Beweegtussendoortjes, Elke dag minstens een uurtje 2 PZC Regio legt zich neer bij versmalling N61 bij natuurgebied Braakman Donkere dagen dinsdag De krant 5 weken voor 15 euro! Een groot aantal'kinderen is veel te dik. Gisteren begon de campagne Dubbel 30: Doe je ding! die daar verandering in moet brengen. dinsdag 8 december 2009 door Marleen Blommaert Her en der liggen nog wat snippers cadeaupa pier. Nieuwe kookboek jes liggen op de salonta fel. Een mooie nieuwe sjaal siert mijn hals. Het heerlijk avondje is weer voor bij. Alle gedichten en surprises waren weer net op tijd klaar. Tijd om door te stomen naar het vol gende feest. De eerste kerstbo men zijn alweer gesignaleerd evenals hangende Kerstmannen aan gevels. „Mam, wanneer gaan wij om de kerstboom?" Maar mam loopt op haar eindejaarsbe- nen, beetje koortsig, beetje hoes ten en erg moe. Het gebrek aan licht en het schijnbare gebrek aan tijd breekt me op. In december be gin ik altijd te dromen over zo merse dagen vol licht en zeeën van tijd. Maar die tijd is nog een halfjaar weg. Het is de tijd, dat de regen schijnbaar onophoudelijk het land geselt. De tijd waarin het akkerland verandert in de moeras sen van weleer. Soms zie je een eenzame boer met een spade die een geultje graaft om de ergste plassen naar de sloot te geleiden. COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 91, 4330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Uitgever/directeur Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 91, 4330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113-31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145, 4530 AC Temeuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80, 4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118- 43 4070 E: teamzeeland@bndestem-pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend Goed T: 076- 531 2277 E: segmentteam@bndestem-pzc.nl Familieberichten: 088-0139 999 Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Kleintjes: 0900- 6743 836 De boer ziet er nietig uit in de ein deloze grijsheid die nog meer re gen voorspelt. De mens in de strijd tegen de elementen. In Kopenhagen vergadert men on dertussen over het klimaat Ik vraag me opeens af of het nou wel wijs is om dat in december te doen op het Noordelijk halfrond. Een paar weken geleden meldde men al dat een verdrag niet be reikt zou worden. Een akkoord zou misschien wel kunnen, een politiek akkoord. Twee jaar is er onderhandeld en het moet een historische bijeen komst worden. Dat het historisch wordt staat nu al vast. Als het lukt is het historisch, maar als het niet lukt zal het ook historisch zijn. Dan komen u en ik in de geschie denisboekjes als de meest onver antwoorde generatie ooit. Dan mogen wij aan onze (kleinkinde ren uitleggen wat we gedaan heb ben. Opeens zie ik mezelf, oud ge worden, aan twee boze kleinkin deren stamelend uitleggen: „Uh,... een stukje geschreven..." Ongemakkelijke gedachte, niet waar? Voor meer columns: www.pzc.nl/columns Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088- 013 9910 Toets 1: bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4S00 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 24,30 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 68,35 (acceptgiro €71,35) Jaar €261,75 (acceptgiro €264,75) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betaling van 68,35 per kwartaal (NA14) een vast abonnement met betaling per accept van 71,35 per kwartaal (NA14) ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P5) Stuur de bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050, 5004 VB Tilburg. Bellen kan ook. 088 - 013 99 10 Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening De PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens In hét colofon treft u nadete informatie DIKKE KINDEREN door Nadia Berkelder Zeeuwse kinderen mo gen dan gemiddeld iets minder dik zijn dan hun leeftijdgeno ten in de rest van het land; overgewicht is ook in onze provincie een groot probleem bij kinderen. Van de dertienjarigen in Zeeland is veertien procent te zwaar. Twee procent van de kinde ren van dertien hebben ernstig overgewicht. En dat kan serieuze gevolgen hebben: mensen die te dik zijn hebben meer kans op dia betes, op hart- en vaatziekten en op sommige vormen van kanker. Bovendien leven ze gemiddeld kor ter dan mensen met een gezond gewicht. Landelijk gezien is het aantal kinderen dat te dik is in tien jaar tijd verdubbeld. Het is