Exclusief topvoordeel bij Stip! stipreizen.n 121 meningen brieven Afghanistan Jodiumpillen 2 Levende kerststal Isolatieplicht -KUMAATTÖP KöfWHA^M - Minaret Z uid-Afrika Fietsers in Goes Ontpoldering 3 "P vele dati ht slechts c 'aagste Neder/; sterk j Pn/s verlaai boek online of bel 020 - 66 22 222 dinsdag 8 december 2009 i Brieven (max. 150 woorden) richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 91 4330 AB Middelburg 0118-434005 iezersredacteur@pzc.nl Onze geweldige minister van De fensie is voorstander van het stu ren van meer militairen naar Af ghanistan. Hij, als vertegenwoordi ger van een van de kleinste partij tjes van Nederland, wil dus nog meer jongens de dood in sturen. Hij heeft het nog net niet over 'een opdracht van God', maar het komt aardig in de buurt. Thijs Schipper Breeweg 8, Middelburg Middelburg kan geen pillen uitde len, zegt burgemeester Schouwe- naar. Twee sportevenementen zit ten in de weg en koningin Beatrix komt langs. Het is maar waar je je prioriteiten stelt. En dan tellen we nog niet de intocht mee van Sinter klaas, die volgend jaar een kroon jaar heeft - die mag dan toch ook wel een extraatje hebben. Boven dien, een kernramp doet zich slechts eens in de 25 jaar voor, dus dat is in 2011 pas weer (Harrisburg in 1961 en Tsjernobyl in 1986). Jam Karman Sint Pieterstraat 9, Middelburg In de Vlissingse binnenstad komt deze decembermaand een levende kerststal te staan. Levende dieren ter decoratie van het winkelgebied. Waar is dat nu goed voor, behalve voor het Brabantse bedrijf dat de dieren levert? Volgens een kranten bericht zullen onder meer een ka meel, een os en schapen in de Walstraat voor de kerstsfeer ko men zorgen. Staan er ook levende mensen in de kerststal? Een kerst stal uitrusten met levende dieren maar poppen gebruiken om de mensfiguren uit te beelden zou wel erg ironisch zijn. Ik vraag me dat af omdat het mij zou verbazen Behalve een Elektronisch Patiën tendossier, een kilometerkastje op de auto, vingerafdrukken bij het aanvragen van een paspoort, DNA in de databank alsof we criminelen zijn, bemoeienis met ons privé-le- ven achter de voordeur, verbod op liefdesrelaties op de werkvloer en zovoort, ligt er weer een draak op de loer: de isolatieplicht. Niets te gen isolatie, als het niet verstik kend werkt voor de natuurlijke als ze drie Wijzen weten te vinden die bereid zijn om anno 2009, ver gezeld van een kameel en andere levende dieren, in een provisorisch stalletje in de Vlissingse binnen stad te gaan staan. Vlissingen, no copy. Wat mij betreft in dit geval: 'do not copy'. Ans Parinussa Herenstraat 1a, Middelburg De behoefte aan moskeeën in Ne derland is van recente datum en de bouw ervan hoort bij de vrijheid van geloofsovertuiging in een secu liere maatschappij. Maar de tijd dat een minaret onmisbaar was om de gelovigen op te roepen tot het ge bed is reeds lang voorbij. De op roep, vijf maal per dag, door een geestelijke vanaf de minaret, was een praktische oplossing in een tijd dat nog niemand beschikte over een horloge. Die behoefte telt vandaag de dag niet meer, je mag eerder verwachten dat de oproep per sms wordt verzonden. De mi naret is een symbool geworden dat niet pa3t in de Nederlandse samen leving en bij veel niet islamitische Nederlanders zorg en onbehagen oproept. Het zou de islamitische medeburgers sieren om afstand te doen van dit symbool. J.A. Casteieijjn Anna Blamanlaan 46, Vlissingen ventilatie. Niets tegen dubbel glas of economischer warmtesystemen, maar wel om er toe verplicht te worden met de kosten van dien. Woningen met roetjes in de ra men: het vervangen ervan door dubbel glas doet de authenticiteit van het huis geweld aan. Als de ruitjes stuk voor stuk door dubbel glas worden vervangen, is dit een te dure grap, zelfs met subsidie. Het isoleren van klassieke huizen met enkelsteens muren: onbetaal baar. Big Brother's kop wordt gro ter, zijn ogen scherper en de ten gels van zijn handlangers reiken steeds verder. Wam van Gilst Boogerdlaan 23, Kortgene Op de dag dat wij onze koffers aan het pakken waren voor. vakantie en familiebezoek in Zuid-Afrika verschijnt het artikel van Hans de Ridder op de sportpagina waarin hij een rooskleurig beeld schetst van de toestand in Zuid-Afrika. Hij ontkent de gevaren. Wij zijn vorig jaar naar Nederland teruggekeerd na 25 jaar in Zuid-Afrika gewoond te hebben en een van de voor naamste redenen om dat mooie land en onze familie en vrienden achter te laten is de ernst van de misdaad en de vaak gewelddadige vorm daarvan. En niet de misdaad onder de gekleurde bevolking maar die tegen blanken inclusief toeristen. Kennissen uit Nederland die met hun reisgezelschap een kerkdienst in een township had den.bijgewoond werden na afloop daarvan allemaal beroofd van hun geld, papieren en sieraden. We gaan met plezier op vakantie naar Zuid-Afrika maar wel heel voor zichtig! J. Stolk Evertsenstraat 5-26, Goes Fietser in Goes loopt te veel risico, meldt de krant. Verschillende ro tondes worden daarvoor nu aange past. Prima. Vorige week is begon nen aan werk aan de Westwal bij de Westerkerk. Het fietspad wordt verlegd en de vluchtheuvel ver breed. Zaterdagmorgen: veel fiet sers en automobilisten bewegen zich op die regenachtige morgen langs deze plek. Het verlegde fiets pad is nog niet bruikbaar. De vluchtheuvel is wel verbreed zodat auto's en fietsen samen over het (oude) fietspad worden gedwon gen. Levensgevaarlijk. Fietsers lie pen die morgen nog groter risico. Aan het eind van het krantenarti kel werd vermeld dat Goes een aar dig fietsnetwerk heeft. Minpuntje: het wegdek. Klopt, maar niet al leen waar klinkers en tegels liggen. Ook op de asfaltpaden komen steeds meer hobbels. En tot slot: een aardig fietsnetwerk vraagt om een aardig verwijzingsnetwerk. S, Huisman Trumanlaan 24, Goes Twee berichten: anti-ontpolder-Ad- je Koppejan afwezig tijdens ontpol- derdebat en CDA'er Adje stelt vra gen over de mijter van Sinterklaas. Wel of geen kruis d'rop. Voor mijn part zet-ie een steek op z'n har- sens. Broeder Rouvoet werpt zich op de vanille-smaak van sigaretten. Ja, dat is 't niveau in Nederland. AOW-leeftijd omhoog, bezuini ging op ontwikkelingshulp, door gaan met de 'vredesmissie' in Af ghanistan en straks weer de vrome Christen uithangen in de kerkbank bij dat andere versinterklaaste feest je voor de commercie inclusief on bevlekte ontvangenis plus verrijze nis. Allemaal kortjakjes. R. Snoep M. v Coehoorngr. 51, Vlissingen itefi*®.' loph°teloR Zie sftipreizen.sii/demiiiib Zie stipréize.n.ril/eghoe Zie stipreizen.ni/chsb3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2009 | | pagina 12