingsplan Westerschel- detunnelweg blokkeert, loopt de verdubbeling van de weg tussen het tolplein en de tunnel minstens een half jaar vertraging op. Dat zei een woordvoerder van de NV Westerscheldetunnel gisteren tijdens een spoedprocedure in Den Haag. De tunnelmaatschappij wil in fe bruari 20io een dik zandpakket op de uitbreidingsgrond leggen, zodat dat kan zetten en inklinken. In sep tember kan dan de daadwerkelijke aanleg van de weg beginnen. Om het werk mogelijk te maken, keurde de provincie Zeeland het Borselse bestemmingsplan goed. Volgens NV Westerscheldetunnel is verbreding van de tunnelweg hard nodig om opstoppingen en ongelukken te voorkomen. „Een vertraging in de verdubbeling kost ons ook internationaal verkeer en dat drukt de tolinkomsten." Volgens akkerbouwer J. Nijsten, wiens land door de tunnelweg wordt doorsneden, is de noodzaak voor verdubbeling helemaal niet aangetoond. Hij is ertegen, omdat hij dan opnieuw land moet af staan. Volgens Nijsten kost dat hem een halve hectare grond, maar volgens de tunnelwoordvoer der slechts 1300 vierkante meter. Nijsten heeft veel kritiek op gang van zaken rond de aanleg van de tunnelweg. Al begin deze eeuw zet te de Raad van State in een uit spraak dat Nijstens bedrijf in aan merking komt om te worden ver plaatst. „Waarom is dat niet ge beurd, is er geen overleg geweest tussen de gemeente en Nijsten?", vroeg staatsraad Hoekstra. Gemeentewoordvoerder J. Kooien zei dat Nijsten het bod op zijn be drijf te laag vond. Maar volgens Nijsten heeft Borsele nooit serieus onderhandeld. „Voor het bedrag dat ze boden kon ik echt mijn be drijf niet verplaatsten." Overigens heeft Nijsten ter com pensatie zeven hectare grond ge kregen, maar daar is hij niet blij mee. „De grond is zwaar verontrei nigd met DDT en plastic. Daar kan ik niks mee. Daarover lopen ook procedures." Uitspraak over enkele weken. Een vijftienjarige die sa men met wat vrienden een lantaarnpaal om schopt, loopt het risico dat hij wordt veroordeeld tot een taakstraf. Bovendien be staat de kans dat zijn DNA-pro- fiel wordt opgeslagen in de da tabank van justitie. Is dat te recht? Ja, zeggen voorstanders. Als de jongeman in kwestie geen strafbare feiten meer pleegt, heeft hij daar immers geen last van. Nee, zeggen te genstanders, want dat werkt stigmatiserend. Een lastig dilemma. Het ge bruik van DNA-databanken staat niet ter discussie. Voor een nationale databank waarin het DNA-profiel van elke Neder lander ligt opgeslagen, is geen draagvlak. Dus moet er een grens worden gesteld. De wet gever heeft democratisch be paald dat de leeftijdsgrens ligt bij twaalf jaar. Rechters kun nen vervolgens bepalen dat DNA-afname onredelijk is in vergelijking tot het vergrijp. Dat zouden ze vaker mogen doen, gezien het brede verzet te gen het handelen van justitie. MIDDELBURG - Bij de waterschap pen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws- Vlaanderen zijn negen medewer kers boventallig verklaard. Zij ver liezen per 1 januari hun baan van wege de fusie van de waterschap pen. Vijf boventalligen werken bij Zeeuwse Eilanden, vier in Zeeuws- Vlaanderen. Door de fusie tussen de Zeeuwse waterschappen daalt het aantal vol tijdse arbeidsplaatsen van 540 tot 470. Er gaan dus zeventig arbeids plaatsen verloren. Vooruitlopend op de fusie zijn vacatures niet inge vuld en treedt een aantal mensen vervroegd uit. Het aantal bovental ligen kan daardoor 'beperkt' blij ven tot negen. Zij worden officieel niet ontslagen. In het sociaal statuut voor de fusie is vastgelegd dat gedurende drie jaar alles in het werk wordt gesteld hen elders aan de slag te krijgen. Voor die periode is ook hun loon gegarandeerd. De ambtelijke fusie gaat op 1 januari 2010 in. De be stuurlijke fusie tot het éne Zeeuw se waterschap Scheldestromen vindt op 1 januari 2011 plaats. procent van de tienjarigen in Zeeland is te dikvan de vijfjarigen is 12 procent te zwaar. Percentage kinderen met (ernstig) overgewicht per gemeente. Gemeente 5-jarigen 10-jarigen Borsele 12 14 Goes 13 13 Hulst 8 12 Kapelle 12 Middelburg 12 Noord-Beveland 14 Reimerswaal 11 Schouwen-Duiveland 10 de stichting KidsVitaal, waarin de reclamebranche, de levensmid delenindustrie en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) samenwerken. Dit is niet de eerste campagne tegen overge wicht. In 2004 probeerde Sire bij voorbeeld ouders aan te spreken op het eetgedrag van hun kinde ren. foto Jacques Zorgman/GPD Ruim één op de tien Zeeuwse kinderen is te zwaar, en in sommige gemeenten zelfs twee op de tien. Uit onder zoek van de GGD in de periode 2005-2010 blijkt dat Tholen de kroon spant. Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal Zeeland Rolant Quist bron GGD Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 3