opvallend dat kinderen - naarmate ze ouder worden - niet slanker worden, integendeel: ze worden steeds dikker. Veel ouders denken dat de spekrandjes vanzelf wel verdwijnen als hun kinderen groter worden, signaleerde de sa menwerkende jeugdinspecties in een rapport over Vlissingse kinde ren afgelopen zomer. Dat ouders overgewicht niet als probleem zien, is dan ook juist het pro bleem. Ze weten te weinig over voeding en stimuleren hun kinde ren te weinig om te bewegen. Het begint al met het ontbijt. Wie 's ochtends zonder eten de deur uitgaat, is vaak dikker dan iemand die wel ontbijt. En van de Zeeuw se kleuters ontbijt maar liefst vier procent niet dagelijks: dat is meer dan één kind per klas. Eén op de tien dertienjarigen slaat zijn of haar ontbijt wel eens over. Van niet-ontbijtende dertienjarigen is 21 procent te dik, van wie vier pro cent ernstig. Van de kinderen die wel dagelijks ontbijten is dat 'slechts' veertien procent. Veel computeren en televisie kijken heeft ook een direct effect op het gewicht van r kinderen: daar word je dik van. Wie meer dan twee uur per dag te levisie kijkt of achter de computer zit, is gemiddeld dikker dan kinde-1 ren die dat minder doen. De GGD adviseert dan ook om niet alleen beter op te letten wat kinderen eten, maar ook om ze meer te la ten bewegen. „En het is belangrijk om vroeg in actie te komen", zegt Noëlle"Pötgens. „Hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker het wordt om het weer om te draaien." Pötgens is niet pessi- mistich over het effect van alweer een campagne om de jeugd een ge zonder leven te laten leiden. „We houden het in de gaten, tot nu toe zien we wat overgewicht betreft nog steeds een opgaande lijn. Maar op het gebied van alcohol en roken zien we toch heel langzaam een kentering: het alcoholgebruik onder jongeren zie je afnemen." Met een klappertjes pistool gaf minister Ab Klink van Volksge zondheid gisteren het startsein voor een nieuwe campag ne tegen overgewicht bij jonge kin deren. Op publieke en commer ciële radio- en televisiezenders zijn de hele maand december spot jes te zien die kinderen ertoe moe ten aanzetten om rneej: te bewe gen. De mediacampagne Dubbel 30: 'Doe je ding' moet kinderen vanaf zeven jaar overhalen dagelijks min stens tweemaal dertig minuten in beweging te komen. Minister Klink verrichtte de aftrap samen met oud-GroenLinks-voorman Paul Rosenmöller, die sinds no vember zijn schouders heeft gezet onder het Convenant Gezond Ge wicht. Rosenmöller wil dat Neder land over vijfjaar de gezondste jon geren van Europa heeft. Hij wees er gisteren op dat kinderen niet al leen goed moeten bewegen, maar er ook op moeten letten dat ze ge zond eten. De campagne is een initiatief van door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - De provincie en de ge meenten Terneuzen en Sluis ne men het op de koop toe: de N61 wordt ter hoogte van de Braak man niet verdubbeld. Tot ergernis van het CDA in de Tweede Kamer. Eind september schreef minister Camiel Eurlings (CDA, Verkeer en Waterstaat) dat de N61 van Hoek naar Schoondijke ter hoogte van natuurgebied de Braakman niet 2x2, maar 2x1 rijstroken breed wordt. Dit terwijl de N61 een 100 kilome ter-weg wordt, met 2x2 rijstroken van Hoek tot Biervliet en met 2x1 rijstroken van Biervliet tot Schoon dijke. Maar om natuur te sparen wordt het tracé ter hoogte van de Braakman gewijzigd. Het natuurge bied is onderdeel van de landelijk aaneengesloten Ecologische Hoofd structuur. Eurlings vindt dat de N61 zo weinig mogelijk natuur mag vernietigen. Door de weg 2x1 rijstrook breed te maken en obsta- kelvrije bermen aan te leggen wordt er geen 1,1 hectare maar 0,9 hectare natuur vernietigd. De toe gestane snelheid blijft 100 kilome ter per uur. „Onzin", vindt 'IWeede Kamerlid Ger Koopmans (CDA). „Wat is dit? Het is een goed voorbeeld van hoe overdreven de invloed van de Natura 2000-regelgeving is. De re gio legt zich er bij neer. Maar ik vind het een gemiste kans om over de volle lengte de weg 2x2 rijstroken breed te maken." Gedeputeerde Toine Poppelaars (CDA, Infrastructuur) zegt recent nog overleg te hebben gehad met Terneuzen en Sluis. „We vinden gezamenlijk dat er zo snel moge lijk een spa in de grond moet. We nemen de versmalling bij de Braak man op de koop toe. Anders belan den we in jarenlange procedures met het ministerie van Vrom en natuurorganisaties. Daar zitten we niet op te wachten."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 2